NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoEnglish
Projekat RastkoLingvistika i filologija
TIA Janus

Бранислав Брборић: С језика на језик

Литература

Anić, Silić 1986 - Vladimir Anić, Josip Silić, Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb.

Анкета 1914 - Анкета о јужном или источном наречју у српскохрватској књижевности, Српски књижевни гласник, 32/2–7, Београд.

Babić G. 1991/1992 - Goran Babić, Historija hrvatske histerije, Zagreb–Beograd.

Babić S. 1986 - Stjepan Babić, Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, Zagreb.

Babić S. 1990a - Stjepan Babić, O hrvatskome pravopisu nekad i danas, Jezik, Zagreb, 37/2, 3–5.

Babić S. 1990b - Stjepan Babić, Hrvatski jezik u političkom vrtlogu, Zagreb.

Bakarić 1978 - Vladimir Bakarić, Samoupravljanje suština socijalističkog preobražaja savremenog društva [Razgovor s Milošem Jevtićem], Marksistička misao, Beograd, 1, 159–192 [o jeziku 183–186].

Bakarić 1978 [1977] - Vladimir Bakarić, Socijalistički samoupravni sistem i društvena reprodukcija. Knjiga II, Zagreb.

Бејкер 1995 - Џемс Бејкер, Словенија и Хрватска изазвале рат у бившој Југославији, Политика, 29180/ХCI, 14. јануар, 3.

Белић 1925 - Александар Белић, Језичко јединство Срба, Хрвата и Словенаца код Ђуре Даничића и његових савременика. У: Даничићев зборник, Београд–Љубљана, 28–91.

Белић 1950 [1923] - Александар Белић, Правопис српскохрватског језика, Београд.

Benson 1991 [1971] - Morton Benson, Srpskohrvatsko-engleski rečnik, Beograd.

Бећковић 1990а - Матија Бећковић, Леле и куку, Београд.

Бећковић 1990б - Матија Бећковић, Међа Вука манитога, Београд.

Бећковић 1990в - Матија Бећковић, Чији си ти мали, Београд.

Бећковић 1991 - Матија Бећковић, Рече ми један чоек, Београд.

Бећковић 1996 - Матија Бећковић, Ћераћемо се још, Подгорица.

Бећковић 1999 [1990] - Матија Бећковић, Побуна језика. У: Од–до (1959–1999). Изабране и нове песме, Београд.

Бећковић 2000 - Матија Бећковић, Интервју [дат Зорану Богавцу], Глас Црногор(а)ца, Подгорица, 170/CХХVII, 9. март, 14–15.

Бечки договор 1850 - Bečki književni dogovor. U: Zlatko Vince, Putovima hrvatskoga književnog jezika, Zagreb, 1978, 275–281.

Božić 1973 - Mirko Božić, Hrvatski književni jezik u svjetlu izmjena Ustava SR Hrvatske, Split.

Božić + 3 1973 [1970] - Ivan Božić, Sima Ćirković, Milorad Ekmečić, Vladimir Dedijer, Istorija Jugoslavije. Drugo izdanje, Beograd.

Boranić 1951 [1921] - Dragutin Boranić, Pravopis hrvatskoga ili srpskog jezika, Zagreb.

Бошковић 1935 - Радосав Бошковић, О лексичкој и стилској диференцијацији српскога и хрватскога књижевнога језика, Наш језик, Београд, III/9–10, 277–282.

Брборић 1995 - Бранислав Брборић, Стандардност, супстандардност, нестандардност. У: Нормирање српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 24 (1), 351–361.

Брборић 1998 - Бранислав Брборић, Назив "босански" изван норме, Политика, Београд, 30525/ХCV, 15. октобар, 23.

Brborić 1999a - Branislav Brborić, Das Serbische. In: Handbuch der Südosteuropa-Linguistik. Herausgeg. von Uwe Hinrichs unter Mitarbeit von Uwe Büttner, Wiesbaden, 339–381.

Брборић 1999б - Бранислав Брборић, О језику обазриво и одговорно, Наш језик, Београд, ХХХIII/1–2, 155–172 [Текст се објављује у поглављу III ове књиге].

Broz 1992 - Ivan Broz, Hrvatski pravopis, Zagreb.

Brozović 1970 - Dalibor Brozović, Standardni jezik. Teorija, usporedbe, geneza, povijest, suvremena zbilja, Zagreb.

Brozović 1978 - Dalibor Brozović, Hrvatski jezik, njegovo mjesto unutar južnoslavenskih i drugih slavenskih jezika, njegove povijesne mijene kao jezika hrvatske književnosti. U: Hrvatska književnost u evropskom kontekstu. Ured. A. Flaker, K. Pranjić, Zagreb.

Brozović 1979–1980 - Dalibor Brozović, Sociolingvistička i usporedna razina pri istraživanju jugoslavenskih (standardnih) jezika u (južno)slavenskim, evropskim i općim okvirima, Jezik, 27/2–3, 47–54.

Брозовић 1985 - Далибор Брозовић [Прилози расправи на научном скупу "Језик и национални односи"], Свеске Института за проучавање националних односа, Сарајево, III/9, 134–138, 164–166, 182–184.

Brozović, Ivić 1990 [1988] - Dalibor Brozović, Pavle Ivić, Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. U: Enciklopedija Jugoslavije. Knj. VI Jap–Kat, Zagreb, 48–94 [Kao zasebna publikacija objavljena dve godine pre nego u Knj. VI EJ].

Bugarski 1986 - Ranko Bugarski, Jezik u društvu, Beograd, 1986.

Bugarski 1996 [1989] - Ranko Bugarski, Uvod u opštu lingvistiku, Beograd.

Bugarski 1996–1997 - Ranko Bugarski, Sabrana dela. Knj. 1–12, Beograd.

Budmani 1867 - Pietro [Pero] Budmani, Grammatica della lingua serbo-croata (illirica), Vienna.

Васић 1998 - Рајко Васић, Повратак ијекавице национални интерес, Глас српски, LV/8624, 21. јул, 3.

Vince 1978 - Zlatko Vince, Putovima hrvatskoga književnog jezika, Zagreb.

Војводић 1994 - Васо Војводић, У духу Гарашанинових идеја. Србија и неослобођено Српство 1868–1876, Београд.

Вујаклија 1986 [1937] - Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза. Четврто допуњено и редиговано издање, Београд.

Вујисић Ј. 2000 - Јанко Вујисић, Једна врана на два коца [Интервју дат Јовану Пламенцу], Глас Црногор(а)ца, Подгорица, 169/CХХVII, 2. март, 21–24.

Вујисић М. 2000 - Милутин Вујисић, На кога милост, на тога жалост, мој Јанкиша [Отворено писмо М. Вујисића Јанку Вујисићу], Глас Црногор(а)ца, Подгорица, 170/CХХVII, 9. март, 5–6.

Вукићевић 1997 - Слободан Вукићевић, Посљедњи поход на Црну Гору [Политолошко-социолошки фељтон у шест наставака, с истим наднасловом и с различитим насловима], Побједа, Подгорица, 11371–11376/LIV, 9–14. август, 16, 18, 15, 15, 14, 14.

Vuković 1952 - Jovan Vuković, Pravopis savremenog našeg jezika (Analiza pravopisnih pravila i praktična uputstva za njihovu primjenu). I dio, Sarajevo.

Vuksanović 1977 - Miro Vuksanović, Kletva Peka Perkova, Novi Sad.

Вуксановић 1989 - Миро Вуксановић, Градишта, Нови Сад–Никшић.

Вуксановић 1992 - Миро Вуксановић, Тамоони, Нови Сад.

Вуксановић 1994 - Миро Вуксановић, Морачник, Нови Сад.

Вуксановић 1995 - Миро Вуксановић, Далеко било (Мозаички роман у 446 урокљивих слика), Нови Сад.

Гарашанин 1884 - Илија Гарашанин, Начертаније. Програм спољне политике Србије на концу 1844. године. У: Васо Војводић, У духу Гарашанинових идеја. Србија и неослобођено Српство 1868–1876, Београд.

Дакић 1994 - Миле Дакић, Српска Крајина, историјски темељи и настанак, Книн.

Даничић 1976 [1847] - Ђуро Даничић, Рат за српски језик и правопис. У: Књига Ђуре Даничића, Београд, 5–67.

Данојлић 1995 - Милован Данојлић, Одбрана језика (Писмо београдском пријатељу), Политика, Београд, 29422/ХCII, 16. септембар, 19.

Deklaracija 1967 - Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, Telegram, Zagreb, 359/VIII, 17. ožujka, 1.

Дешић 1994 - Милорад Дешић, Правопис српског језика. Приручник за школе, Земун–Никшић.

Документи 1997 - Документи Дејтон–Париз/Documents Deyton–Paris. Приред. Витомир Поповић и Владимир Лукић, Бања Лука.

Duden 1996 - Duden Rechtschreibung der deutschen Sprache. 21. völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage […], Mannhein, Leipzig, Wien, Zürich.

Ђукановић 1986 - Владо Ђукановић, Употреба инфинитива у језику А. Шеное, М. Глишића, З. Мајдака и Д. Ненадића, Наш језик, Београд, ХХVII/1–2, 38–86.

Ђукановић 1994 - Владо Ђукановић, Пледоаје за екавицу, Политика, Београд, 29046/ХCI, 28. август, 14.

Đukanović + 4 1986 - Jovan Đukanović, Ulrich Engel, Pavica Mrazović, Hanna Popadić, Zoran Žiletić, Kontrastive Grammatik Deutsch-Serbokroatisch. Herausgeg. von U. Engel und P. Mrazović, München–Novi Sad.

Ђурић 1994 - Михаило Ђурић, Искуство разлике (Суочавање с временом), Београд.

Екмечић 1995 [1994] - Милорад Екмечић, О јединству српског народа данас. У: Српско питање данас, Београд, 21–39.

Закон о објављивању 1992 - Закон о објављивању савезних закона, других прописа и општих аката, Службени лист СР Југославије, Београд, 53/92.

Закон о службеној употреби 1991 - Закон о службеној употреби језика и писама, Службени гласник Републике Србије, Београд, 45/91.

Закон о службеној употреби 1996 - Закон о службеној употреби језика и писма, Службени гласник Републике Српске, Српско Сарајево, 15/96.

Закон о територијалној организацији 1975 - Закон о територијалној организацији општина, Службени лист САП Косова, Приштина, 25/75.

Закон о територијалној организацији 1991 [1992] - Закон о територијалној организацији Републике Србије, Београд, 42/91, 79/92.

Закон о универзитету 1997 - Закон о универзитету, Службени гласник Републике Србије, Београд, 12/97.

Зуковић 1996 - Љубомир Зуковић, Српска је рођена, Српско Сарајево.

Ивановић 1986 - Иван Ивановић, Аризани, Београд.

Iveković, Broz 1901 - Franjo Iveković, Ivan Broz, Rječnik hrvatskoga jezika. Knj. 1–2, Zagreb.

Ivić M. 1972a - Milka Ivić, Problematika srpskohrvatskog infinitiva, Zbornik za filologiju i lingvistiku, Novi Sad, ХV/2, 115–138.

Ivić M. 1972b - Milka Ivić, Non-omissible Determiners in Slavic Languages. In: Syntactic Theory. 1. Structuralist (Selected Realings). Harmondsworth, Middlesex, England.

Ivić M. 1990 [1963] - Milka Ivić, Pravci u lingvistici, I–II. Šesto, dopunjeno izdanje, Beograd. [Objavljeno na više svetskih jezika].

Ivić M. 1995 - Milka Ivić, O zelenom konju. Novi lingvistički ogledi, Beograd.

Ivić M. 1997 [1957] - Milka Ivić, Jedno poređenje Vukovog jezika sa našim današnjim književnim jezikom. U: O Vukovom i vukovskom jeziku, Beograd, 11–34.

Ivić M. 1997a [1965] - Milka Ivić, Vukova uloga u normiranju ekavske varijante književnog jezika. U: O Vukovom i vukovskom jeziku, Beograd, 73–79.

Ivić M. 1997б [1965] - Milka Ivić, Problem norme u književnom jeziku. U: O Vukovom i vukovskom jeziku, Beograd, 145–157.

Ivić M. 1997в [1965] - Milka Ivić, Pogledi Stojana Novakovića na srpski književni jezik. U: O Vukovom i vukovskom jeziku, Beograd, 110–117.

Ivić M. 1997 [1987] - Milka Ivić, O Vukovom i vukovskom jeziku, Beograd [Novi Sad].

Ivić P. 1958 - Pavle Ivić, Die serbokroatischen Dialekte (Ihre Struktur und Entwicklung). 1. Band. Allgemeines und die štokavische Dialektgruppe, S-Gravenhage, The Netherlands.

Ивић П. 1966 - Павле Ивић, О Вуковом Рјечнику из 1818. године. У: Сабрана дела Вука Караџића. Књига друга. Српски рјечник (1818), Београд.

Ивић П. 1986 [1971] - Павле Ивић, Српски народ и његов језик, Београд.

Ивић П. 1990 [1984] - Павле Ивић, Развој књижевног језика на српскохрватском језичком подручју. У: О језику некадашњем и садашњем, Београд–Приштина. [Pavle Ivić, L' ėvolution de la langue litėraire sur le territoire linguistique serbo-croate, Revue des ėtudes slaves, Paris, Tome cinquante-sixiėme, fascicule 5, 1984].

Ивић П. 1991 - Павле Ивић, Целокупна дела. IV. О Вуку Караџићу, Сремски Карловци – Нови Сад.

Ивић П. 1994 - Павле Ивић, Целокупна дела. III. Српскохрватски дијалекти. Њихова структура и развој. Прва књига. Општа разматрања и штокавско наречје. С нем. прев. Павица Мразовић, Сремски Карловци – Нови Сад.

Ивић П. 1995 [1994] - Павле Ивић, Актуелна питања српског књижевног језика. У: Српско питање данас (Други конгрес српских интелектуалаца, Београд, 22–23. април 1994), Београд, 50–54.

Ивић П. + 3 1991 - Павле Ивић, Иван Клајн, Митар Пешикан, Бранислав Брборић, Језички приручник, Београд.

Језик и национални односи 1984–1985 - Језик и национални односи [зборник реферата и саопштења с истоназивног скупа у Сарајеву, 26–27. април 1984, као и зборник прилога расправи], Свеске Института за проучавање националних односа, Сарајево, II/5–6, III/9.

Јовичић 1996а - Миодраг Јовичић, Регионална држава (Уставноправна студија), Београд.

Јовичић 1996б - Миодраг Јовичић, Устав регионалне државе уједињених српских земаља (Организација власти - са објашњењима и коментарима), Београд.

Jonke 1971 - Ljudevit Jonke, Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća, Zagreb.

Капор 1998 - Мирко Капор, Чланови Председништва БиХ преузели дужност, Политика, Београд, 30524/ХCV, 14. октобар, 23.

Караџић 1845 - Вук Стеф. Караџић, Сава Текелија, Вука Стефановића Караџића и Саве Текелије писма високопреосвештеноме господину Платону Атанацковићу, владици будимскоме, о српскоме правопису са особитијем додацима о српском језику, Беч.

Караџић 1986 - Вук Стеф. Караџић, Српски рјечник (1818). У: Сабрана дела Вука Караџића. Књига девета, Београд.

Караџић 1986 - Вук Стеф. Караџић, Српски рјечник (1852). У: Сабрана дела Вука Караџића. Књига једанаеста 1–2, Београд.

Караџић 1969 - Вук Стеф. Караџић, "Правителствующiй Совпъ Сербскiй" за времена Кара-Ђорђијева или отимање ондашњијех великаша око власти. У: Сабрана дела Вука Караџића. Књига шеснаеста. Историјски списи II, Београд, 49–111.

Караџић 1972 [1849] - Вук Стеф. Караџић, Срби сви и свуда. У: Сабрана дела Вука Караџића. Књига седамнаеста. Етнографски списи. Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба сва три закона, Београд, 31–48 [Беч, 1–27].

Katičić 1986 - Radoslav Katičić, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Nacrt za gramatiku, Zagreb.

Katičić 1986 [1972] - Radoslav Katičić, Identitet jezika. U: Novi jezikoslovni ogledi, Zagreb, 41–64.

Katičić 1986 [1974] - Radoslav Katičić, Nešto napomena o postanku složenoga suvremenoga jezičnog standarda hrvatskoga ili srpskog. U: Novi jezikoslovni ogledi, Zagreb, 90–127.

Katičić 1986 [1978] - Radoslav Katičić, O početku novoštokavskoga hrvatskog jezičnog standarda, o njegovu položaju u povijesti hrvatskoga književnog jezika i cjeline standardne novoštokavštine. U: Novi jezikoslovni ogledi, Zagreb, 138–157.

Kisindžer 1997 [1996] - Henri Kisindžer, Razlaz i mirna Bosna, Duga, Beogrd, 1658/ХХIV, 4–17. januar, 37–38.

Klajn 1980 - Ivan Klajn, Jezik oko nas, Beograd.

Клајн 1994 - Иван Клајн, Писци и писмењаци, Нови Сад.

Клајн 1996 - Иван Клајн, Лексика. У: Радовановић + 7 1996, Српски језик [на крају века], Opole [Београд], 37–86.

Klajn 1997 - Ivan Klajn, Rečnik jezičkih nedoumica. Četvrto, prerađeno i dopunjeno izdanje, Beograd.

Ковачевић 1997 - Милош Ковачевић, Актуелне странпутице српске језичке политике, Актуелности, Бања Лука, I/1, јануар–март, 85–88.

Којић 1995 - Н. Којић, Расколници предлажу уједињење, Политика, Београд, 29419/ХCII, 13. септембар, 4.

Крестић 1995 [1994] - Василије Крестић, О интеграцији и дезинтеграцији српског народа. У: Српско питање данас. Други конгрес српских интелектуалаца (Београд, 22–23. април 1994), Београд, 40–49.

Leskien 1914 - August Leskien, Grammatik der Serbo-kroatischen Sprache. 1. Teil. Lautlehre, Stammbildung, Formenlehre, Heidelberg.

Maretić 1899 - Tomislav Maretić, Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, Zagreb.

Маројевић 1991 - Радмило Маројевић, Ћирилица на раскршћу векова. Огледи о српској етничкој и културној самосвести, Горњи Милановац.

Маројевић 1994а - Радмило Маројевић, На Дрини екавица, Аргумент, Београд, 6/I, 6. мај, 20.

Маројевић 1994б - Радмило Маројевић, Павлобранитељи испод Вукове штуле, Аргумент, Београд, 9/I, 3. јун, 21.

Маројевић 1994в - Радмило Маројевић, Срби прва линија одбране, Дневник, Нови Сад, 17045/LIII, 10. јул, 5.

Маројевић 1995 - Радмило Маројевић, Нема дубоких потреса. У: Српско питање данас. Други конгрес српских интелектуалаца (Београд, 22–23. април 1994), Београд, 257–261.

Милосављевић 1997 - Петар Милосављевић, Срби и њихов језик. Хрестоматија, Приштина.

Mirovni sporazum 1996 - Mirovni sporazum. Integralni tekst. U: Regard ėvėnement [Editė par la Sociėtė GC Conseils], Paris, Janvier, No 3. Takođe U: Документи Дејтон–Париз/Documents Dayton–Paris, Бања Лука, 1997, 14–17, [с анексима 1–11] 18–133.

Михаиловић 1975 - Драгослав Михаиловић, Петријин венац, Београд.

Михаиловић 1983 - Драгослав Михаиловић, Чизмаши, Београд.

Младеновић 1967 - Александар Младеновић, Сава Мркаљ и његови претходници у реформи српске ћирилице, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, 10, 192–193.

Младеновић 1983–1984 - Александар Младеновић, Филолошко дело Саве Мркаља, Ковчежић, Београд, књ. 20–21, 3–25.

Младеновић 1989 - Александар Младеновић, Славеносрпски језик. Студије и чланци, Нови Сад.

Московљевић 1990 - Милош Московљевић, Речник савременог српскохрватског језика с језичким саветником, Београд.

Мркаљ 1994 - Сава Мркаљ, Песме и списи. Приред. Жарко Ружић, Топуско.

Мурадбеговић 1994 - Мидхат Мурадбеговић, Контроверзе око великог и малог "м", Политика, Београд, 29025/ХCI, 7. август, 14.

Национални састав 1992 - Национални састав становништва. Први резултати пописа 1991, Београд.

Nejlor 1996 [1989–1991] - Kenet E. Nejlor, Uvod [i] Jezik kao zastava: Upotreba jezika kao simbola nacionalnog identiteta kod Slovena. U: Sociolingvistički problemi među Južnim Slovenima, Beograd, 1–10, 11–37.

Nikčević 1993 - Vojislav Nikčević, Piši kao što zboriš. Glavna pravila crnogorskoga standardnog jezika, Podgorica.

Nikčević 1997 - Vojislav Nikčević, Pravopis crnogorskog jezika. Prvo izdanje, Cetinje [Crnogorski PEN centar].

Новаковић 1888 - Стојан Новаковић, Српска краљевска академија и неговање језика српског. Академија наука филозофских, Глас Српске краљевске академије, Београд, Х, 1–87.

Novković 1978 - Milica Novković, Kamen za pod glavu, Novi Sad.

Одлука бр. 1 1998 - Одлука бр. 1 Одбора за стандардизацију српског језика. У: К новој писмености. Приред. Радојко Гачевић, Београд.

О лексичким позајмљеницама 1996 - О лексичким позајмљеницама (Зборник радова са научног скупа "Стране речи и изрази у српском језику са освртом на исти проблем у језицима националних мањина" [Градска библиотека, Суботица, 18–20. октобар 1995]). Гл. уред. Јудита Планкош, Суботица–Београд.

Остојић 1985 - Бранислав Остојић, О црногорском књижевнојезичком изразу, Титоград [Подгорица].

Папић 1982 - Митар Папић, Историја српских школа у Босни и Херцеговини, Сарајево.

Пекић 1993 - Борислав Пекић, Одмор од историје, Београд.

Петровић 1996а - Драгољуб Петровић, Фонетика. У: Радовановић + 7 1996, Српски језик [на крају века], Opole [Београд], 87–110.

Петровић 1996б - Драгољуб Петровић, Школа немуштог језика, Нови Сад.

Пецо, Пешикан 1967 - Асим Пецо, Митар Пешикан, Информатор о савременом књижевном језику са речником, Београд.

Пешикан 1970 - Митар Пешикан, Питање одвајања црногорског језичког израза и језичке културе. У: Наш књижевни језик на сто година послије Вука, Београд, 75–89.

Пешикан 1993 - Митар Пешикан, Наша азбука и њене норме, Београд.

Пешикан 1994 - Митар Пешикан, Поређење понуђених правописних правила, Наш језик, Београд, ХХIХ/5, 259–278.

Пешикан 1996 - Митар Пешикан, Правописна норма. У: Радовановић + 7 1996, Српски језик [на крају века], Opole [Београд], 171–179.

Попис становништва 1993 [1991] - Попис становништва, домаћинстава и пољопривредних газдинстава у 1991. години (Становништво - национална припадност по насељима и општинама), Београд.

Попов 1993 - Чедомир Попов, Јелена Попов, Аутономија Војводине - српско питање, Сремски Карловци.

Поповић 1979 - Миодраг Поповић, Вуков књижевни језик. У: Зборник радова о говору и језику [посвећен Ђорђу Костићу поводом седамдесет година живота и педесет година рада], Београд, 7–16.

Поповић 1987 [1964] - Миодраг Поповић, Вук Стеф. Караџић 1787–1864, Београд.

Правопис 1993 - Правопис српскога језика [брошура, 1–19 + 1 стр., с текстом Уз Правопис српскога језика М. Пешикана, Ј. Јерковића и М. Пижурице и рецензијама П. Ивића и Д. Ћупића], Нови Сад.

Правопис 1993 [1994] - Правопис српскога језика. I. Правила и њихови основи. II. Речник уз Правопис. Приред. Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица, Нови Сад.

Правопис 1995 - Правопис српскога језика. Школско издање. I. Правила. II. Речник. Приред. Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица, Нови Сад.

Правопис/Pravopis 1960 - Правопис српскохрватскога књижевног језика/Pravopis hrvatskosrpskoga književnog jezika. Израдила правописна комисија, Нови Сад – Zagreb.

Први кораци 1998 - Први кораци Одбора за стандардизацију српског језика, Језик данас, Нови Сад, II/5, 1–8.

Прилози 1989 - Прилози Правопису. Приред. Митар Пешикан, Мевлида Караџа-Гарић и Мато Пижурица, Нови Сад.

Priručna gramatika 1979 - Eugenija Barić i dr., Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika, Zagreb.

Radovanović 1986 [1979] - Milorad Radovanović, Sociolingvistika, Novi Sad.

Радовановић + 7 1996 - Милорад Радовановић, Бранислав Брборић, Иван Клајн, Драгољуб Петровић, Живојин Станојчић, Милош Луковић, Драго Ћупић, Митар Пешикан, Српски језик [на крају века]. Редакт. Милорад Радовановић, Београд, Opole [без синтагме на крају века].

Реметић 1994 - Слободан Реметић, О фонеми и графеми јат (п), Уред. Миодраг Матицки, Нада Милошевић-Ђорђевић, Миле Недељковић, Даница, Српски народни илустровани календар за годину 1994, Београд.

Речник/Rječnik 1967–1976 - Речник српскохрватскога књижевног језика. Књ. 1–6, Нови Сад. [Rječnik hrvatskosrpskoga književnog jezika. Knj. 1–2, Zagreb].

Riđanović 1972 - Midhat Riđanović, O jezičkom normiranju (kod nas) u svjetlu moderne lingvistike, Književni jezik, Sarajevo, I/1–2, 7–21.

Rječnik 1880–1976 - Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knj. 1–23, Zagreb.

Сажети етимолошки речник 1987 - The Concise Oxford Dictionary of English Etimology. Edited by T. F. Hoard, Oxford.

Silić 1996 - Josip Silić, Lingvističke i sociolingvističke zakonitosti, Kolo, Zagreb, 2, 243–248.

Симић 1991 - Радоје Симић, Српскохрватски правопис, Београд.

Симић + 4 1993 [1994] - Радоје Симић, Живојин Станојчић, Бранислав Остојић, Божо Ћорић, Милош Ковачевић, Правопис српскога језика са речником, Београд–Никшић.

Слово 1998 - Слово о српском језику [симултано издање на српском, ћирилицом и латиницом, енглеском, руском, француском, пољском и немачком језику], Београд.

Српски језик 1996 - Српски језик (Najnowsze dzieje jęziköw slowianskih). Redaktor naukowy Milorad Radovanović, Opole, [са синтагмом на крају века] Београд.

Станојчић 1987 - Живојин Станојчић, Граматика и језик, Титоград [Подгорица].

Станојчић, Поповић 1995 - Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, Граматика српскога језика. Уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе, Београд.

Статус (и)јекавице 1994 - Статус (и)јекавице у стандардном језику [тематски број], Васпитање и образовање, Часопис за педагошку теорију и праксу, Подгорица, 1994/3, 5–129.

Стевановић 1964, 1969 - Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик (Граматички системи и књижевнојезичка норма). I. Увод, фонетика, морфологија. II. Синтакса, Београд.

Стијовић 1992 - Светозар Стијовић, Славенизми у Његошевим песничким делима, Сремски Карловци – Нови Сад.

Stijović 1999 - Svetozar Stijović, Serbische Namenforschung. In: Handbuch der Südosteuropa-Linguistik. Herausgeg. von Uwe Hinrichs unter Mitarbeit von Uwe Büttner, Wiesbaden, 775–784.

Стојановић 1987 [1924] - Љубомир Стојановић, Живот и рад Вука Стеф. Караџића, Београд.

Stojčević, Romac 1984 - Dragomir Stojčević, Ante Romac, Dicta et regulae iuris (Latinska pravna pravila, izreke i definicije sa prevodom i objašnjenjima). 4. dop. izd., Beograd.

100 најзнаменитијих 1993 - 100 најзнаменитијих Срба, Београд – Нови Сад.

Телебак 1998 [1996] - Милорад Телебак, Говоримо српски. С лакоћом до језичке културе, Бања Лук – [Приштина].

Ćorić 1995 [1985] - Božo Ćorić, Srpski za strance. Peto izm. izd., Beograd.

Ћосић 1992 - Добрица Ћосић, Промене, Нови Сад.

Ћупић 1997 - Драго Ћупић, Српски језик у међународним стандардима, Политика, Београд, 30064/ХCIV, 5. јул, 22.

Ћупић + 2 1996 - Драго Ћупић, Егон Фекете, Богдан Терзић, Слово о српском језику. Језички поучник, Београд.

UDK 1991–1992 [1876] - Univerzalna decimalna klasifikacija. I. Sistematske tablice. II. Abecedni predmetni registar, Beograd [Hag].

Уз педесетогодишњицу 1950 - Уз педесетогодишњицу наставичког рада проф. А. Белића [текст уредништва], Наш језик, Београд, I/3–4, 73–74.

Устав 1990 - Устав Републике Србије, Београд.

Устав 1992 - Устав Републике Црне Горе, Подгорица.

Устав СРЈ и Устав РС 1992 - Устав СР Југославије и Устав Републике Србије, Београд.

Устави 1995 - Устави СР Југославије, Републике Србије и Републике Црне Горе, Београд.

Halilović 1996 - Senahid Halilović, Pravopis bosanskoga jezika, Sarajevo.

Halilović 1996 - Senahid Halilović, Gnijezdo lijepih riječi. Pravilno–nepravilno, Sarajevo.

Handbuch 1999 - Handbuch der Südosteuropa-Linguistik. Herausgeg. von Uwe Hinrichs unter Mitarbeit von Uwe Büttner, Wiesbaden.

Hrvatski jezik 1998 - Hrvatski jezik (Najnowsze dzieje jęziköw slowianskih). Redaktor naukowy Mijo Lončarić, Opole.

Црногорски као матерњи 2000 - Црногорски као матерњи [Оглашавање Матице црногорске поводом међународног дана матерњег језика], Побједа, Подгорица, 12277/LVI, 19. фебруар, 29.

Švedsko-srpskohrvatski rečnik 1985 - Švedsko-srpskohrvatski rječnik/Svensk-serbokroatiskt lexikon, Stockholm.

Švedsko-hrvatski rječnik 1985 - Švedsko-hrvatski rečnik/Svensk-kroatiskt lexikon, Stockholm.

Šipka 1975 - Milan Šipka, Jezički savjetnik, Sarajevo.

Шипка 1998 - Милан Шипка, Сербокроатистика на раскршћу, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад, ХLI/55–67.

>>


// Пројекат Растко / Лингвистика и филологија //
[ Промена писма | Претрага | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ ]