Др Гордана Томовић: Библиографија

(масним словима су истакнута монографска издања)

1971197219741977197819791980198219831985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003.2004200520062007

1971

1. Епиграфски прилози, Историјски часопис 18 (1971) 201-205. Résumé.

1972

2. Поморска карта Ангелина Дулцерта из 1339. г., Историјски часопис 19 (1972) 79-99. Résumé.

1974

3. Морфологија ћириличких натписа на Балкану, Београд, Историјски институт, 1974, 121.

1977

4. Повеља манастира Леснова, Историјски часопис XXIV (1977) 83-102. Résumé.

1978

5. Регистар личних и географских имена, Србија 1878. Документи, Београд, Српска књижевна задруга, 1978, 639-677.

1979

6. Југословенске земље на средњовековним поморским картама, Monumenta cartographica Jugoslaviae II, Средњовековне карте, Београд, Историјски институт; Народна књига, 1979, 35-64. / Г. Шкриванић, Г. Томовић, М. Николић/

1980

7. Д. Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара; Д. Богдановић, Палеографски албум :[приказ ], Историјски часопис 27(1980) 265-271.

1982

8. Регистар [без потписа], Историја српског народа II, Београд, Српска књижевна задруга, 1982, 555-593.

9. Srednjovekovno rudarstvo, Rudarstvo Jugoslavije, Zagreb, 1982 , 123-127; [исто:] Mining in the middle ages, Mining of Yugoslavia, Zagreb, 1982, 127-132.

1983

10. Надгробни натписи из Подриња, Историјски часопис 29-30 ( 1982-1983), Београд 1983, 47-62. Résumé.

1985

11. ISTORIJA 1, Ilustrovana enciklopedija , IRO „Vuk Karadžić”, Beograd, 1985, 20-81

[превод са енглеског језика] .

12. Надгробни натпис Јефрема Ђурђа, Истраживања 2, Ваљево 1985, 75-80.

13. Надгробни натписи из околине Лесковца , Лесковачки зборник 25 (1985) 457-463. Résumé .

14. IV Средњи век , Азбуковица. Земља, људи и живот, Љубовија, Самоуправна интересна заједница културе Општине Љубовија, 1985, 53-68.

1986

15. Epigrafika. Srbija / Sl(obodan) D(ušanić)} , G(ordana) To(mović) /, Enciklopedija Jugoslavije 3, Zagreb, JLZ, 1986, 62-64.

1987

16. Средњовековно Браничево и турски попис 1467. године,, Viminacium 2, Пожаревац 1987, 192-194.

1988

17. С. Ерцеговић-Павловић - Д. Костић, Археолошки споменици и налазишта лесковачког краја : [приказ] , Старинар 38 (1987), Београд, 1988, 133-135.

18. Сопотски забел Чрмањ, Историјски часопис 34 (1987), Београд 1988, 37-59. Résumé.

1989

19. Средњи век : Од касне антике до краја XII века; У држави Немањића (XIII-XIV век); Обласни господари у XIV веку; Ужице у Српској Деспотовини , Историја Титовог Ужица I ( до 1918), Т. Ужице, Историјски институт Београд- Народни музеј Т. Ужице, 1989 , 117-163, 936-942 .

1990

20. Глагољски натпис са Чечана, Историјски часопис XXXVII, Београд 1990, 5- 19. Résumé .

21. Одјеци Косовске битке на старим картама, Косовска битка у историографији, Зборник радова 11, Београд , Историјски институт, 1990 ,41-58 . Summary.

22. Томашев натпис о оснивању цркве Благовештења Господњег 1427. године код Ораховца у Метохији, Косовско - метохијски зборник 1, Београд 1990, 63-78 . Summary .

1991

23. Алтин у XIV и XV веку, Становништво словенског поријекла у Албанији, Титоград, Историјски институт СР Црне Горе , 1991, 153-166.

24. Територија Србије на картама до 1600. године, Србија и суседне земље на старим географским картама, /С. Ћирковић, Г. Томовић, Ж. Шкаламера, Ђ. Радивовић, О. Стефановић/, Београд, Галерија Српске академије наука и уметности 70 , 1991, 21-52 . Summary .

1992

25. Жупа Црна стена, Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића 14, Пријепоље (1992) 161-171.

26. Регистар збирке „Старе српске повеље и писма“ Љубомира Стојановића , /више сарадника : део књ. II, 141-204/ , Београд , Историјски институт САНУ , 1992, 66 . Грађа 13

27. Српске цркве и манастири у Македонији, Политика, 2. фебруар 1992 / карта са коментаром : Б. Кнежевић, Г. Томовић, Љ. Гвоић/; иста карта у: Етнички састав становништва Србије и Црне Горе и Срби у СФР Југославији, Етнички простор Срба 1, Београд, Универзитет у Београду: Географски факултет, 1993, између стр. 242-243.

1993

28. Библиографија лексикографско-лексиколошких радова. Б. Остале области. V. Историја. / А. Лолић, Е. Миљковић, М. Петровић, Д. Синдик, Б. Катић, Г. Томовић/, Сто година лексикографског рада у САНУ , Београд, САНУ и Институт за српски језик САНУ, 1993, 95-103.

29. Надгробни натпис војводе цара Душана из Чачка, Богородица Градачка у историји српског народа, Чачак, Народни музеј Чачак, 1993, 109-113. Résumé.

1994

30. Врање и околина у средњем веку, Врањски гласник 26-27 (1993-1994), Врање 1994, 45-58. Résumé.

1995

31. Српска средњовековна жупа у делима Стојана Новаковића, Стојан Новаковић - личност и дело , САНУ, Београд , 1995, 293-299 . Summary .
Научни скупови 77

1996

32. Српске земље у европској картографији до краја XV века, Европа и Срби, Београд, Историјски институт САНУ, Београд 1996,189-198. Summary .
Зборник радова 13 .

33. Писци средњовјековног латинитета, приредио Д. Синдик у сарадњи са Г. Томовић / превод са латинског језика/, Књижевност Црне Горе од XII до XIX вијека, Обод , Цетиње 1996 ( 1997), 267.

1997

34. Средњовековна рударска топонимија у околини Пријепоља, Милешевски записи 2, Музеј у Пријепољу , Пријепоље, 1997, 91 - 99. Summary.

35. Натпис на цркви Светога Луке у Котору из 1195. године, Црква Светог Луке кроз вјекове, Српска православна општина Котор, Котор, 1997, 23 - 32 . Summary.

36. Белешке са историјско-географских истраживања средњег Полимља, Историјски часопис XLII - XLIII, Београд, 1997, 520 - 523.

37. Срби у дијаспори на картама XVI - XVIII века, Сентандрејски зборник 3, САНУ, Београд, 1997, 21 - 37. Summary.

38. Вулетић-Вукасовић Вид. Ризнић Ст. Михаило. Шкриванић А. Гавро, Енциклопедија српске историографије, Knowledge - Београд, 1997, 319,621-622,726-727.

1998

39. Почеци насељавања Овче, Годишњак града Београда XLIV, Музеј града Београда, Београд 1997 (1998), 89 - 93. Summary.

40. На Романи Луце, Историјски часопис XLIV, Београд 1998, 89 - 101. Summary.

41. Белешке са истраживања Призрена и околине, Историјски часопис XLIV, Београд 1998, 377-382.

42. Затрнавска жупа, Косовско - метохијски зборник 2, САНУ, Београд 1998, 1- 11. Summary.

1999

43. Глагољица. Жупа. Жупан. Жупљанин, Лексикон српског средњег века, Knowledge - Београд, 1999, 112-114, 195 - 199.

44. Брезница, Гласник Завичајног музеја у Пљевљима 1, Завичајни музеј - Пљевља, 1999, 65 - 72.

2000

45. Топлица у средњем веку, Куршумлија кроз векове, Завод за уџбенике и наставна средства - Историјски институт САНУ - Туристичка организација Општине Куршумлија, Београд 2000, 13 - 21.

46. Жупа Морава и нахија Морава, Рудо Поље Карановац Краљево, Балканолошки институт САНУ - Народни музеј Краљево, Београд - Краљево 2000, 33 - 45.

2001

47. Косово на старим картама до краја XV века, Насеља и становништво области Бранковића 1455. године, Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука - Јавно предузеће „Службени гласник“, Демографски зборник, Књига VI, Београд 2001, 139 - 147.

2002

48. Жупа Будимља, Милешевски записи 5, уредник броја др Марко Поповић, Пријепоље 2002, 63-75.

49. Provincia de Stefano, Српска проза данас - Косаче - оснивачи Херцеговине, рецензенти и уредници: др Ружа Ћук, проф. др Ђуро Тошић, Гацко - Београд 2002, 351-362.

2003.

50. Трагови старог рударења у топонимији пљеваљског краја, Гласник Завичајног музеја 3, Пљевља 2003, 55 - 61.

51. Жупа Љубовиђа, Краљ Владислав и Србија XIII века, Историјски институт, Зборник радова 20, Београд 2003, 47-62.

52. Крстац- средњовековно име Шар-планине, Вардарски зборник 2, Српска академија наука и уметности, Међуодељењски вардарски одбор, Београд 2003, 11-18.

53. Средњовековна мајсторска села на размеђу сеоског и градског друштва, Српско село - могућности и даљи правци истраживања, Музеј „Старо село“ Сирогојно и Историјски институт САНУ, Сирогојно 2003, 7/17.

54. Provincia de Alegreto – земља Радослава Павловића – средњи вијек и период турске владавине, Академија наука и умјетности Републике српске, Научни скупови Књига V, Одељење друштвених наука Књига 7, Бања Лука – Српско Сарајево 2003, 65-76.

2004

54. Старосрпски натписи из Бијељине (коаутор: М. Бабић), Miscellanea - Мешовита грађа XXII, Историјски институт, Београд 2004, 81-104.

55. Ђураш - трећи витез у цара Душана, Бока 24, Херцег-нови 2004, 105/113.

56. Ко је био деспот Торник из записа граматика Нестора, Зборник радова Византолошког института XLVI, 257-269.

2005

57. Дабар, Милешевски записи 6, Музеј у Пријепољу, Пријепоље 2005, 35-45.

58. Ресава на старим картама, Ресава (Горња и Доња) у историји, науци, књижевности и уметности, Дани српског духовног преображења XII, Деспотовац 2005, 7-14.

59. Грбаљ на старим картама, Грбаљ кроз вјекове, Друштво за обнову Манастира Подластва, Грбаљ, Грбаљ 2005, 309 – 322.

60. Кричани и Кричак, Гласник Завичајног музеја 4, Пљевља 2005, 39-48.

61. Микротопонимија око града Раса према турском попису из 1468/9. године, Споменица Милана Васића , Академија наука и умјетности Републике српске, књ. II, Одјељење друштвених наука Књига 14, Бања Лука 2005, 165 – 184.

62. О глагољском натпису из Конавала, Историјски часопис LII, Историјски институт, Београд 2005, 23-31.

2006

63. Нахија Кава (1468/9 – 1477), Гласник Завичајног музеја 5, Пљевља 2006, 41-47.

64. Из историје средњег Полимља од VII до XVII века, манастир Светог Николе у Подврху 1606 – 2006, Београд 2006, 23-57/ коаутор/

65. Ресава у српској картографији XIX века, Манастир Манасија (Ресава) у виђењима историјских и књижевних извора, путописаца, картографа и песника XIX – XXI века, Дани српског духовног преображења XIV, Деспотовац 2007, 15- 24.

66. Два старосрпска натписа из Косаничке Раче, Мешовита грађа, нова серија књига XXVII, Историјски институт, Београд 2006, 105-129.

67. Kosovo and Metohija on old maps from the XV to the XVIII century, Kosovo and Metohija - past, present, future, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade 2006,49-60.

2007

68. Косово и Метохија на старим картама од XV до XVIII века, Косово и Метохија – прошлост, садашњост, будућност, САНУ, Београд 2007, 61 – 71.

69. Црква Грлица, Милешевски записи 7, Музеј у Пријепољу, Пријепоље 2007, 69-73.

70. Српски средњовековни црквени поседи у Горњем Полимљу, Милешевски записи 7, Музеј у Пријепољу, Пријепоље 2007, 31 – 67 [коаутор Славољуб Пушица].

71. Косово и Метохија на старим картама до краја XII века, Зборник радова
Археологија Косова и Метохије, Музеј у Приштини – Mnemosyne –Центар за очување наслеђа Косова и Метохије, Београд 2007, 47-59.

Први пут објављено: 2007-11-26
На Растку објављено: 2007-11-26
Датум последње измене: 2007-11-26 17:21:54
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује