NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoBogoslovlje
TIA Janus

Pravoslavni molitvenik

ŠTAMPANO IZDANjE:
Izdanje Pravoslavne Duhovne akademije Svetog Vasilija Ostroškog Srbinje
S blagoslovom Mitropolita Dabrobosanskog G. Nikolaja
odštampa se ova knjiga leta Gospodnjeg 1996. u manastiru Sv. Lidije u Asprovalti, Jelada

ELEKTRONSKO IZDANjE:
Beograd,
2. maj 2001.
POKROVITELj I PRODUCENT
TIA Janus
PRODUCENT I ODGOVORNI UREDNIK
Zoran Stefanović
LIKOVNO OBLIKOVANjE
Marinko Lugonja
VEBMASTERING I TEHNIČKO UREĐIVANjE
Milan Stojić
DIGITALIZACIJA TEKSTUALNOG I LIKOVNOG MATERIJALA
Nenad Petrović
KOREKTURA
Saša Šekarić

Sadržaj:

 • Dnevne Molitve
 • Simvol vere
 • Psalam 50
 • Svakodnevna Molitva
 • Molitva Presvetoj Bogorodici u nevolji i potištenosti
 • Pozdrav Bogorodici
 • Jutarnja Molitva
 • Večernja Molitva
 • Molitva Anđelu Čuvaru
 • Molitva pred Sveto Pričešće
 • Molitva posle Svetog Pričešća
 • Molitva za međusobni mir
 • Molitva pre učenja
 • Molitva posle učenja
 • Molitva pre doručka
 • Molitva posle doručka
 • Molitva pre ručka
 • Molitva posle ručka
 • Molitva pre večere
 • Molitva posle večere
 • Deset Božijih Zapovesti
 • Dve najveće Hristove Zapovesti
 • Himna Svetom Savi
 • Srpska himna "Bože pravde"
 • Dnevne Molitve

  U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin
  Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi.

  Care Nebesni, Utešitelju, Duše Istine, Koji si svuda i sve ispunjavaš; Riznico dobara i Životodavče, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote, i spasi, Blagi, duše naše.

  Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput)
  Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
  Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.
  Gospode pomiluj. (triput)
  Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

  Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, i na zemlji kao i na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas, i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.


  Simvol vere

  Verujem u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

  I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog ne stvorenog, jednosuštnog Ocu, kroz koga je sve postalo;

  Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek;

  I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i pogreben;

  I Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu;

  I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca;

  I Koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i Njegovom Carstvu neće biti kraja.

  I u Duha Svetog, Gospoda, Životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se zajedno sa Ocem i Sinom obožava i slavi, Koji je govorio kroz proroke.

  U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.

  Ispovedam jedno krštenje za otpuštenje grehova.

  Čekam vaskrsenje mrtvih.

  I život budućeg veka. Amin.


  Psalam 50

  Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj i po obilju milosrđa Svoga očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš, i javljaš mi nepoznatosti i tajnosti premudrosti Svoje. Pokropi me isopom i očistiću se; umij me i biću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati Lice Svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh bodar obnovi u utrobi mojoj. Ne odgurni me od Lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetog ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim utvrdi me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i bezbožnici će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti Svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi jerusalimski. Tada će ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.


  Svakodnevna Molitva

  Gospode daj mi da mirno primim sve što mi donese današnji dan, i da se potpuno predam Tvojoj svetoj volji. Upućuj me i pomaži svakoga časa u toku ovoga dana. Bilo kakve vesti da dobijem, nauči me da ih primim mirno i s čvrstim uverenjem da sve biva po Tvojoj svetoj volji. Upravljaj mojim mislima i osećanjima i u svim delima i rečima. Ne dopusti da u nepredviđenim slučajevima zaboravim da sve dolazi od Tebe. Nauči me da se pravilno odnosim prema svojim roditeljima i svojim bližnjima, da nikog ne razgnjevim i ožalostim. Gospode daj mi snage da podnesem zamor današnjeg dana i sve što se u toku dana dogodi. Upravljaj mojom voljom i nauči me da se molim, da verujem, da se nadam, da trpim, da praštam i volim. Amin.


  Molitva Presvetoj Bogorodici u nevolji i potištenosti

  Prepodobna Carice moja, Presveta nado moja, utočište sirotih, zaštitnice putnika, pomoćnice onima koji su u bedi i zaštito onih koje zlostavljaju. Vidi moju nevolju, vidi moju muku. Sa svih strana sam opkoljen iskušenjem, a nema nikog da me brani, Ti mi sama pomogni jer sam nemoćan. Nahrani me kao stranca, uputa me kao zabludelog, izleči me i spasi kao beznadežnog. Nemam druge pomoći ni druge zaštite, ni utehe osim Tebe, o, Majko svih nevoljnih i opterećenih. Stoga, pogledaj na mene grešnog i potištenog, zakrili me Presvetim pokrovom svojim da bih se izbavio od zala koja su me opkolila i ja ću uvek slaviti preslavno ime Tvoje. Amin!


  Pozdrav Bogorodici

  Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Marijo! Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama, i blagosloven je plod utrobe tvoje, Jer si rodila Spasitelja dušama našim.


  Jutarnja Molitva

  Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenoga i grešnoga, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala Svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta da se poučavam rečima tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebi u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.


  Večernja Molitva

  Bože večni i Care svakog stvorenja koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, oprosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mislima. I očisti Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru da bih ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom, u sve dane života moga, i pobedio sve telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju. Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek u vekove vekova. Amin.


  Molitva Anđelu Čuvaru

  Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, i zaštitniče duše i tela moga, oprosti mi sve što sagreših u današnji dan, i izbavi me od svakoga neprijateljskog mi protivnika da ne bih nikakvim grehom razgnjevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, i matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih Svetih. Amin.


  Molitva pred Sveto Pričešće

  Verujem, Gospode, i ispovedam da si Ti zaista Hristos, Sin Boga živoga, Koji si došao u svet da grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja. Još vjerujem da je ovo samo prečisto Telo Tvoje, i ova sama prečasna Krv Tvoja. Stoga Ti se molim: pomiluj me, i oprosti mi sagrešenja moja hotimična i nehotimična, učinjena rečju i delom, svesno i nesvesno, i udostoj me da se neosuđeno pričestim prečistim tajnama Tvojim na otpuštanje grehova i na život večni. Primi me danas, Sine Božiji, za pričasnika Tajne Večere Tvoje, jer neću kazati Tajnu neprijateljima Tvojim, niti ću Ti dati celiv kao Juda, već kao pokajani razbojnik ispovedam Te: seti me se Gospode, u Carstvu Tvome. Da mi pričešćivanje Tvojim Svetim Tajnama, Gospode, ne bude na sud ili osudu, nego na isceljenje duše i tela. Amin.


  Molitva posle Svetog Pričešća

  Tvoje sveto Telo, Gospode Isuse Hriste Bože naš, neka mi bude na život večni, i prečasna krv Tvoja na otpuštenje grehova. Neka mi ovo pričešće bude na radost, zdravlje i veselje; i na Tvom strašnom drugom dolasku udostoji me grešnika da stanem s desne strane slave Tvoje, zastupništvom prečiste Matere Tvoje i svih svetih tvojih.


  Molitva za međusobni mir

  Gospode Bože dobri, oslobodi nas od magle grehova, pa nam daj mir Tvoj i sačuvaj narod svoj u jednodušnosti. Iskoreni iz nas mržnju i zavist, i sve ostale strasti koje narušavaju bratsku ljubav – usrdno Te molimo, omiluj se.


  Molitva pre učenja

  Sveblagi Gospode, pošalji nam blagodat Tvog Svetog Duha da osnaži naše duhovne sile, da bi pazeći na učenje koje nam se predaje porasli Tebi, našem Tvorcu na slavu, roditeljima našim na radost, a Crkvi i otadžbini našoj na korist.


  Molitva posle učenja

  Blagodarimo Ti, Tvorče, što si nas udostojio Tvoje blagodati te smo primili učenje. Blagoslovi naše starešine, roditelje i učitelje koji nas vode poznanju dobra, i daj nam silu i moć da produžimo ovo učenje.


  Molitva pre doručka

  U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.


  Molitva posle doručka

  Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebesprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima; Tebe što Boga Logosa (Slova) neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo.

  Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.


  Molitva pre ručka

  U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe Carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvodi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.


  Molitva posle ručka

  Blagodarimo Ti, Hriste Bože naš, što si nas nahranio zemaljskim Tvojim dobrima. Ne liši nas nebeskog Carstva Tvoga, već kao što si došao među Učenike Tvoje i dao im mir Tvoj, tako dođi i među nas i spasi nas.

  Molitvama Svetih Otaca naših Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.


  Molitva pre večere

  U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ješće ubogi i nasitiće se, i hvaliće Gospoda oni koji Ga traže; živa će biti srca njihova u sve vekove.


  Molitva posle večere

  Bogorodice Djevo, utroba je Tvoja postala sveta Trpeza na kojoj se nalazi nebeski Hleb, Hristos Bog naš; ko od Njega jede ne umire, kao što je rekao On, Hranitelj svih.

  Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.


  Deset Božijih Zapovesti

  1. Ja sam Gospod Bog Tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene,

  2. Ne pravi sebi idola niti kakva lika, nemoj im se klanjati niti im služiti.

  3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga.

  4. Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i svrši sve svoje poslove, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvome.

  5. Poštuj oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.

  6. Ne ubij.

  7. Ne čini preljube.

  8. Ne kradi.

  9 Ne svedoči lažno na bližnjega svoga.

  10. Ne poželi ništa što je tuđe.


  Dve najveće Hristove Zapovesti

  1. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srce! svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim i svom snagom svojom.

  2. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.


  Himna Svetom Savi

  1.

  Uskliknimo s ljubavlju

  Svetitelju Savi

  Srpske crkve i škole

  Svetiteljskoj glavi.

  Tamo venci tamo slava

  Gde naš srpski pastir Sava.

  Pojte mu Srbi,

  Pesmu i utrojte!

  2.

  Blagodarna Srbijo,

  Puna si ljubavi

  Prema svome pastiru

  Svetitelju Savi.

  Celo Srpstvo slavi slavu

  Svoga oca Svetog Savu.

  Pojte mu Srbi,

  Pesmu i utrojte!

  3.

  S neba šalje blagoslov

  Sveti otac Sava

  Sa svih strana svi Srbi

  S mora i Dunava.

  K nebu glave podignite

  Savu tamo ugledajte.

  Savu srpsku slavu,

  pred prestolom Tvorca!

  4.

  Da se srpska sva srca

  S tobom ujedine,

  Sunce mira, ljubavi,

  Da nam svima sine,

  Da živimo svi u slozi,

  Sveti Savo, ti pomozi,

  Počuj glas svog roda,

  srpskoga naroda!

  5.

  Pet vekova Srbin je

  U ropstvu čamio

  Svetitelja Save

  Ime je slavio.

  Sveti Sava Srbe voli

  I za njih se Bogu moli.

  Pojte mu Srbi,

  Pesmu i utrojte!

   


  Srpska himna "Bože pravde"

   

  1.

  Bože pravde, Ti što spase

  Od propasti do sad nas,

  Čuj i od sad naše glase

  I od sad nam budi spas!

  Moćnom rukom vodi, brani

  Budućnosti srpske brod,

  Bože spasi, Bože' hrani

  Srpske zemlje, srpski rod!

  2.

  Složi srpsku braću dragu

  Na svak dičan, slavan rad!

  Sloga biće poraz vragu,

  A najjači srpstvu grad!

  Nek na srpstva blista grani

  Bratske sloge zlatan plod,

  Bože spasi, Bože, hrani

  Srpske zemlje, srpski rod!

  3.

  Nek na srpsko vedro čelo

  Tvog ne padne gnjeva grom,

  Blagoslovi Srbu selo,

  Polje, njivu, grad i dom!

  Kad nastupe borbe dani,

  K pobedi mu vodi hod,

  Bože spasi, Bože hrani

  Srpske zemlje, srpski rod!

  4.

  Iz mračnoga sinu groba,

  Srpske krune novi sjaj,

  Nastalo je novo doba,

  Novu sreću, Bože daj!

  Kraljevinu srpsku brani,

  Petvekovne borbe plod,

  Srpskog kralja, Bože, hrani

  MOLI TI SE SRPSKI ROD!


  // Projekat Rastko / Bogoslovlje //
  [ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]