Љубодраг Димић

Школско питање и односи између Југославије и Албаније 1918-1939.

Извор: "Становништво словенског поријекла у Албанији" - Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Цетињу 21, 22. и 23. јуна 1990. године

Школско питање једно je од бројних питања из прошлости Југословенско-албанских односа о коме су наша данашња знања више него оскудна и једнострана. Ради се о области државне политике и друштвеног живота која je, случајно или намерно, дуго измицала критичном суду историчара. Разлога за то има више: нема довољно сачуваних извора, осетљивост материје, сложеност питања, приоритетност других значајних и важних тема и друго.

Од свога постанка Краљевина СХС (Југославија) и Албанска Држава нису нашле пут узајамне сарадње на јачању добрих суседских и међудржавних односа. Томе je у доброј мери доприносила Италија, која је у тежњи да овлада источном обалом Јадранског мора, за главни правац закорачења на Балкан изабрала Албанију. Односе између две земље оптерећивала je прошлост бременита супротностима живота у феудалној држави отоманског суверенитета, ратовима за наслеђе Турског царства на Балкану, политиком Аустро-Угарске и рецидивима које је она за собом оставила, али и свакодневица препуна сукоба на граници и око разграничења, претензија на туђу територију, мешања у унутрашње ствари суседа, односи према националним мањинама. Племенска, верска, социјална, персонална, економска, психолошка подвојеност Албаније те односе je додатно оптерећивала својом нестабилношћу. Периоди у којима су ревандикације албанске владе на делове југословенске територије настањеним албанским живљем били доминантни у албанској унутрашњој и спољној политици смењивали су се са годинама у којима су зазирања од италијанског утицаја доминирала у политичком, економском, културном животу Албаније. Школско питање делило je судбину целокупних југословенско-албанских односа.

Идеја о заштити етничких, верских и језичних мањина проглашена је у току I светског рата од сила Антанте за један од циљева рата. Питање о заштити мањина нашло je свој пуни израз у уговорима закљученим након рата. Контрола над извршењем одредаба о заштити мањина стављена је у дужност Савету Друштва народа. Велике силе победнице (Енглеска, Француска, Италија, Јапан) изузеле су себе од тих обавеза учинивши тиме читав систем заштите мањина непотпуним и нестабилним и отворивши код мањих земаља осећај "наметнуте обавезе" и неповерења у правичност уговора о миру. Уговори о заштити мањина обавезивали су државе потписнице да одредбе о заштити мањина спроведу кроз своје законодавство тако да "ни један закон, ни једна уредба, ни једна службена радња не буде у противуречности или у опреци са тим прописима".[1]

Потписивање Сен Жерменског и уз његов 51. члан приложеног Уговора између главних сила савезничких и удружених и Краљевства СХС о заштити мањина за Владу Краљевства СХС било je једно од најважнијих националних питања. Захтев којим je тражено од Краљевства СХС да потписивањем међународних уговора прима "све прописе... које Силе буду сматрале као потребне ради заштите мањина" окарактерисан je као "бланко потпис" и "повреда нашег државног суверенитета".[2] Влада није доводила у питање општа начела уговора о заштити мањина, али je инсистирала на измени неких унутрашњих одредаба (да се нагласи да je Краљевина Србија часно испунила обавезе које je на себе узела Берлинским уговором, да се потврди да уговор о заштити мањина потпуно исцрпљује право Главних сила предвиђено у члану 51, да се из Уговора о заштити мањина изузму све територије Краљевине Србије онакве какве су биле у почетку рата уз образложење да je Србија на уласку у рат уживала право пуне суверености без икаквих ограничења, да се одредбе члана 9. примењују "само на територијама, које су додељене Србији или Краљевству СХС после 1. 1. 1913. године".[3] Након потврде да "Главне силе савезничке и удружене неће изискивати више, у том погледу, од Државе СХС, ма какав потпис неке друге нове уговорне одредбе, која би се односила на поменуту заштиту етничких мањина", што је значило да се "потпуно" исцрпљују сва права из члана 51, Делегација СХС je 5. 12. 1919. Декларацијом приступила Уговору о заштити мањина и члану 51. Сен Жерменског уговора.[4]

Албанска држава није учествовала у уговорима које су након I светског рата уредили "географски и правни статус нове Европе". Када је покренуто питање њеног приступа Друштву народа Скупштина те установе донела je 15. 12. 1920. посебну резолуцију (тзв. Пропозиција лорда Сесила) којом je Албанији препоручено да предузме све потребне мере око примене општих принципа о заштити мањина, унетих у уговор о миру. Неколико дана касније, 17.12.1920. Албанија је била примљена за чланицу Друштва народа, и поред тога што још није имала прецизно одређене границе и што je регулисање мањинског питања требало тек накнадно размотрити. Фебруара 1921. године, у своме одговору на Пропозицију лорда Сесила, албанска влада je истакла спремност да предузме све тражене мере око примене општих принципа заштите мањина и прихвати све препоруке које по том питању учини Друштво народа. Албанија je 2. 10. 1921. примила посебну Декларацију која je регулисала однос према националним мањинама.[5]

Неколико чланова Уговора и Декларације о заштити мањина које су потписале Краљевство СХС и Држава Албанија посебно или непосредно тицали су се школског питања. По своме садржају, са малим одступањима, ти чланови су истоветни. Члан 7. Уговора (одговора чл. 4 Декларације), уз остало, забрањује прописивање било каквог ограничења против слободе употребе ма којег језика од стране поданика било у приватним и трговачким односима, било у погледу вере, штампе, издаваштва или на јавним зборовима. Поред званичног језика предвиђене су "умесне олакшице" припадницима других језика да се могу послужити својим језиком, било усмено или писмено, пред судом. Члан 8. Уговора (одговара првом ставу чл. 5. Декларације; у другом ставу албанска влада се обавезује да у року од 6 месеци достави Савету Друштва народа обавештења о правном статусу верских општина, цркава, манастира, школа, добротворних установа и удружења мањина) предвиђао je да припадници који образују етничке, верске или језичке мањине, уживају исто поступање и исте гарантије, правно и фактички, као и остало поданици. "Они ће наиме имати подједнако право да одржавају, управљају и контролишу о свом трошку или да убудуће стварају добротворне, верске или социјалне установе, школе и друге васпитне заводе, с правом да у њима слободно употребљавају свој властити језик и да слободно исповедају своју веру." Члан 9. Уговора (сем последњег става одговара чл. 6. Декларације) предвиђао je "сходне олакшице" како би се у погледу јавне наставе обезбедила настава у основној школи припадницима других језика на њиховом матерњем језику. Настава званичног језика у тим школама уводи се као обавезна a мањинама се осигурава правичан удео у искоришћавању и додељивању свих сума које би из јавних фондова државним буџетом, општинским или другим буџетима могле бити намењене васпитним, верским или добротворним циљевима.[6]

Ово недвосмислено говори да je заштита мањина била трајна обавеза како Краљевине СХС тако и Државе Албаније. На тим начелима темељило се и законодавство. Али већ из експозеа известиоца при доношењу Декларације видело се да je она, углавном, намењена заштити грчке мањине у Албанији. У том акту могу се назрети почеци денационализаторске политике према словенском становништву у Албанији.[7]

Привремени устав Државе Албаније из 1923. године и Устав од 7. 3. 1925. године, у складу са Декларацијом од 2. 10. 1921. пружали су заштиту мањина. Исте гаранције давао je и Устав од 1. 12. 1928. посебно његови чланови 206. и 207, од којих je последњи изричито допуштао оснивање и одржавање приватних школа. На истим начелима темељили су се Закон о организацији Министарства просвете од 27. 6. 1928. и Закон о зградама основних школа од 10. 5. 1929. Посебним законом из 1929. године настава je у Албанији лаицизирана, а Закон о верским заједницама од 9. 1. 1930. допуштао je отварање верских школа и богословије. Дисконтинуитет са постојећом законском праксом учињен je одлуком парламента од 12. 4. 1933. о промени чланова 206. и 207. Устава чиме je настава и васпитање албанских држављана потпала под искључиво право државе, могла je да се одвија само у државним школама и наставним државним институцијама према закону, основна настава je обавезна и бесплатна за све албанске држављане, приватне школе, ма какве категорије које су до сада радиле, затворене су. Закон о организацији албанског Министарства просвете из октобра 1934. године предвиђао je изричито забрану предавања страних језика по школама и по просветним курсевима, забрањивао је примање страних стипендија без одобрења Министарства просвете, фаворизовао je при упису у школе и интернате децу-емигранте чије се породице нису дефинитивно настаниле у Албанији и друго.[8] Члан 167. je прописивао да "Зграде као и остале имовине намењене, за време страних доминација, за школске или научне циљеве, постају својина националне просвете и употребиће се само за просветне домаће потребе."[9]

Школско и просветно питање било je и за државу и за националне мањине у Албанији једно од најпречих, најважнијих, судбоносних, које задире у животне интересе и државе и националних мањина. Албанска држава настојала je, у тридесетим годинама, да променом школског законодавства створи школу способну да изврши културну и просветну интеграцију албанског друштва штитећи интересе државе. У просветној политици према мањинама доминирају три момента: васпитање омладине спада у надлежност државе, приватне школе не могу да спроводе националну идеју, приватне школе зависе од туђинске помоћи и стога су неприхватљиве јер омогућавају културну пенетрацију са несагледивим последицама. У просветној политици од тада "државно-национални" моменат постаје доминантан.

Мањинско становништво Албаније нашло се тих година и под ударом наређења Министарства унутрашњих дела (Пов. бр. 402 од 12. 4. 1930) којим се налагало свим префектурама да приликом полиса и контроле становништва "албански поданици који још држе презимена на крају којих стоји "ић", "овић", "ис", "ос", "аћи", "еф", "ас", "пулос" та презимена измене у албанском духу, како би се "једном уништила презимена" која говоре о неалбанском пореклу становништва.[10] Чинило се све "да би се једном уништила презимена, која су још остала од времена Аустро-Мађара."[11] Сличан ефекат имао je и рад комисије о измени имена вароши, села, квартова, река која немају албанска имена, што je санкционисао и закон од 5. 12. 1937.[12] Било je и случајева забране употребе српског језика. Репресивну улогу одиграо je Закон о забрани штампања, увоза и држања штетних књига, брошура, часописа (5. 2. 1937), све што долази из иностранства и све што се штампа у Албанији. Закон je забрањивао све за шта се оцењивало "да погађа националне осећаје и омета развитак и консолидацију националног уједињења или се сматра да je противу норми и добрих обичаја или противу државног режима у Албанији."

У таквим условима живеле су словенске мањине и једно време (1919-1933) радиле две основне школе у Скадру и Враки.

Српска школа у Скадру основана je 1828. године и била je прва школа у том граду. Временом школе су отворили језуити и францискани тако да je након I светског рата у Скадру било 10 школа, од којих једна грађанска са I разредом и једна реална са I и II разредом, од чега се у 6 приватних учила муслиманска религија. Српска школа у Скадру, слабо материјално помагана, са једним учитељем и једном учитељицом, била je "једини духовни расадник" нашем животу у Скадру, граду који je имао око 30.000 становника и где су се стицали многи трговачки путеви и цветало занатство и трговина.[13] Издржавање школе je у почетку било у рукама самог народа који je плаћао учитеља од дела прихода црквене општине у Скадру (око 1200 душа). Касније je ту обавезу преузела Русија која je школи дала име "Маринска школа". У годинама 1892-1894. школу je издржавала Србија, а после тога до 1900. Црна Гора. Русија je затим бринула о издржавању женске школе, a учитеља мушке школе плаћала je Црна Гора. После I светског рата плаћање учитеља ишло je на терет Министарства просвете Краљевине СХС, a издржавање школе на рачун Министарства иностраних послова, које je бринуло о инвентару, књигама и осталим школским потребама. Контролу рада школе уз албанско министарство просвете, вршио je Краљевски конзулат државе СХС у Скадру, а извесне прерогативе до 1929. године имао je просветни инспектор са Цетиња.

Школа je била смештена у лепој и пространој двоспратној згради са осам пространих и светлих одељења и два дворишта, изграђеној 1896. године из средстава која je црквено-школској општини за ту сврху завештао Радивоје Беровић.[14]

За време аустријске окупације у I светском рату српској школи je забрањен рад, a ђаци су "насилно приморани посећивати арбанашке школе, а у школску зграду била je смјештена мјесна полиција."[15]

Поновно отварање српске школе у Скадру, после повлачења аустроугарских трупа био je тежак и сложен посао. Са циљем да ојачају свој утицај у северној Албанији, одмах после уласка српске војске у град, приспеле су италијанске, француске и британске трупе, на делу je била "велика политика" сила које су тајним уговорима кројиле судбину тог простора. Отпочело je окупљање косовске емиграције (основан je Косовски комитет који je покренуо лист "Попули"). Делегат Краљевине СХС у Скадру писао je "да Француска команда, руковођена ћоравим разлозима, а подстакнута од овдашњег албанског просветног оделења, није дозволила да се српска школа отвори одмах по ослобођењу Скадра, као што je то урадила за албанске школе." За српску школу "се није имао ко заузети" па су француске власти у граду "да не би Италијани отворили школе као прије закључили су да и наша школа остане још за неко време затворена."[16] Таква одлука "je веома неповољно утицала на српски живаљ", који je немајући других могућности да децу школује "био принуђен да дјецу почне уписивати у албанске школе." Овде треба скренути пажњу на чињеницу да су због црквеног карактера школе у њу децу слале само православне породице, док je словенски живаљ муслиманске вере из Скадра био принуђен да децу школује у некој од шест основних школа на албанском језику где се предавала муслиманска веронаука. Просветне власти Краљевине Југославије нису могле да спрече однарођивање тог елемента. И док се у граничним срезовима према Албанији настојало и успевало да довођењем учитеља и учитељица мухамеданске вере увери муслимански живаљ "да им веру нико неће да дира и да школовати не значи покрстити" у самом Скадру ништа није учињено. Просветни референт са Цетиња je 14. 8. 1919. писао: "У Скадру смело тврдим на основу сопствених проучавања на лицу места две трећине муслимана говори српски и то као матерњи језик. То су фамилије исељене из Црне Горе и Босне и Херцеговине после 1878. године. Неприступачност њихових фамилија и ограниченост муслиманке на кућу... има се захвалити, да je српски језик очуван. И у Скадру дакле има терена за рад на развијању и проширивању области српског језика."[17]

У жељи да спрече да "наша дјеца српски језик, који и иначе слабо познају, потпуно забораве" и буду албанизирана приватном а не државном акцијом делегата Краљевине СХС А. Мартиновића и А. Радовића код генерала Де Фоуртона отворено je питање опстанка и отпочињања рада српске школе у Скадру. Генерал je упознат са чињеницом да "српска школа није за пропаганду отворена", да "између српске школе и онијех које je била Италија отворила не постоје никакве сличности и везе", да "њу похађају само Срби којих овде има приличан број."[18]

Питање поновног отварања школе требало je да реши генерал Francheh d'Еsperey а до тог момента дозвољено je "да учитељ и поп могу отворити приватни курс за подучавање у језику и у вери, како дјеца не би узалудно губила вријеме." О свему су обавештене црквене (архимандрит Виктор) и школске (учитељ Андрић) власти, пронађен je локал и предавања су отпочела 17. 3. 1919. О целом случају je обавештена Краљевска влада која je код Француске врховне команде и генерала Francheh d'Espereya интервенисала да се дозволи отварање српске школе у Скадру. Редовни рад школе у првој послератној години почео je 1. 4. 1919. и трајао до 16. 7. 1919. (три и по месеца). Школска година je завршена испитима којима је "заседао" намесник - архимандрит Виктор, а присуствовали A. Мартиновић, делегат Краљевине СХС и чланови црквено-школског одбора.[19]

Те прве школске године радиле су по одобрењу француске власти и основне школе у Враки и Каменици.[20]

Врло се мало знао о постојању основне школе у Каменици. Наставу je обављао свештеник Велиша Поповић, кога je финансијски помагао делегат Краљевине СХС. Из сачуваног извештаја за школску 1919. годину може се видети да je школу похађало 6 ђака - 2 у првом и 4 у трећем разреду. Сви ђаци су показали одличан успех.

Рад основне школе у Враки отпочео je одмах по повратку учитеља. Због очувања српског језика и националне свести са више страна je тражено да се школе у Скадру, Враки и Каменици "помогну најобилатије, како би намењену јој задаћу што боље и по општи интерес што свестраније могла извршити." Управник школе je молио да се што пре прибаве средства "како би се надоместио материјал који je уништен." Школи у Скадру било je потребно 20 клупа четворомјесних за забавиште, 30 клупа двомјесних за основну школу, 6 табли за два одељења забавишта и 4 за основну школу, 4 рачунаљке, 10 столица, 3 стола, природописне слике за забавиште и основну школу, географске карте и сви уџбеници за 30 деце првог, 20 деце другог, 20 деце трећег и 10 деце четвртог разреда. Сличне потребе имала je и школа у Враки.[21] Оскудица у уџбеницима, њихова различита структура и садржина пресудно су утицали да учитељи "као живе књиге" својим знањем, ангажовањем и начином рада надокнаде тај недостатак. У школама у Скадру и Враки осећала се потреба за већим бројем учитеља.

Црквено-школска општина у Скадру настојала је да на сваки начин спречи школовање српске деце на албанском језику. Истицано je "да се арнаутски језик већ много говори у српским домовима". Већ у току прве школске године при школи je радило обданиште. Оно je било основ за очување и ширење српског језика. Чињеница да у то време многе српско-православне породице у Скадру "говоре у кућама између себе арнаутски" чинио је задатак обданишта још деликатнијим - "помоћу школе, а преко деце морамо сузбијати опасност која прети да однароди наш елемент." Просветни инспектор са Цетиња je констатовао: "Карактеристично je да већина деце, која су се уписивала у забавиште, није знала ни речи српски, кад je дошла у забавиште." Отуда не чуди што се настојало а и успело да у забавишту, већ од 1920. године па до затварања школа 1933. године, раде по две забавиље.

Црквено-школска општина и просветне власти Краљевине СХС настојале су да се отвори виша основна школа - једноразредна грађанска школа - са одређеним карактером и увођењем предмета као што су књиговодство, кореспонденција, француски језик. Планови су ишли за тим да се она временом претвори у нижу трговачку школу. Међутим, време je показало да су та настојања остала само жеља и да су и оне школске слободе освојене 1919. године, временом биле само спутаване и ограничаване.[22]

Став албанских просветних власти према српским школама у Скадру и Враки, већ приликом отварања школа показао се непријатељским. Албанско просветно одељење настојало je да школе уопште и не буду отворене. Временом, тај однос je имао више својих мена у зависности од тога какви су били опште-политички односи између Албаније и Југославије (СХС).

У прве две године постојања српске школе у Скадру и Враки радиле су у условима оружаних акција на југословенско-албанској граници. Школска година je почињала најмање са једним месецом закашњења у односу на албанске школе, што je уносило немир код родитеља и сумњу да ли ће школа уопште бити отворена. Често су та почетна закашњења пресудно утицала да се из године у годину известан број деце, који је изучио забавиште у српској основној школи, уписује у албанске државне школе.

Други моменат који сведочи о рестриктивној политици албанских просветних власти према српским основним школама у Скадру и Враки je забрана да се у складу са школским потребама повећа број наставног кадра. До повећања ће доћи тек у пролеће 1924. године, након потписивања Југословенско-италијанског пакта о пријатељству, којим je постигнута сагласност да две владе неће угрожавати албанску независност.

Првих неколико година после I светског рата биле су године постепеног напретка и развоја српских основних школа у Албанији. Стабилност у раду гарантовали су међународни уговори којима je Албанија приступила, законодавство изникло на поштовању међународних норми, традиција српске школе која je у тој средини постојала готово читав век.

Све израженије тежње да православни живаљ у границама новонастале албанске државе потпадне под јурисдикцију независне албанске црквене организације огледале су се и у повећаном притиску на црквено-школску општину у Скадру.[23] Идеја о аутокефалној албанској цркви постала je фактички стварност на Сабору у Берату 1922. године, чија je једна од одлука "да се скадарска епархија изузме из јурисдикције српске цркве" и поред тога што није признавана ни од једне православне цркве. Ова одлука je утицала на положај српске школе у Скадру.

Једна од мера притиска над мањинским школама био je и тзв. Органски државни закон из 1925. године. Његове одредбе, као услов за отварање мањинских основних школа по селима, предвиђају број од најмање 25 ученика између 7 и 13 година, што представља становништво од 250 душа. Ако не пре, под његовим ударима се вероватно угасила српска школа у Каменици, која тај услов није могла да испуни.[24]

Ново погоршање школских прилика уследило je у 1927. години. Томе je претходило заоштравање југословенско-италијанских односа изазвано нератификовањем Нептунских конвенција, потписивањем 27. 11. 1926. Италијанско-албанског пакта о пријатељству, прекида дипломатских односа између Југославије и Албаније у трајању од 4. 6. 1927. до 8. 8. 1927, потписивање Пакта о пријатељству између Југославије и Француске (11. 11. 1927), склапање војног савеза између Италије и Албаније (22. 11. 1927 ) са роком важења до двадесет година. Одлуком Министарског савета од 8. 8. 1927, уз образложење да "држава и народ види плода од ђака који у иностранству по туђим школама студирају" забрањено je студирање у школама у иностранству са стипендијама туђих држава без одобрења и овлашћења Министарства просвете.[25] Ова мера директно je ограничавала даље школовање у Југославији ђацима српских мањинских школа у Албанији. Од 1927. године почињу чешће контроле над наставним особљем у мањинским школама, као и прве рестрикције над обуком на матерњем језику у мањинским школама.[26]

Са намером да појачају притисак на словенски живаљ у Албанији, али и на Краљевину СХС са којом су се односи почели нагло погоршавати албанске просветне власти су 1927. године дозволиле Бугарима отварање бугарских школа у Албанији, у околини Корче, уз саму границу.[27]

У преговорима које je током 1926/27. године имао представник Цариградске патријаршије Хризантом са албанском владом питање малог броја православних Срба у Скадру и њихове црквено-школске општине" није покренуто. Епископ Г. Висарион Џувани упозоравао je Посланство Краљевине СХС у Тирани да "права ове незнатне мањине православних у Скадру, који се потпуно губе у једној католичко-муслиманској средини, не могу бити од никаквог значаја за утицај Србије у Албанији, нити се остављање на миру ове српске мањине може сматрати као концесија учињена Србији" и предвиђао да у случају успешног споразума "ова српско-православна општина неће дуго на миру бити остављена.[28]

Одбор за припрему пројекта албанске аутокефалне православне цркве имао je задатак "да се створи независна православна црква у Албанији" и "да се паралише, односно уништи сваки страни утицај који je дотадашња организација цркве омогућавала" значио je de facto гашење црквено-школских општина а затим и престанак рада школа. Сав посао око аутокефалности албанске православне цркве водио је Коча Коти, који je по крунисању А. Зогуа постао председник владе. По неким индикацијама ефикасна дипломатска акција спречила је затварање школа у Скадру и Враки у 1928. години.[29] У писму краљу Александру М. Јелић пише да je "настојао да се црквено и школско питање у Скадру реши повољно по нас и да сам у том успео највише захваљујући мисији коју сам од краља добио."[30]

Упоредо са дипломатском акцијом Патријаршија СПЦ је настојала да у замену за услугу око признања албанске цркве добије извесне повластице међу којима су, за опстанак школа нарочито важне биле: "да нам се у деловима наше цркве у Албанији у најмању руку загарантује свештенство и наш језик у богослужењу" и "да нам се призна црквено-школска аутономија."[31] Привилегије које je албанска црква била спремна да гарантује у случају признања аутокефалности само су посредно обезбеђивале црквено-школску аутономију. Међутим, на инсистирање Посланства Краљевине СХС у Тирани да Синод албанске цркве у Тирани писмено потврди те привилегије и да изјаву да ће привилегије бити унете у статут албанске цркве, верски достојанственици су се повукли. Конгрес албанске цркве у Корчи и Устав донет том приликом нису дотицали то питање.[32] Школско питање поново je ушло у критичку фазу после одлуке Светог архијерејског сабора СПЦ (2. 11. 1929) у којој није призната аутокефалност православне цркве у Албанији.[33] Драматичност ситуације може да илуструје податак да je посланик Настасијевић "због школског питања упао једно вече у десет часова у кућу председника владе г. Коче Коте."[34] Очигледно да се радило о "спасавању" наших школа, о чему сведочи и М. Јелић. У јеку настојања да се "код албанског краља поради на извесном побољшању односа између српскога и албанскога језика у Скадарској школи" дошло je до споразума о том питању и министарство из Београда je дало пристанак на учињени споразум.[35]

Притисци на школе у Скадру и Враки почели су већ у првим месецима 1929. године. У циљу да се школа постепено албанизира дошло je до покушаја да се наметне "да арбанашки учитељ има предавати арбанашку историју и географију", чиме би се осим албанског језика и други предмети предавали на албанском. Став посланства у Тирани и црквено-школске општине у Скадру био je да се одбије захтев албанских просветних власти уз образложење "да je досадашњим предавањем географије и историје, осигурано изучавање тих предмета, а друго, да je његова надлежност одређивати шта ће који од учитеља предавати, као управника школе."[36] Тако je и учињено.

Искључујући могућност било какве провокације која би албанским властима могла да послужи као повод за затварање школа, а поучени грчким примером, наређено je школском надзорнику да "не прелази у Албанију, нити ма којим путем да општи са нашим школама на територији Албаније" па je целокупни надзор над школама стављен у дужност Краљевском конзулату у Скадру. "Сам надзор од стране Конзулата имао би се водити на сасвим дискретан начин, с обзиром на изванредан положај тих школа, који сасвим искључује потпун и нормалан надзор, онакав какав се врши од стране наших просветних власти на нашој територији.[37] Посланство је скренуло пажњу и учитељима указујући им "на деликатност њиховог положаја не само у погледу њиховог личног опстанка, већ нарочито на опстанак наших тамошњих школа." Велике тешкоће су настајале приликом постављања новог персонала, па су наше комбинације о постављању учитеља рођених на територији Албаније за учитеље у Скадру и Враки, због "могућих компликација" одбачене. Конзул М. Милчић je саветовао да "школско питање не треба никако дирати, већ оставити стање онаквим какво je сада", "садашњи персонал и по броју а нарочито по квалитету учитељских снага довољан je да осигура успешан рад у школи уколико je то, разуме се, могуће после прошлогодишњих догађаја за време којих je нашој школи у Скадру наметнуто предавање свих предмета на арбанашком језику сем изучавања на нашем језику по: 1 час дневно српског у свим разредима и историје и географије по два часа недељно по програму арбанашких школа."[38] На тај начин поруке албанских школа саопштене на матерњем језику требало je да оставе дубљи траг код полазника и да изврше своју пропагандну и идеолошку улогу.

Албанско министарство просвете по одлуци владе издало je у априлу 1930. године наређење школи у Скадру "да презимена наших ђака основне школе у Скадру имају бити уведена у школске протоколе без наставка "ић", тј. у духу арбанашког језика.[39] Уз ову меру денационализације у септембру je, на основу посебног циркулара српској школи у Скадру промењено име у "Пуна школа 28. новембра - Скадар" и дат нови печат са албанским грбом у средини. Давање мањинској школи назива албанског националног празника наговештавао je скори крај школе.

Током 1931. године школско питање je постало толико осетљиво, па je конзул у Скадру обавештавао: "Услед прилика принуђени смо избегавати сваки контакт са школом па и ближе и честе контакте са персоналом." Целокупан рад школе остављен je "савести управитеља и осталих учитељских снага које имају у виду дате им инструкције, да од учитеља зависи, да рад изведе тако како би школа постигла циљ, који треба да има као наша српска школа." О изолованости школе говори и следећи део истог извештаја: "Верујем да je персонал, свестан ове околности, уложио труда како би и поред предавања на арбанашком језику извео ствар обуке тако, да деци које ова школа треба да им да као српска школа, jep иначе сама школа не би имала свој raison d'кtre." [40]

Ca увођењем наставе на албанском језику, по албанском наставном програму истиснути су школски уџбеници који су били једна од последњих нити којима су школе у Скадру и Враки биле везане за просветну политику Краљевине СХС (Југославије). Покушај Министарства просвете да путем дистрибуције књига освежи своју пропагандну акцију у Албанији, због чињенице да је био изложен контроли и цензури и да нису све књиге стизале у школску књижницу, давао je само ограничене резултате.[41] Па ипак, и поред тога, у условима када није било других могућности и такви скромни резултати значили су много.

У току школске 1930/31. године школи у Скадру наметнута је једна учитељица Албанка, док je акцијом Посланства у Тирани осујећен покушај да се постави и један учитељ Албанац.[42]

Склони смо закључку, на основу наведених података, да се положај школе у Скадру и Враки знатно разликовао. Нашавши се на удару просветних власти, школа у Скадру je полако губила свој национални идентитет. Насупрот томе, у Враки се настава изводила на српском језику, изузимајући пет часова недељно арбанашког језика које предаје учитељ одређен од албанских власти. На том примеру јасно се може видети тежња за однарођењем и асимилацијом српског елемента у Скадру.[43]

Проблеми око увођења албанских учитеља у дужност у српској школи у Скадру понављали су се и у 1932. години. Наименовањем албанских учитеља, прво муслимана па затим хришћана, албанско министарство просвете покушало je да "укине и остатак привилегија које имамо у нашој овдашњој школи" јављао je конзул г. Милчић. И овог пута акцијом Посланства та намера je осујећена, али нико није могао да гарантује када ће то питање бити поново отворено.[44]

Од целокупног словенског становништва на тлу Албаније наставу на матерњем језику имао je само мали део православних Срба у Скадру, Враки и Каменици, окупљених око локалних црквено-школских општина. Школа у Скадру имала je забавиште које je посећивало у двадесетим годинама овог века између 60 и 90 деце, док се њихов број у тридесетим годинама преполовио. При истој школи постојала je Радна школа коју су похађале искључиво девојчице. Учење језика, ручног рада, лепог понашања, кућних послова имало je за циљ да ојача и сачува угрожено национално биће српске градске породице у Скадру.

Основна школа у Враки имала je само четири разреда редовне наставе. Није било забавишта нити радне школе, што нас упућује на закључак да су деца познавала матерњи језик и да национално биће становника Враке (око 160 домова) није било угрожено.

За школу у Скадру карактеристично je велики проценат женске деце, што упућује на: еманципацију православног женског становништва у Скадру, покушај да се школовањем женске деце ојача патријархална породица, чињеницу да се мушка деца школују у албанским школама. Увид у ђачку структуру школе у Враки доводи до сасвим супротних закључака.

Подаци говоре да je највеће одустајање од школе било у првом разреду (33%), претежно међу женском децом, док je у наредним разредима тај проценат упола смањен. У појединим годинама одустајање од радне школе износи до 40%.

Школа у Скадру

Год.

Забавиште

I раз.

II раз.

III раз.

IV раз.

рад. ш.

Укупно

 

м.

ж.

ук.

м.

ж.

ук.

м.

ж.

ук.

м.

ж.

ук.

м.

ж.

ук.

р.ш.

з.

ш.

р.

ук.

1919.

39

47

86

13

4

17

10

14

24

6

6

12

-

-

-

-

86

53

-

139

1919/20.

-

-

60

20

15

35

13

5

18

9

11

20

4

4

8

-

60

81

-

141

1924.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1927.

32

25

57

6

9

15

13

9

22

13

9

22

6

7

13

18

57

72

18

147

1929.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

1930/31.

16

14

30

8

6

14

8

13

21

9

6

15

3

4

7

11

30

57

11

98

1931/32.

-

-

-

8

10

18

9

5

14

8

12

20

8

4

12

10

-

64

10

74

Школа у Враки

Год.

I раз.

II раз.

III раз.

IV раз.

Укупно

 

м.

ж.

ук.

м.

ж.

ук.

м.

ж.

ук.

м.

ж.

ук.

м.

ж.

ук.

1930/31.

17

6

23

15

3

18

11

1

12

9

2

11

52

12

64

1931/32.

27

2

29

11

3

14

13

2

15

10

1

11

61

8

69

1919.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

У току 1932. и почетком 1933. године односи између Тиране и Рима, оптерећени чињеницом да je италијанска политика тежила да Албанија "постепено абдицира на многе атрибуте једне слободне земље", ушли су у фазу захлађења. На економски притисак, напуштање јавних радова, обуставу исплате зајма, Албански парламент je одговорио променом члана Устава на својој седници од 10. 4. 1933. године. То решење je санкционисао краљ Зогу 25. 4. 1933. године и од тада je настава и васпитање албанских држављана потпало под искључиво право државе. Тим чином све приватне школе престале су са радом.[45] Мера албанског парламента нарочито je погодила католичке конфесионалне школе чија je настава била у рукама италијанских језуита и фрањеваца, што je имало јачих реперкусија и на италијанско-албанске односе. Укидањем приватних школа одузето je Италијанима једно ефикасно средство за тиху културну пенетрацију, па су отуда у накнадним преговорима са албанском владом истицали рестаурацију конфесионалних школа као један од својих основних захтева.[46]

Неочекиваном жестином избио je и грчко-албански спор по питању мањинских школа. Питање je у виду петиције изнето пред Саветом Друштва народа и Сталним судом међународне правде. Албански став je 18. 4. 1935. године означен као неоснован и супротан духу уговора о заштити мањина.[47]

Краљевина Југославије je била једина заинтересована земља која се није огласила по питању својих мањинских школа у Албанији. Министарство иностраних послова и посланик у Тирани г. Ђоновић, са становишта реалне политике, процењивали су да je корист од заустављања италијанске и грчке културне и верске пенетрације у Албанији много већа од штете која је настала затварањем школа у Скадру и Враки. Тако je затварање школа прошло без протеста званичних државних органа који су годинама, онемогућени да активније помогну своје мањине у Албанији у школском питању, били натерани у дефанзиву, обазривост, суздржаност. Став дипломатије Краљевине Југославије по питању школа био je оптерећен положајем албанских мањина у Југославији и неспремношћу њених власти да обавезе садржане у међународним уговорима примене и у питању албанске мањине. То je све утицало да се питање затварања мањинских школа у Скадру и Враки не интернационализује пред Друштвом народа. Варљива нада, да ће се ипак из целог случаја извући нека корист распршила се закључењем италијанско-албанског уговора 1936. године. Развој политичких прилика показао je сву узалудност те политичке жртве.

Просветни радници који су радили у овим школама отпуштени су. Директора школе у Скадру, као и више представника црквено-школског одбора, албанске власти су послале у интернацију из које су се вратили тек средином лета 1933. године. Ђаци су морали да наставе школовање у албанским државним школама што je значило даље однарођивање и затирање словенског становништва у Албанији.

Томе je својим одредбама доприносио и Закон о организацији албанског министарства просвете донет 26. 9. 1934. Овај закон je у члану 1 одређивао основни задатак Министарства просвете "да шири, управља, уређује и контролише јавну просвету и национално васпитање." Члан 24. за главни циљ основне наставе одређује "да децу одгоји дисциплини у моралном и националном духу, да им развије телесну и друштвену моћ, да их снабде са упознавањем потребне способности за практични живот на такав начин да постану добри људи и корисни чланови националног друштва." Посебну функцију у образовном процесу добила je средња школа којој je као циљ постављено "да гаји, васпита и ојача младом албанском нараштају вољу и дисциплину за рад, да му пробуди осећај за остале дужности према себи, својима и отаџбини, укорењујући им непоколебљиву веру у живот албанског народа, у уједињење и његов напредак." Закон о организацији албанског министарства просвете изричито je забрањивао учење и предавање страних језика у основној школи и на аналфабетским и другим допунским курсевима. Закон je забрањивао и примање страних стипендија без претходног одобрења министарства просвете. Неколико одредаба имало je за циљ да у албанске школе привуку децу албанског порекла са наше територије.[48] Стриктном применом члана 167. овог закона црквено-школској општини у Скадру je одузета школска зграда, a ступањем на снагу Закона о забрани штампања, увоза и држања штетних књига, брошура и часописа уништена je и библиотека школе. Фашизацијом просветне политике у Албанији словенске националне мањине осуђене су на потпуну денационализацију.

Напомене

[1] И. Пржић, Заштита мањина према одредбама Уговора о миру 1914-1920. године и суверена права држава, Архив за правне и друштвене науке, год. XII (1928), 4, 286-287 стр.

[2] Члан 51. Сен Жерменског Уговора о миру предвиђао je да "Држава СХС прима све прописе, усвајајући да се они унесу у један уговор са Главним Силама савезничким и удруженим, који те Силе буду сматрале као потребне ради заштите у Држави СХС интереса оних становника који се од већине становника разликују по језику или по вери."

И. Пржић, Исто, бр. 4 и 5-6, 281-282 и 423-424; M. Бартош, Међународно јавно право, I, Београд 1954, 484-487.

[3] Писмо H. Пашића Председника Делегације СХС г. Ж. Клемансоу, Председнику Конференције мира односно измена и тумачења Уговора о заштити мањина и Уговора о миру са Аустријом, Б. Петрановић-М. Зечевић, Југословенски федерализам - идеје и стварност, I, Београд 1987, 165-168 стр.

[4] У одговору на писмо Н. Пашића захтев о изузетку територија Краљевине Србије од одредаба Уговора Савет није усвојио. Гарантовано je да ће спорови између државе и појединаца који припадају мањинама имати правни а не политички карактер; прецизирано je да Уговором нису мањинама дате никакве специјалне привилегије и друго. Б. Петрановић-М. Зечевић, Исто, 168-170.

[5] А САНУ, Збирка Ивана Марковића - односи са суседним земљама, 13657/8.

[6] Последњи став члана 9. наводи на закључак да Уговор о заштити мањина проширује заштиту мањина и на оне територије које су присаједињене Србији пре Првог светског рата, чиме се могу одбацити све оне спекулативне тезе и тврђења о правној незаштићености албанске мањине у Краљевини Југославији. Заштита мањина била je међународна обавеза Краљевине СХС али фактичка примена ових обавеза зависила je од конкретно историјске ситуације и односа снага.

А САНУ, Збирка И. Марковића - односи са суседним земљама, 13657/8 M. Бартош, Исто 428, Д. Богдановић, Књига о Косову, Београд 1985, 185-186, Б. Петрановић-М. Зечевић, Исто, 170-176.

[7] Известилац je овако образложио стање мањина у Албанији: "Етничке мањине у Албанији састоје се од извесног броја Грка и грчких школа у средњем делу и јужном делу земље, извесног броја Куцовлаха расејаних по разним срезовима и од неколико словенских породица на југу."

А САНУ, Збирка И. Марковића - односи са суседним земљама, 13657/8 Грчко-албански мањински спор.

[8] И. Пржић, Исто, 279-282; AJ, 66 (пов), ф. 72/187; А САНУ, Збирка И. Марковића 13657/8 Грчко-албански мањински спор.

[9] AJ, 66 (пов)-72-187 П. пов. 666 од 10. 12. 1934.

[10] AJ, 66 (пов)-7-17.

[11] AJ, 66 (пов)-7-17.

[12] AJ, 66 (пов)-7-17; А САНУ, Збирка И. Марковића - односи са суседним земљама, 13657/2, Извештај МИП-а о приликама у Албанији за септембар 1933. године.

[13] AJ, 66 (о. н.)-18-13.

[14] AJ, 66 (о. н.)-18-13.

[15] AJ, 66 (о. н.)-18-13.

[16] Српске трупе су морале да се повуку из Скадра 22. 11.1918. године. За време боравка у граду њихов командант није ништа учинио да школа поново отпочне рад а школску зграду je користио за смештај војске. Након одласка српске војске зграду су запоселе енглеске трупе, што je још више отежавало почетак рада школе. Извештај А. Мартиновића ад 15. 3. 1919, AJ, 66 (о. н.)-18-13.

[17] Извештај просветног референта са Цетиња од 14. 8. 1919, AJ, 66 (о. н.)-18-13.

[18] Делегат je посебно инсистирао на чињеници да српска школа постоји више од сто година док италијанске школе немају никакву традицију, да постоје неколико година, да су основане у пропагандне сврхе ради ширења италијанског језика и "постигнућа италијанских циљева", да их похађају искључиво албанска деца и друго. Извештај А. Мартиновића од 15. 3. 1919. AJ, 66 (о. н.)-18-13.

[19] Извештај о раду Српске школе у Скадру од 9. 8.1919. године AJ 66 (о. н.)-18-13.

[20] Делегату СХС господину А. Мартиновићу - Скадар 2.8.1919. год, AJ, 66 (о.н.) 18-13.

[21] Извештај о раду Српске школе у Скадру од 9. 8. 1919; Писмо X. Андрића Алекси Мартиновићу од 9. 8. 1919; Извештај просветног референта Цетиње од 20. 8. 1919. године, AJ, 66 (о.н.)-18-13.

[22] Извештај просветног референта поверенику Краљевске владе на Цетињу, АЈ, 66 (о.н.), 18-13.

[23] Православни живаљ, у Албанији, насељен највећим делом у јужној Албанији а делом у средњој и северној (300.000) у погледу црквене јурисдикције потпадао je за време турске владавине под Цариградску патријаршију. Од 1913. године скадарска епархија, Голо Брдо према Дебру, поједина села у корчанском крају потпали су под јурисдикцију Српске Православне Цркве. AJ, 74-3-10.

[24] А САНУ, Збирка И. Марковића - односи са суседним земљама, 13657/8.

[25] AJ, 66 (пов)-57-145 Објављено у Службеним новинама Републике Албаније, бр. 68 од 19. 8. 1927. године. За ђаке који уче у страним школама о свом трошку а без дозволе просветних власти државна служба je постајала недоступна, пре него што посебним испитом легализирају своја документа. За родитеље или старатеље који се огреше о овај закон биле су предвиђене казне затвора.

[26] А САНУ, Збирка И. Марковића - односи са суседним земљама, 13657/8.

[27] AJ, 66 (пов.)-57-145 Извештај команданта III армијске области од 2. 1. 1928, Пов. ДЈ. Об. бр. 3280.

" ...Велики жупан Битољске области доставио je следећи извештај поглавара среза охридског: "По довољном проверавању утврдио сам да су Бугари основали две своје основне школе у Албанији и то једну у селу Горици, а другу у Врбнику за које су дошла и два учитеља из Бугарске..." Тако исто сазнао сам да намеравају да отворе још две основне школе ...". AJ, 66 (пов.)-57-145, Пов. Ђ. Об. бр. 310 од 2. 2. 1928. године.

[28] Кратак преглед политичко-верских (православних) прилика у Албанији од Њ. П. Епископа Висариона Џувани-а, AJ, МИП-Политичко одељење, Ф-28.

[29] AJ, МИП-политичко одељење, Ф-26, Телеграм из Тиране од 11. 10. 1928. год. Пов. бр. 1929. године.

[30] Ево неких захтева Патријаршије СПЦ: "а) да свој однос према деловима наше Патријаршије у Албанији албанска црква има да регулише са нашом црквом; б) да нам се у деловима наше цркве у Албанији у најмању руку загарантује свештенство и наш језик у Богослужењу; в) да се призна наш епископ и да он уђе у црквену управу (Свети Синод) као што у ову управу имају да уђу сви други албански епископи; г) да нам се призна црквено-школска аутономија." AJ, 74-3-10, Албанска аутокефална црква - сумарни преглед.

[31] Ево тих одредби: 1) Скадарска епархија би имала свог засебног викара. Како викар тако и свештенство и њихово помоћно особље увек ће бити српске народности. Власт скадарског викара простираће се и на Голо Брдо које обухвата делове наше раније Охридско-преспанске митрополије; 2) У тим нашим епархијама гарантује се одржавање status quoa у цркви, тј. служење по обредима на нашем језику као и до сада. Једино се молепствије за краља и отаџбину имају држати на арбанашком језику." АЈ, 74-3-10.

[32] Ситуација у црквеним односима била je следећа: Патријаршија СПЦ није признала албанску цркву, Епископ Виктор није ушао у Синод и отворило се питање његовог опстанка у Албанији; српски језик у богослужењу остао je само у Враки; у Скадру je с времена на време у цркви служено на албанском језику (мањи делови службе); отпочели су прогони виђенијих чланова црквено-школске општине у Враки и друго. AJ, 74-3-10.

[33] AJ, 74-3-10.

[34] А САНУ, Збирка Boje Маринковића (14439), Извештај М. Јелића о путовању у Албанију од 12. 11. 1929. до 4. 12. 1929. године.

[35] Није нам познато о каквом се споразуму ради и шта je све њиме обухваћено. А САНУ, Збирка В. Маринковића (14439), Исто.

[36] AJ, 66 (пов) - 57 - 145.

У одговору на Писмо Министарства иностраних дела Министарству просвете од 1. 2. 1929. III пов. бр. 433 стоји: "Министарство просвете нема никаквих података о нашој школи у Скадру. Оно не зна кад je и под којим погодбама школа отворена. Тражено je само да се стави на расположење један учитељ, који ће радити у тој школи, што je и учињено.

По пракси коју ми пружамо приватним школама у нашој земљи, све предмете предају нa матерњем језику мањински учитељи. Како je и наша школа приватна (jep се свакако не издржава из арбанашких средстава), а одобрена je од арбанаских власти, доиста je само управитељ те школе надлежан да одобри шта ће који учитељ предавати.

[37] AJ, 66 (пов), ф-7/17

[38] AJ, 66 (пов)-7-17 Извештај конзула М. Миличића Министарству иностраних послова од 10. 9. 1930.

[39] Из извештаја МИП-а за месец април 1930. AJ, МИП-Политичко одељење, ф-76. АЈ, 66 (пoв)-7-17 Денационализација наших презимена у Албанији.

[40] AJ, 66 (пов) - 7 - 17.

[41] AJ, 66 (пов) - 95 - 267 П. пов. бр. 80 од 17.2.1931. године; AJ, 66 (пов) - 57 145, извештаји из Скадра од 13. 2. 1925. и 2. 9.1926; AJ, 66 (пов) - 7 - 17 Захтев основне школе у Скадру од 19. 8. 1931.

У почетку су у школе стизали уџбеници из историје, географије, географске карте, буквари, читанке, поуке из српског језика, српске народне песме и друго. У тридесетим годинама доминирају књиге које величају династију Карађорђевића, говоре о великим победама српске војске у балканским и I светском рату, патриотски пишу о великанима наше књижевности и културе.

[42] AJ, 66 (пов) - 7 - 17 Извештај конзула M. Миличића од 9. 7. 1931.

[43] AJ, 66 (пов) - 7 - 17 Извештај конзула M. Миличића пов. 634 од 9. 7. 1931.

[44] AJ, 66 (пов) - 7 - 17 Извештај конзула Д. Ђоновића, из Скадра пов 903 од 18. новембра 1932. године.

[45] AJ, - 74 - 3 - 10; АЈ, ЦПБ (38) - 20 - 61

Измењени члан 206 гласи: "Настава и васпитање арбанских држављана спада у право државе. Они се дају само у државним школама и државним наставним институтима према закону. Основна школа je за све арбанске држављане обавезна и бесплатна. Приватне школе, ма какве категорије, које су до сада постојале и радиле, затварају се."

Члан 207: "Верске школе за образовање свештеничког сталежа арбанских верских заједница слободне су и уређују се законом."

Промена поменутих чланова Устава изазвала је затварање или подржављење знатног броја школа: у Тирани (затворене 2, подржављене 2 и Институт Киркас), Скадру (затворене 6, подржављене 2), Корчи (3 затворене, 1 подржављена), Аргирокастру и Берату (подржављене су италијанске школе), Валони (италијанску школу могли су да посећују само страни држављани што је број ученика свело на једну петину); подржављене су све грчке школе у јужној Албанији као и школа у Враки. У тим школама дозвољено je подучавање дотичног матерњег језика са неколико сати недељно.

[46] А САНУ, Збирка Ивана Марковића - Односи са суседним земљама (13657/2), Извештај о стању у Албанији у августу 1933. године.

[47] Стална делегација при Друштву народа у Женеви, ф-14, дос. 1. пов. бр. 121, Питање мањинских школа у Албанији пред Саветом друштва народа.

[48] AJ, 66 (пов) ф-72-187 П. пов. бр. 666 од 10. 12. 1934. године. Закон о организацији арбанашког Министарства просвете.