Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Zygmunt Miłkowski
(T. T. Jeż)
Zigmunt Milkovski
(T. T. Jež)

Projekt Rastko - Polska
Biblioteka Polsko-Serbskich Związków Kulturowych

Projekat Rastko - Poljska
Biblioteka poljsko-srpskih kulturnih veza

Project Rastko - Poland
E-library of Polish-Serbian Cultural Ties

Ћирилична верзија / Ćirilična verzija / Cyrillic script version

Petak, 16.11.2007.

Nedelja, 21.10.2007.

Petak, 19.10.2007.

Sreda, 03.10.2007.

Sreda, 26.09.2007.

Ponedeljak, 17.09.2007.

Prethodne novosti


W roku 1869 Zygmunt Miłkowski (T. T. Jeż) został wybrany na członka zagranicznego Towarzystwa Naukowego Serbskiego. W liście zaadresowanym z Brukseli 26 czerwca tegoż roku do prezesa TNS Janko Šafaríka słynny wówczas pisarz polski oświadczył:

"…Zaszczyt ten jest dla mnie zachętą na drodze pracy, którą obrałem, którą, w miarę sił i możności, staram się rozwijać i dalej posuwać. Praca moja ma na celu wzajemne zaznajomienie i zbliżenie dwóch bratnich narodów: Serbów i Polaków — zaznajomienie i zbliżenie, wedle mego przekonania, potrzebne pod wszelakiemi względami, tak dla jednych, jak dla drugich. Nie wiem, czy celu dopnę: czy starczą mi siły na usunięcie zapór, jaki czas, okoliczności i zła wola nagromadziły i gromadzą pomiędzy Serbią a moją biedną Ojczyzną. Lecz dopiąłem już jednej wielce dla mnie ważnej rzeczy, i to mi otuchy dodaje. Towarzystwo Naukowe Serbskie uznało moje dobre chęci…"

Słowa te sprzed półtora prawie stulecia stanowią poniekąd myśl przewodnią również dla twórców Projektu Rastko-Polska – Biblioteki Elektronicznej Polsko-Serbskich Stosunków Kulturowych. Historia XX wieku wymownie świadczy o tym, że działania na rzecz "wzajemnego zaznajomienia i zbliżenia dwóch bratnich narodów" nigdy nie mogą okazać się zbyteczne: bowiem "zapory czasu i okoliczności" bywają nieraz silniejsze od wysiłków nielicznych entuzjastów.

W dziedzinie wiedzy o stosunkach polsko-serbskich – poczynając od historii politycznej i historii kultury, a kończąc na językoznawstwie porównawczym, literaturoznawstwie, folklorystyce, teatrologii…– przeprowadzono dotychczas ogromną i żmudną pracę badawczą w obu środowiskach. Celem Projektu Rastko-Polska jest prezentacja w formie elektronicznej – w miarę możności – wyników dotychczasowych poczynań, ale nie w mniejszym stopniu również zachęta do nowych badań.

Projekt jest otwarty dla szerokiego grona współpracowników, mamy więc nadzieję, że nasza biblioteka w niedalekiej przyszłości stanie się największym w Internecie źródłem wiedzy o Polakach dla Serbów i o Serbach dla Polaków, największą biblioteką elektroniczną przekładów z obu literatur – prawdziwym, aczkolwiek wirtualnym mostem łączącym Północ Słowiańszczyzny z jej Południem.

Petar Bunjak


Belgrad, wrzesień 2002 r.

Godine 1869. Zigmunt Milkovski (T. T. Jež) izabran je za inostranog člana Srpskog učenog društva. U pismu poslatom iz Brisela 26. juna iste godine predsedniku SUD Janku Šafariku tada slavni poljski pisac je izjavio:

"…Ova čast za mene je podstrek na putu rada koji sam izabrao, koji, prema svojim snagama i mogućnostima, nastojim da razvijam i unapređujem. Moj rad ima za cilj uzajamno upoznavanje i zbližavanje dvaju bratskih naroda: Srba i Poljaka – upoznavanje i zbližavanje, po mome uverenju, u svakom pogledu potrebno, kako jednima, tako i drugima. Ne znam hoću li ostvariti svoj cilj: hoću li imati dovoljno snage da uklonim prepreke koje su vreme, okolnosti i zla volja nagomilali i nagomilavaju između Srbije i moje jadne Otadžbine. Ali postigao sam jednu za mene veoma važnu stvar, i to me ohrabruje. Srpsko učeno društvo priznalo je moje dobre namere…"

Ove reči od pre gotovo veka i po do izvesne su mere misao-vodilja i za tvorce Projekta Rastko-Poljska – Elektronske biblioteke poljsko-srpskih kulturnih veza. Istorija XX veka rečito svedoči o tome da zalaganja na polju "uzajamnog upoznavanja i zbližavanja dvaju bratskih naroda" nikada ne mogu biti suvišni: "prepreke vremena i okolnosti" često su, naime, jače od napora malobrojnih entuzijasta.

U oblasti znanja o poljsko-srpskim odnosima – počevši od političke i kulturne istorije pa sve do lingvističkih i književnih poređenja, folkloristike, teatrologije… – do danas je obavljen veliki i mukotrpan istraživački rad u obema sredinama. Cilj Projekta Rastko-Poljska jeste prezentovanje u elektronskom obliku – u meri u kojoj je to moguće – rezultata tih pregnuća, ali ništa manje i podsticaj za nova istraživanja.

Projekat je otvoren za širok krug saradnika, te se nadamo da će naša biblioteka u skoroj budućnosti postati najveći izvor znanja o Poljacima za Srbe i o Srbima za Poljake na Internetu, najveća elektronska biblioteka prevoda obeju književnosti – istinski, premda virtuelan most koji spaja Sever Slovenstva sa njegovim Jugom.

Petar Bunjak

Beograd, septembra 2002.


PROJEKAT RASTKO - POLJSKA
jeste elektronska biblioteka posvećena poljsko-srpskim kulturnim vezama.
Otvorena je 12. septembra 2002. Poduhvat je nezavisan i neprofitan i predstavlja pokrajinsko središte
"Projekta Rastko - Biblioteke srpske kulture na Internetu"
.

IMPRESUM

Upravnik: Prof. dr Petar Bunjak

Saradnici-autori: Branislava Stojanović i Agnieszka Łasek

Stručni savetnik: dr Dejan Ajdačić

Izvršni producent: Zoran Stefanović

Likovno oblikovanje: Marinko Lugonja

Digitalizacija tekstualnih i likovnih priloga: Nenad Petrović

Korektura i lektura: Branislava Stojanović, Agnješka Lasek, Zoran Stefanović, Saša Šekarić, Nenad Petrović, Nedeljko Ilić, Ivana Rašić...

Vebmastering: Mihailo Stefanović, Zoran Stefanović, Nenad Petrović

Fotografije: arhivski snimci

Produkcija i delimično pokroviteljstvo PR-Poljska
"Tehnologije, izdavaštvo, agencija Janus"
Beograd


Regional centers of Project Rastko
Projekat Rastko - Beograd Projekat Rastko - Temisvar Projekat Rastko - Cetinje
Projekat Rastko - Gracanica-Pec
Projekat Rastko - Boka Kotorska
Projekat Rastko - Budimpesta-Sentandreja
Projekat Rastko - Kijev-Lavov Projekat Rastko - Banja Luka Projekat Rastko - Skadar
Projekat Rastko - Bugarska
Projekat Rastko - Bugarska