NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoBogoslovlje
TIA Janus

Nepoznati pisac (IX vek)

Žitije Metodijevo

(napisano u drugoj polovini 885. g.)


Iz knjige: "Ćirilo i Metodije - žitija, službe, kanoni, pohvale", Srpska književna zadruga, Beograd, 1964.
Prevela Olga Nedeljković
Slovenski izvor: P. A. Lavrov, Material po istorii vozniknovenija drevnejšej slavjanskoj pismennosti, Leningrad, AN SSSR, 1930, str. 67-78. Prilikom prevođenja služili smo se prevodima profesora F. Griveca (1951) i T. Ler-Splavinjskog (1959).


 

Uspomena i život blaženoga oca našega i učitelja Metodija, arhiepiskopa moravskoga

Bog blagi i svemogući[1] stvorio je od nebitija u bitije[2] sve stvari, vidljive i nevidljive, i ukrasio to svom lepotom, pa onaj ko bude o njoj u svojoj svesti barem ponešto razmišljao, moći će donekle razumeti i upoznati Onoga koji je sazdao takva dela divna i mnoga. Jer, prema razmišljanju o veličini i lepoti tvorevina može se spoznati i roditelj njihov[3], koga anđeli opevaju trisvetim glasovima, a svi pravoverni slavimo u svetoj Trojici, tj. u Ocu i Sinu i Svetom duhu, koja je trima hipostatima, što bi se moglo reći u tri lica, a u jednom božanstvu.

Pre, naime, svakoga časa i dobi i vremena, više svakoga uma i smisla netvarnog otac sam je rodio sina, kao što reče Premudrost: "Pre svih bregova rađa mene".[4] I u jevanđelju reče prečistim ustima sama Božija Reč, koja se ovaplotila u poslednje vreme[5] našega radi spasenja: "Ja sam u Ocu, a Otac je u meni".[6] Od istoga Oca i Sveti duh izlazi, kao što reče sam Sin Božijim glasom: "Duh istine koji od Oca izlazi."[7] Ovaj Bog sazda svu tvar, kao što govori David: "Rečju Gospodnjom nebesa se utvrdiše i Duhom usta Njegovih sva moć njihova, jer taj reče i budu, taj zapovedi i izgrade se".[8] Ispred svega stvori čoveka uzevši praha od zemlje i od sebe dušu udahnuvši životvornim dahom,[9] i razum reči i samovlast dade, pa uvede u Raj, zapoved mu zapovedivši za kušnju da, ako je sačuva ostaće besmrtan, ako li prestupi, smrću će umreti po svojoj volji, a ne zbog Božije odluke.

A kada je đavo ugledao čoveka toliko časta i uzdignuta na ono mesto[10] sa kojega on zbog svoje oholosti pade, navede ga da prestupi zapoved. I Bog iz raja izgna čoveka i na smrt osudi. I otada počeo je nečastivi iskušavati i sablažnjavati mnogim pakostima[11] čovečiji rod.

Ali Bog po velikoj milosti i ljubavi nije konačno napustio čoveka, nego u svako doba i vreme izabirao je muževe i javljao ljudima dela njihova i podvig da bi ugledajući se na njih svi ka dobru težili.

Tako je bio Enoh, koji se prvi usudi prizivati ime Gospodnje.[12] Potom, pak, Enoh, ugodivši Bogu, bi prenesen k njemu. Noj se pokazao pravednim u svome rodu,[13] te je izbegao od potopa u svome kovčegu da bi se opet zemlja napunila tvarju Božijom i ukrasila.[14] Avram posle podele plemena, kada su svi zalutali, poznade Boga i bi nazvan drugom Njegovim i primi obećanje: "U tvome semenu će biti blagoslovljeni svi narodi".[15] Isak, kao što je Hristos, na goru bi doveden za žrtvu. Jakov idole tastove uništi,[16] te vide lestvice od zemlje do nebesa sa anđelima Božijima koji su po njoj uzlazili i silazili,[17] pa blagosiljajući sinove svoje o Hristu prorokova.[18] Josif u Egiptu narod prehrani i Božijim se pokaže. Jova avstidijskoga, kao pravedna, istinita i neporočna[20] prikazuju knjige: iskušenje primivši i pretrpevši, bi blagosloven od Boga.[21] Mojsije sa Aronom među sveštenicima Božijim[22] bi nazvan bogom faraona[23] i kazni Egipat mukama i Božije ljude izvede, danju oblakom svetlim, a noću stupom ognjenim[24], i rascepi more i prođu po suhu[25], a Egipćane potopi, i u bezvodnoj pustinji[26] ljude napoji vodom i hlebom anđeoskim[27] nasiti i pticama, i govorivši sa Bogom, lice u lice, koliko je moguće čoveku sa Bogom govoriti,[28] zakon ljudima dade Božijim prstom napisan.[29] Isus Navin ljudima Božijim zemlju podeli pobedivši protivnike. Sudije su takođe mnoge pobede izvojevale. A Samuil, primivši Božiju milost[30] cara pomaza i postavi po Gospodnjoj reči.[31] U svojoj krotosti[32] David postade pastir ljudima[33] i pesmama Božijim nauči. Solomon, mudrost od Boga primivši više od svih ljudi, sastavi mnoge dobre pouke sa pričama, mada ih ni sam nije u potpunosti ostvario. Ilija, koji zlobu ljudsku izobliči glađu,[34] i mrtva dečaka vaskrsnu,[35] i oganj sa nebesa rečju iznese i mnoge popali,[36] i žrtve sažeže čudesnim ognjem, te mrske sveštenike pobi,[37] uziđe na nebo na kolima ognjenim sa konjima,[38] učeniku davši dvostruku snagu duha.[39] Jelisej, njegov ogrtač[40] primivši, još veća čudesa stvori. Ostali proroci, svaki; u svoje doba, o divnim stvarima što će da dođu prorokovaše.

Za njima veliki Jovan, posrednik između Starog i Novog zakona, postade krstitelj Hristov i svedok i propovednik živima kao i mrtvima. Sveti apostoli Petar i Pavle sa ostalim Hristovim učenicima, poput munje sav svet prošavši, osvetiše svu zemlju. Za ovima mučenici krvlju svojom opraše gnusobu,[41] a naslednici svetih apostola, pokrstivši cara, velikim podvigom i trudom neznaboštvo uništiše. Časni Silvestar[42] sa tri stotine i osamnaest otaca, uz pomoć velikog cara Konstantina, sakupivši prvi sabor u Nikeji, Arija[43] pobedi, prokle njega i jeres njegovu, koju je on podigao protiv svete Trojice, kao što je nekada Avram sa tri stotine i osamnaest momaka cara potukao i od Melhisedeka, cara Salimska, primio blagoslov sa hlebom i vinom, jer je bio sveštenik Boga Višnjega.[44] Damas,[45] pak, i Grigorije Bogoslov sa sto i pedeset otaca i sa velikim carem Teodosijem[46] u Carigradu utvrdiše sveti simbol "verujem u jedinoga Boga", a Makedonija[47] odbaciše, prokleše njega i njegovo bogohuljenje, koje je govorio protiv svetoga Duha. Kelestin i Kiril[48] sa dve stotine otaca i sa drugim carem oboriše u Efesu Nestorija[49] sa svim gadostima koje je govorio protiv Hrista. Lav i Anatolije[50] sa pravovernim carem Markijanom[51] i sa šest stotina i trideset otaca u Halkidonu Jeftihijevo[52] bezumlje i budalaštine prokleše. Virgilije sa Bogu ugodnim Justinom[53] i sa sto šezdeset i pet otaca sazvavši peti sabor istraživši predmet prokleše krivce. Agaton[54] apostolski papa, sa dve stotine i sedamdeset otaca i čestitim Konstantinom[55] carem na šestom[56] saboru velika crkvena previranja ugušiše i izgnavši krivce, prokleše ih sa svima tim učenicima, i to: Teodorom Faranskim, Sevirom i Pironom, Kirom Aleksandrijskim, Honorijem Rimskim, Makarijem Antiohijskim[57] i ostalim njihovim pristalicama, a hrišćansku veru, na istini utemeljivši, utvrdiše.

A posle svih ovih, Bog milostivi, koji hoće da svaki čovek bude spasen i da dođe do saznanja istine[58] u naše doba radi našega naroda o kojem se nije bio niko nikada pobrinuo, na dobro delo pokrene našeg učitelja, blaženog Metodija, pa se nećemo postideti da prema vrlinama i podvizima poredimo njega sa onim Božijim ugodnicima. Sa jednima je, naime, bio ravan, a od drugih malo manji, a od nekih veći, rečite prestignuvši delom, a trudbenike rečju, jer sledeći primer sviju, na sebi je ispoljavao sliku svakoga:[59] strah Božiji, ispunjavanje zapovedi, telesnu čistotu, usrdne molitve i svetost, reč snažnu i krotku, moćnu za neprijatelje, a krotku na poslušne pouci, srčanost i blagost, milosrđe i ljubav, strastvenost i strpljenje, bivajući sve za svakoga da bi sve pridobio.[60]

Bio je, pak, ne iz prostog roda sa obe strane, već veoma dobra i poštovana, iz davnine poznatog Bogu, i caru i celoj Solunskoj oblasti, što se ispoljavalo i u njegovoj spoljašnjosti. Stoga i pravnici, koji su ga voleli od detinjstva, sa poštovanjem su govorili o njemu, dok mu car, saznavši za njegovu bistrinu, nije predao na upravu slovensku kneževinu, a reći ću kao da je prozreo da će ga poslati Slovenima za učitelja i prvog arhiepiskopa, da bi, naime, upoznao sve slovenske običaje i da bi se na njih pomalo navikao.

Pošto je proveo više godina u toj kneževini i video mnoge puste meteže u životu ovome, premeni težnju k zemaljskoj tami na misli o nebu, jer nije hteo časnu dušu[61] dati u ropstvo onome što nije večno. I u pogodni čas napusti kneževinu i pošavši na Olimp, gde borave sveti oci, postriže se, obuče crne rize i prebivao je u poslušnosti pokore vršeći u potpunosti sve monaško pravilo i usrdno čitajući knjige.

Dođe određeni čas i posla car po Filosofa, brata njegova da ide Hazarima i da ga uzme sa sobom u pomoć. Bili su, naime, tamo Židovi koji su hrišćansku veru veoma hulili. On, pak, reče:

- Spreman sam za hrišćansku veru umreti.

I nije prečuo, već pošavši, služio je kao rab mlađemu bratu i bio mu je poslušan. Ovaj, pak, molitvom, a Filosof rečju nadjačaše ih, te se posramiše. Kada su car i patrijarh videli njegov dobar podvig na putu k Bogu,[62] nagovarali su ga da bi ga posvetili za arhiepiskopa na časno mesto, gde je potreban takav muž. A pošto on nije pristao, protiv njegove volje postaviše ga za igumana u manastiru koji se zove Polihron i koji je imao dohodak od dvadeset četiri merice zlata, a otaca preko sedamdeset bilo je u njemu.

Dogodi se tih dana da Rastislav, knez slovenski sa Svatoplukom poslaše iz Moravske caru Mihailu poruku sa ovim rečima: "Božijom milošću zdravi smo, i k nama su došli mnogi učitelji-hrišćani od Vlaha i od Grka i od Nemaca, učeći nas različito. A mi Sloveni smo prost puk i nemamo nikoga koji bi nas uputio na istinu i razumno objasnio. Zato, dobri gospodaru, pošalji takva muža koji bi nas uredio u svakoj pravdi".

Tada car Mihailo reče Filosofu Konstantinu. - Čuješ li Filosofe, ove reči? Drugi ovoga i učiniti ne može osim tebe. Dakle, na ti mnogo darova, i uzmi brata svoga igumana Metodija, te idi! Jer obojica ste Solunjani, a Solunjani svi čisto govore slovenski."[63]

Tada nisu smela otkazati ni Bogu, ni caru, po rečima svetoga apostola Petra, koji reče: "Boga se bojte, cara poštujte",[64] već poslušavši visoku reč, predadoše se molitvi zajedno sa drugima koji su bili istog duga kao i oni. I tu otkri Bog Filosofu slovenske knjige, i onda stvorivši slova i sastavivši besedu, krene na put u Moravsku uzevši Metodija. A ovaj je opet počeo poslušno pokoravajući se služiti Filosofu i učiti sa njim. I kada su protekle tri godine vratiše se iz Moravske naučivši učenike.

Kada je apostolski namesnik[65] saznao za takve muževe posla po njih želeći ih videti kao Anđele Božije, blagoslovi učenje njihovo, položivši slovensko jevanđelje na oltar svetoga Petra apostola i posveti blaženoga Metodija za sveštenika. Bilo je, pak, više drugih ljudi koji su grdili slovenske knjige govoreći da se ne dostoji ni jednome narodu da ima slova svoja osim Jevreja, Grka i Latina, kao što je na Pilatovom natpisu koji na krstu Gospodnjem napisa, - pa ih apostolski namesnik, nazvavši pilatovcima i trojezičnicima[66] prokle, te naredi jednom episkopu koji je od iste bolesti bolovao[67] da posveti od slovenskih učenika tri popa i dva čteca.

Posle mnogo dana Filosof idući na sud reče Metodiju, bratu svojemu:

- Eto, brate, bila smo obojica u spregu jednu brazdu orući i ja na lehi padam svoj dan[68] završavajući. A ti mnogo voliš Goru,[69] pa nemoj radi Gore napustiti učiteljskog zadatka svojega, jer ćeš njime još pre biti spasen.

Tada Kocelj, obrativši se apostolskom namesniku, zamoli da bi njemu pustio Metodija, blaženoga učitelja našega. I reče apostolski namesnik:

- Ne samo tebi jedinome, nego i svim ovim slovenskim zemljama šaljem ga kao učitelja od Boga i od svetoga apostola Petra, prvog namesnika i ključara carstva nebeskoga. I pošalje ga napisavši ovu poslanicu: "Hadrijan, episkop i rab Božiji, Rastislavu i Svatopluku i Kocelju!"

Slava na visini Bogu, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja.[70] Čusmo o vama duhovne stvari, pa zatim smo i žudeli sa željom i molitvom radi vašega spasenja, - da je pokrenuo Gospod srca vaša tražiti njega i pokazao vam kako ne samo verom nego i dobrim delima treba služiti Bogu; jer je vera bez dela mrtva[71] i otpadaju oni koji misle da Boga poznaju, a delima se od njega odmeću.[72]

Niste samo, naime, od svoga svetiteljskog prestola tražili za učitelja, već. i od blagovernog[73] cara Mihaila. Taj je poslao vama blaženoga Filosofa Konstantina sa bratom sve dok mi ne stigosmo. A oni kada su saznali da vlast apostolskog prestola doseže do vaših krajeva, nisu učinili ništa protiv kanona, nego su došli k nama i doneli mošti svetoga Klimenta.

Mi, pak pošto smo trostruku radost primili, naumismo nakon ispitivanja poslati Metodija, posvetivši njega sa učenicima, kao našeg sina, u vaše krajeve: muža, savršena razumom i pravoverna, da vas uči kao što ste molili propovedajući knjige na vašem jeziku u potpunosti prema svemu crkvenome pravilu i sa svetom misom, što će reći službom i sa krštenjem, kao što je otpočeo Filosof Konstantin Božijom blagodaću po molitvama svetoga Klimenta. A ako će i neko drugi moći da dostojno i pravoverno tumači, neka bude sveto i blagosloveno od Boga i od nas i od sve katoličke i apostolske crkve kako bi vi što lakše Božije zapovedi usvojili.

Samo ovaj jedini običaj čuvajte da se na misi najpre čitaju Apostol i Jevanđelje na rimskom, a onda na slovenskom da bi se ispunila reč Pisma: "Da proslavljaju Gospoda svi narodi"[74] i na drugom mestu: Svi će javljati na različitim jezicima veličanstvo Božije kao što će im dati sveti Duh da odgovaraju.[75]

Ako pak, neko od sakupljenih kod vas učitelja i onih koji češu uši i koji odvraćaju od istine na blud,[76] usudi se i počne vas drugačije sablažnjavati grdeći knjige jezika vašega, neka bude odbačen ne samo od pričešća nego i od crkve dok se ne popravi, jer oni su vuci, a ne ovce, pa treba da ih poznajete po njihovim plodovima[77] i da ih se čuvate.

Vi, pak, deco, ljubljena, poslušajte nauku Božiju i ne odbacite pouke crkvene, pa da budete pravi poklonici Božiji, oca našeg nebeskoga sa svima svetima. Amin.

Onda ga je Kocelj primio sa velikom čašću i ponovo ga posla apostolskom namesniku sa dvadeset muževa, plemića, da njega njemu posveti za episkopa u Panoniji na presto svetoga Andronika[78] apostola od sedamdesetorice; što se i zbilo.

Zatim, pak, neprijatelj koji zavidi dobru[79] i protivnik istine[80] pokrene srce neprijatelju moravskoga kralja protiv njega, sa svima episkopima pod izgovorom da: "U našoj oblasti učiš". On, pak, odgovori:

- I ja, ako bih video da je vaša, otišao bih odavde, ali ona je svetoga Petra. Doista, ako vi gramžljivosti radi i lakomosti za starim granicama postupate protivno kanonima i zabranjujete nauku Božiju, pazite se da vam ne bi, kad kušate železnu goru koštanim temenom probiti, - mozak vaš procurio.

Odgovoriše mu u jarosti ovako:

- Zlo ćeš proći.

Odgovori on:

- Istinu govorim pred carevima i ne stidim se,[81] a vi, pak, činite prema meni kako vas je volja. Jer nisam bolji od onih koji su pravdu govoreći u mnogim mukama život ovaj izgubili.

A kada su mnoge reči pale, te se nije moglo njemu protivrečiti, reče kralj molećivo:

- Ostavite na miru moga Metodija, jer se već kao kod peći oznoji.

Reče on:

- Da, gospodaru. Jednom ljudi sretoše oznojena filosofa i rekoše mu:

- Zašto se znojiš? A on njima:

- Sa grubijanima se prepirah!

Pošto je zbog te reči došlo do sukoba, raziđoše se, a njega poslaše u Švapsku i držali su ga dve i po godine.

Dopre glas o tome do apostolskog namesnika, i kada je saznao, posla prokletstvo na njih sa zabranom da pevaju mise, tj. službe svi kraljevski episkopi dok ga drže u zatvoru. I tada ga pustiše rekavši Kocelju:

- Ako ovoga budeš imao kod sebe, nećeš proći dobro sa nama.[82]

Ali oni ne izbegoše suda svetoga Petra, jer četiri[83] episkopa od njih umreše.

Dogodi se tada da Moravljani, uvidevši da nemački popovi koji su živeli kod njih nisu se njima približavali, već su rovarili protiv njih, proteraše ih sve i obratiše se apostolskom namesniku:

- Budući da su i ranije oci naši od svetoga Petra krštenje primili, to daj nam Metodija za arhiepiskopa i učitelja.

I onda ga je apostolski namesnik poslao,[84] te knez Svatopluk sa svima Moravljanima primi ga i poveri mu sve crkve i sveštenstvo po svim gradovima i od toga dana veoma poče da raste nauka Božija i sveštenstvo da se množi u svim gradovima i neznabošci da veruju u istinitog Boga odričući se svojih budalaština. A sa time počela je Moravska država da se širi na sve strane i neprijatelje svoje da pobeđuje i to odlučno kao što i ti sami uvek pričaju.

Bila je u njemu blagodat proročanstva tako da su se zbivala mnoga proricanja njegova, od kojih ćemo jedno ili dva ispričati,

Neznabožački knez veoma moćan sa sedištem na Visli rugaše se hrišćanima i činiše pakosti. Poslavši Metodija k njemu reče:

- Dobro bi bilo tebi, sine, da se svojom voljom krstiš na svojoj zemlji, a da ne budeš kao zarobljenik silom pokršten u tuđoj zemlji, i setićeš se mene.

Tako i bi.

Nekada je opet Svatopluk ratovao sa neznabošcima i kako ništa nije uspevao, već se to otezalo, pa se približavala misa, tj. služba[85] na dan svetoga Petra, posla Metodije k njemu poruku: "Ako mi obećaš da ćeš na dan svetoga Petra sa svojim vojnicima biti kod mene, verujem u Boga da će ti ih ubrzo predati".

Tako je i bilo.

Neki drug veoma bogat i savetnik knežev[86] oženi se sa snahom svojom tj. jetrvom. I uprkos mnogih prekora, i pouka i opomena nije ih Metodije mogao rastaviti. Jer neki drugi koji su se držali kao rabi Božiji tajno su ih kvarili laskajući im zbog imanja; pa onda izopšti ih iz crkve i reče:

- Doći će čas kada neće moći pomoći te ulizice, a mojih ćete se reči setiti, ali ništa se neće moći učiniti.

Iznenada, kada ih je Bog napustio, pade na njih napast te se ne nađe mesto njihovo, već kao da ih je vihor što prah podiže razvejao.[87] I mnogo drugo slično ovome, što je u pričama jasno prikazano.

Sve to nije mogao da podnese stari neprijatelj i zavidljivac čovečijem rodu, te podiže protiv njega neke druge, kao Datona i Avirona protiv Mojsija,[88] jedne javno, a druge potajno, i to one koji boluju od iopatorske jeresi[89] i slabije odvraćaju ka sebi sa pravoga puta govoreći:

Nama je papa dao vlast, a ovoga naređuje da proteramo napolje i učenje njegovo.

Tada oni, sakupivši sav narod moravski, narede da se pred njima pročita poslanica kako bi čuli o njegovom izgnanstvu. Ljudi, pak, kao što je obično kod čoveka, svi su tugovali i žalostili se da se njima oduzima takav pastir i učitelj, izuzev slabića koje je obmana pokretala kao vetar lišće. A kada su pročitali knjige apostolskog namesnika, nađoše napisano:[90] "Brat naš Metodije je svet i pravoveran i apostolsko delo dela, i u njegovim su rukama od Boga i od apostolskog prestola sve slovenske zemlje, te ko ga prokune proklet je,[91] a ko ga blagoslovi taj nek je blagoslovljen". I obrukani raziđoše se kao magla sramotno.

Ali se ni na tome njihova zloba ne zaustavi, nego rekoše:

- Car je na njega gnevan i ako ga nađe da mu nema života.

Ali, milostivi Bog ni u ovom nije hteo postideti svoga slugu, pa je stavio caru na srce - jer je carevo srce vazda u ruci Božijoj[92] - te posla k njemu ovako pismo:

"Časni oče, veoma želim da vidim tebe. Učini dobro delo, i potrudi se do nas da te vidimo, dok si na ovom svetu, i da molitvu tvoju primim".

On je onda smesta pošao onamo, i car ga primi sa velikom čašću i radošću; i pošto je učenje njegovo pohvalno, zadrža od učenika njegovih popa i đakona sa knjigama. I učini sve po njegovoj volji, sve što god je želeo, i nije se oglušio ni u čemu; izljubi ga i bogato obdari, i opet ga otpremi svečano do njegovog prestola, pa tako i patrijarh.

Onda je na svim putevima upadao u mnoge nezgode od nečastivog, u pustim predelima među razbojnike, a na moru u burne valove, na rekama u iznenadne smrtne opasnosti, tako da se na njemu ispuniše reči apostola: "Pogiblji od razbojnika, pogiblji na moru, pogiblji u rekama, pogiblji od lažne braće, u mukama i naporima, u čestim bdenjima, često u gladi i žeđi",[93] i drugim tegobama koje apostol spominje.

Nakon toga je odbacio svu vrevu života i brige svoje Bogu predao.[94] A najpre od svojih učenika odabere dva popa, najbolja brzopisca, i posadi ih da prevedu što brže celo Sveto pismo, osim Makaveja, sa grčkog jezika na slovenski, za šest[95] meseci, počev od marta meseca do dvadeset i šestoga dana meseca oktobra. Kad završi dostojnu hvalu i slavu prinese Bogu, koji daje takvu blagodat i uspeh, te svetu tajnu žrtvu[96] sa sveštenstvom uznesavši, proslavi dan svetoga Dimitrija[97] jer je pre toga bio samo Psaltir i Jevanđelje sa Apostolom i odabranim crkvenim službama[98] zajedno sa Filosofom preveo. Tada je i nomokanon, to jest pravilo zakona, i knjige otaca preveo.

Kada je stigao u Dunavsku oblast kralju ugarskome, zažele da ga vidi. I mada su neki govorili i mislili da neće njemu umaći bez muke, pođe kod njega. Ovaj, pak, kao što dostoji vladaru primi ga počasno i svečano sa veseljem, te porazgovorivši sa njim onako kao što dolikuje takvim muževima besede voditi, otpusti ga sa ljubavlju i celovom uz velike darove. Reče mu:

- Pomeni me, časni oče, vazda u svetim molitvama tvojim.

Tako kada je sve optužbe sa svih strana otklonio i usta mnogorečitih[99] zapušio[100], tok života dokonča, veru sačuva u očekivanju pravednog venca.[101] Pošto je tako ugodio Bogu, postade omiljen.[102] Poče se približavati čas da primi pokoj od strasti i nagradu za mnoge podvige.[103] Onda su ga upitali i rekli:

- Koga smatraš, oče i učitelju časni, među učenicima tvojim da bi ti bio naslednik u učenju tvojemu?

A on im pokaza jednoga od istaknutih učenika svojih, zvanog Gorazda, rekavši:

- Ovo je slobodan muž iz vaše zemlje, a dobro upućen u latinske knjige, pravoveran. Neka na to bude Božija volja i vaša ljubav, kao što je i moja.

I kada se na Cvetnu nedelju sakupio čitav narod, on uđe u crkvu i iznemogao izgovori blagoslov caru, i knezu, i sveštenicima i svom narodu, te reče:

- Pazite na mene, deco, do trećeg dana.

Tako i bi.

U osvit trećeg dana još je rekao:

- U tvoje ruke, Gospode, dušu moju predajem.[104]

I počine na rukama sveštenika šestoga dana meseca aprila trećeg indikta šest hiljada tri stotine devedeset i treće godine od stvaranja celoga sveta.

Tada njegovi učenici staviše ga u les i ukazavši mu dostojne počasti, obaviše crkvenu službu na latinskom, grčkom i slovenskom i sahraniše ga u sabornoj crkvi, pa se pridruži svojim ocima,[105] i patrijarsima, i prorocima, i apostolima, učiteljima i mučenicima. Ljudi, pak, bezbrojno sabrani narod, pratili su ga sa svećama oplakujući dobroga učitelja i pastira, muškarci i žene, mali i veliki, bogati i siromasi, slobodni i robovi, udovice i sirote, tuđini i domaći, nemoćni i zdravi, svi su pratili onoga što je bio sve svima da bi sve pridobio.[106]

"Ti, pak, sa visine, sveta i čestita glavo,
molitvama svojim pazi nas koji tebe hoćemo,
izbavljaj od svake napasti učenike svoje
i učenje širi,
a jeresi proganjaj
da, proživivši ovde dostojno zvanja našega,
stanemo sa tobom, tvoje stado,
sa desne strane Hrista Boga našega,
večni život primajući od njega,
jer je njemu slava i čast va veki vekova.
Amin."

Žitije Metodijevo - Napomene

1. Pridev svemogući je zapadnog porekla, načinjen prema latinskom omnipotens; istočnoslovenski je svedržitelj prema grčkom pantokrator.

2. Pavlova Rimljanima IV 17.

3. Knjiga premudrosti Solomunove XIII 5.

4. Priče Solomunove VIII 25.

5. I Petrova I 20.

6. Jovan XIV 11.

7. Jovan XV 26.

8. Psalmi XXXII 6. 9.

9. I Mojsijeva II 7.

10. Pradedovske časti.

11. Pavlova Efescima VI 11.

12. I Mojsijeva IV 26.

13. I Mojsijeva VI 9. i Sirahova XLIV 16.

14. I Mojsijeva II 1.

15. I Mojsijeva XXII 8; XXVI 4.

16. I Mojsijeva XXXV 2-4.

17. I Mojsijeva XXVIII 12.

18. I Mojsijeva XLIX 8-12 i 22-26.

19. I Mojsijeva XLI 38.

20. Jovan I 1.

21. Jovan XLII 12.

22. Psalmi XCVIII 6.

23. II Mojsijeva VII 1.

24. Mojsijeva XIII 21. Psalmi LXXVII 14.

25. II Mojsijeva XIV 29. Psalmi LXXVII 13.

26. Psalmi LXXVII 17 i 40 i dr.

27. Psalmi LXXVII 25.

28. II Mojsijeva XXXIII 11.

29. II Mojsijeva XXXI 18.

30. Sirahova XLVI 16.

31. I knjiga o carevima VIII 22.

32. I knjiga Makaveja II 57.

33. Psalmi LXXVII 71. - David, tvorac psalma, odlikovao se velikim pesničkim darom, pevao je kao pastir na paši, a zatim i na carskom dvoru.

34. III knjiga o carevima XVII 1.

35. III knjiga o carevima XVII 17-24.

36. IV knjiga o carevima I 9-14.

37. III knjiga o carevima XVIII 20-40.

38. IV knjiga o carevima II 11. Ilija je bio sa Mojsijem najveći prorok.

39. IV knjiga o carevima II 9.

40. Milot - melote - ovčiji kožuh, IV knjiga o carevima II 13.

41. Gnusoba - ljaga. Crkveni oci su slavili mučeništvo kao veliku snagu očišćenja.

42. Silvestar I, sveti papa, 314-335. Za njegovo vreme sazvan je Prvi vaseljenski sabor u Nikeji 325. god. na kome je "arijanstvo" zvanično osuđeno kao jeres.

43. Arija - vođa jeretičkog pokreta "arijanstvo".

44. I Mojsijeva XIV 18.

45. Damas I, papa 366-384.

46. Car Teodosije I, 379-395.

47. Makedonije, carigradski patrijarh, jedan od pristalica "nestorijanstva" u kasnijoj eposi (495-511).

48. Kelestin, papa 422-432. Kiril, aleksandrijski patrijarh 412-444.

49. Nestorije, carigradski patrijarh, začetnik jedne nove jeresi, "nestorijanstva", koja je osuđena u Efesu na III vaseljenskom saboru (431).

50. Lav I - Veliki papa 440-461. Anatolije - carigradski patrijarh 449-458.

51. Car vizantijski, 450-457.

52. U Halkidonu je bio Četvrti vaseljenski sabor 451. Jeftihije - pristalica "monofizitizma", nove jeresi; delovao je u Carigradu.

53. Justin - car 518-527, ali se ovde radi o Justinijanu I, 527-565, koji je sazvao ovaj - Peti vaseljenski sabor 553; Vigilije - papa 537-555.

54. Agaton, papa 678-681.

55. Konstantin IV, 668-685.

56. Šesti vaseljenski sabor u Carigradu 680-681.

57. Teodor Faranski, sinajski monah, Sergije i Pir te Kir patrijarh Aleksandrijski 630/631. i 643/644, Honorije I, rimski papa 625-638, i Makarije, patrijarh antiohijski 681. - jeretici osuđeni na Šestom vaseljenskom saboru.

58. I Pavlova Timotiju II 4.

59. Iz Grigorijeva govora XXI 4.

60. I Pavlova Korinćanima IX 22.

61. Govor Grigorija Bogoslova XXI 6.

62. Matej XXII 16, Marko XII 14 i dr.

63. Poznato je bilo da su Solunska braća dobro poznavala slovenski.

64. I Petrova II 17.

65. Papa.

66. Tako je nazvao Konstantin protivnike, a papa je, priznavši slovensku službu, samim tim osudio njene protivnike.

67. Trijezičnik je bio episkop Formos. U Bugarskoj 866. i 867. on se strogo pridržavao latinskoga obreda potiskujući vizantijske crkvene običaje.

68. Jovan IX 4.

69. Olimp.

70. Luka II 14.

71. Jakov II 26.

72. Pavlova Titu I 16.

73. Službeni naziv vizantijskog cara.

74. Psalmi CXVI 1.

75. Apostolska dela II 11 i 4.

76. II Pavlova Timotiju IV 3-4.

77. Matej VII 15-16.

78. Po staroj tradiciji Andronik je jedan od sedamdesetorice Hristovih učenika (Luka X 1), a zatim episkop u Sremu.

79. Grčki - misokallos daimon - igra veliku ulogu u vizantijskim legendama, a sreće se u literaturi IV veka.

80. Jovan VIII 44.

81. Psalmi CXVIII 46.

82. Metodije se vratio u Panoniju. Nemci su uklonili kneza Kocelja i 874. god. u Panoniji je zavladao nemački grof Arnulf, a Metodije je tada prešao u Moravsku.

83. Adalvin (Salzburg) 873; Hermanrik 870. (posavski); Ano (frizinski) 875.

84. Metodije je bio 870. postavljen za panonskog i moravskog episkopa; Moravska je pripadala panonskoj episkopiji.

85. Prepisivač, koji je bio iz istočnoslovenskih krajeva dodao je služba da bi bolje objasnio šta znači zapadnoslovenska reč misa.

86. U tekstu nema: navodimo mesto Svatoplukov što je prema Miklošiću ispalo iz teksta.

87. Psalmi I 4. Prorok Isaija XLI 16.

88. IV Mojsijeva XVI 12-33.

89. Sino-otačke - to je zapadna dogma o izlasku Svetoga duha od Oca i Sina.

90. Pismo pape Jovana VIII 886. u kome postavlja Metodija za arhiepiskopa svih slovenskih zemalja.

91. I Mojsijeva XXVII 24. IV Mojsijeva XXII 6. i dr.

92. Priče Solomunove XXI 1.

93. II Pavlova Korinćanima XI 26-27.

94. I Petrova V 7.

95. Od marta do oktobra je osam meseci, a ne šest; greška je nastala jer ćirilsko "dz" ima brojnu vrednost 6, njemu odgovara glagoljsko slovo "dz" sa brojnom vrednošću 8.

96. Tajno uznošenje - anaphora mystike - oblatio mystica - maša.

97. 26. oktobar je dan svetoga Dimitrija, zaštitnika Soluna i Srema.

98. Ordo ecclesiasticus - Solunska braća su prevela najpotrebnije knjige za bogosluženje navedene u početku XV glave Ćirilovog žitija, kao i na ovom mestu.

99. Priče Solomunove X 19.

100. Psalmi LXP 12.

101. II Pavlova Timotiju IV 7-8.

102. Priče Solomunove IV 10.

103. Priče Solomunove V 16; X 17 i dr.

104. Luka XXIII 46, Psalmi XXX 6.

105. Dela apostola XIII 36; Prorok Danilo XIII 65 i dr.

106. I Pavlova Korinćanima IX 22.


// Projekat Rastko / Bogoslovlje //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]