Projekat Rastko / Projekti Rastko - Skadar / Shkoder  
Biblioteka slovena u Albaniji i albansko-slovenskih kulturnih veza

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
Prevodi
O Albaniji
Bibliografija
Linkovi
 

Пројекат Растко Скадар: Становништво словенског поријекла у Албанији

Миладин Бојић

Срби и Српска православна црква у Арбанији у доба Немањића (1166-1371)

Извор: "Становништво словенског поријекла у Албанији" - Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Цетињу 21, 22. и 23. јуна 1990. године

Срби су становници Арбаније од досељавања у ову земљу до данас.[1] Српска Православна црква деловала je у Арбанији од стицања аутокефалности (1219) до одласка (1929) епископа Виктора из Скадра. Делови Арбаније, некада и цела земља били су, неки више неки мање, у саставу српских држава (пре 860-1394).[2] Природно je онда, да су оволико дуго присуство и живот Срба, њихове Цркве и државе оставили трајне трагове и сведочанства, утицаје и последице, бројне споменике и остатке духовне и материјалне културе.

Средњовековна историја Арбаније и Арбанаса, поготово, Горње, тешко се могу заобићи, разумети и осветлити без познавања српске историје, присуства Срба и њиховог етничког, верског, културног и свако другог доприноса.

Проблеми, којима се аутор бави у овом раду, везани су, међутим, за период владавине династије Немањића (1166-1371). Овај период карактерише: 1) Ослобођење и осамостаљивање српске државе; 2) Стицање аутокефалности Српске Православне цркве; 3) Врхунац државног и територијалног развитка и ширења; 4) Достизање највећих државних, духовних, културних, уметничких и других вредности; 5) Први знаци катастрофе државне организације, коју ће прекратити турска освајања (1371 -1496); и 6) Почеци арбанаског ширења, освајања и запоседања српских крајева и земаља, чије се последице и резултати сада драстично виде и испољавају.

У периоду обухваћеним овим радом, на државном и црквеном плану, Срби су имали неколико приоритетних задатака: 1) Сачувати слободну и самосталну српску државу; 2) Елиминисати стране државно-правне утицаје и претње; 3) Консолидовати унутрашње прилике у земљи, сузбити племићки партикуларизам и учврстити положај династије Немањића и нове Цркве; 4) Остварити територијално проширење српске државе, ослобађањем оних српских области и земаља, које су биле под влашћу Византије, Угарске и Нормана; 5) Спречити и сузбити експанзионистичко ширење Влаха и Арбанаса; и 6) Остварити и сачувати потпуну верску и црквену самосталност и сузбити претензије Католичке цркве према Србији.

Овим последњим Србија je својим, не само географским, него и верским, положајем постала брана продирању католицизма на Исток и заштитница Источне цркве, исто као што ће у доба османлијских продора у Европу постати заштитница старог континента и Западне цркве од ислама и турских освајања. Може се с пуним правом рећи да je Србија све ове задатке успешно извршавала док je била у напону снаге и моћи. После смрти цара Стефана Душана (1355), она то више није могла.

2

Досељавањем у данашње српске земље и Арбанију,[3] Срби се сусрећу са хришћанством, које се шири из јадранских градова.[4] Ти градови били су под јурисдикцијом Цариграда и Рима и њихових епархија и дијецеза. Истовремено Срби почињу да прихватају хришћанство, првенствено, њихови архонти, кнезови и војводе, а народ формално, тако да долази до новог покрштавања Срба у доба византијског цара Василија I (867-886), када се хришћанство трајно укорењује у нашем народу.[5] У IX веку, формиpajy се прве српске државе,[6] па се њихови владари вежу за одређена црквена средишта на својој територији или ван ње. Како Византија успева да поврати своју власт у областима, које су неко време (976-1018) биле у македонском царству, а данас су ти крајеви у саставу арбанаске и грчке државе, они их у црквеном погледу потчињавају Васељенској патријаршији. Права Арбанија још увек je далеко од српских освајања и у њој Цариградска црква несметано обавља своју мисију. Истовремено из јадранских градова на арбанаској обали шири се утицај Римске цркве, али без дубљих утицаја и продора унутар земље.[7]

Католичка црква никада се није помирила са одлуком цара Лава III (717-741), који je (732) цео Илирик одузео испод њене власти и предао Васељенској патријаршији.[8] Формирање Српске Православне цркве није променило став римске курије и она je наставила непријатељски рад и према њој, желећи да цело подручје стави под своју власт. Тако су се Србија и српски народ нашли на "спорном" подручју, које су обе Цркве сматрале својим, јер су од раније имале на њему своје епархије и дијецезе.[9]

Поред Српске и Католичке цркве на територији српске државе деловала је и Охридска архиепископија. Како је српска држава, почевши од Стефана Немање (1166-1196), па до Стефана Душана (1331-1355), била у сталном успону, a Византија присиљена на повлачење и губитак територија, подручје Охридске архиепископије стално се смањивало. Кад је Душан проширио своју државу до Атике, Пелопонеза и обала Eгeja, Охридска архиепископија ушла je у састав новог Царства Срба и Грка, исто као и цела територија Арбаније.

Међутим, релативно кратак период Душанове власти у новоосвојеним крајевима (1345-1355) и његова рана смрт учинили су да због владарских неспособности и недостатка ауторитета његовог наследника Стефана Уроша (1355-1371), а нарочито уздизања обласних господара и њихове тежње за самосталношћу, дође до распада Царства.

Обласни господари и њима подложно епархије руководили су се принципима својих интереса, па je утицај Српске Православне цркве и Пећке патријаршије почео да слаби. Како су убрзо започела и турска освајања српских области (1371), која су се, после 125 година, катастрофално завршила за све српске земље, па и за Српску Православну цркву, дошло je до губитка државне самосталности и слободе, али и до укидања Пећке патријаршије и њеног потчињавања Васељенској. Самим тим и утицај Српске Православне цркве, у некадашњим јужним областима српског царства, северној Грчкој, Македонији, Арбанији, Косову и Метохији, слаби и гаси се.

3

Појавом великог жупана Стефана Немање, његовим ослобођењем српских земаља, делови северне Арбаније улазе у састав српске државе (1190) и у њој остају или до распада српског царства (1355) или до турских освајања.

Схвативши веома рано да je постојање самосталне, аутокефалне Цркве неминовна државна, па и национална потреба, Стефан Немања ће свом сину Светом Сави, припремити терен да ту идеју и оствари.[10] Пошто je извојевао аутокефалност за Цркву у Србији, Свети Сава приступа њеном организовању, оснивању нових епархија и постављању првих епископа.[11] Тиме je нова Црква започела да живи самосталним црквеним животом.

Аутора, међутим, првенствено, интересује рад и постојање оних епископија Српске Православне цркве, чији су неки делови били у крајевима, који данас припадају Арбанији, мада у њима тада Арбанаса није било, или их је било у занемаривом проценту.[12] Те епархије биле су: Будимљанска, Зетска, Хвостанска и Призренска. Милутиновим освајањем прибројена им je и Доњодебарска. Каснијим оснивањем нових епископија, своје поседе у Арбанији стекла je и Бањска епархија.

Будимљанска епископија ушла je у састав Српске Православне цркве одмах по њеном оснивању,[13] задржавши се као жива и после турских освајања.[14] Пролазила je све мене и промене, које су владале у српској цркви и српској држави.[15] Седиште joj je било у манастиру Светог Ђорђа (Ђурђеви Ступови) у Будимљу.[16] Једним својим танким јужним крајем улазила је на територију данашње Арбаније, имала неке пашњаке, катуне и шуме на обронцима Проклетија.[17]

Дебарска епархија[18] припала je српској држави и цркви (1284) после Милутинових освајања[19] и остала у њеном саставу све до 1371. године,[20] Није често помињана, као остале епископије, у српским средњовековним повељама, а седиште joj je, вероватно, било у Пишкопеји, у Доњем Дебру, данас у Арбанији.[21] Катедрални храм био je посвећен Богородици.[22] Она je највероватније била једна од првих српских епархија, које je Српска Православна црква изгубила у првим налетима и освајањима Османлија после Маричке битке (1371)[23] и дефинитивно остала изван Српске цркве.[24] Како се област Доњег Дебра, замало, цела налази у данашњој Арбанији, тако су и њена добра и властелинство остали у арбанаској држави.[25] Црквени живот у њој je потпуно замро преласком Словена на ислам, а потом арбанашењем затрти су, безмало, сви трагови православних храмова и веровања.[26]

После оснивања Српске Православне цркве, Зетска епископија била je у рангу првих српских епархија.[27] Седиште joj je било прво у манастиру Светог Михаила, на Превлаци у Боки Которској,[28] али je више него и једна српска епископија мењала катедру.[29] Постала je митрополија кад и остале епархије (1345), исте године кад се Душан прогласио за цара.[30] као периферна епископија Српске Православне цркве врло рано увучена је у династичке сукобе. Српски престолонаследници обично су столовали у Скадру и из тог града, углавном су кретале све њихове побуне против краља на престолу. Зетска епархија имала је, тако, значајну улогу у тим завереничким превратима. Ти сукоби слабили су јединство и снагу земље и Цркве, али je интересантно да су настављени и после распада Царства на државице обласних господара. Опет je Зетска епископија била увучена у те борбе, али je сада сама трпела штете и последице тих сукоба.[31] Касније ће баш са њене територије, после пада Зете под турску власт (1496) ова епархија и њени архијереји са Цетиња постати носиоци борбе за ослобођење и уједињење свих српских земаља и Цркве. Њен митрополит Свети Петар Цетињски зауставиће продирање Арбанаса у црногорске крајеве, после битака на Крусима и Мартинићима. И ова епархија имала је своје властелинство[32] и његова добра, храмови и метоси налазили су се на територији данашње арбанаске државе, која je у средњем веку дуго била у саставу Зете и Рашке.

Призренска епархија je једна од веома старих православних епископија.[33] у прво време била je под управом Охридске архиепископије.[34] Будући на територији главних и честих српско-византијских сукоба, мењала је ранг и положај, a њена територија се сужавала или ширила, већ према моћи и снази тих држава. Седиште joj je било у храму Свете Богородице Љевишке, у Призрену.[35] После Маричке битке изузета је испод јурисдикције Српске Православне цркве,[36] а турским освајањима утицај Српске цркве у овој епископији знатно je опао. Имала je своје властелинство,[37] па су забележена села, имања и добра која су данас у Арбанији, а припадала су њеном властелинству.[38]

Хвостанска епархија ушла je у круг нових епархија које je основао Свети Сава.[39] Њен катедрални храм била je Света Богородица или Студеница Хвостанска (Мала Студеница). О раној историји ове епископије нема изворних података, а забележено je (1381) да се помиње као митрополија.[40] Напуштена je у XVII веку. Њено властелинство било je разбацано у многим деловима српске државе, али и Арбаније и његове границе тешко се могу са сигурношћу утврдити.[41]

Бањску епископију могуће je поистоветити са Звечанском, односно, Ибарском.[42] Основао jy je краљ Милутин[43] (1282-1321), а седиште joj je било у манастиру Светог Стефана, у Бањској,[44] гробној цркви краља Милутина. Укинута je, вероватно, после смрти краљице Јелене.[45] Сачувана je оснивачка повеља бањског властелинства[46] из које се јасно могу одредити места и добра која су данас у арбанаској држави.[47]

4

Влашко-арбанаске сеобе, у периоду обухваћеном овим радом, представљају веома значајну и важну појаву српске историје. Последице ових сеоба по српски народ у Арбанији[48] и њој суседним српским земљама биле су различите. Влашка сеоба показала се добротворном, док je арбанаска испала погубна.

Влашко ширење у српске земље започето je и завршено тако што се највећи део тог народа утопио у српски етнос, или у етносе суседних држава, па и арбанаски.[49] Власи, које су Срби затекли на Балкану, били су већ начети словенизацијом и изложени јаком словенском асимилационом удару. Уз то као припадници исте вере нису пружили неки већи отпор и веома брзо и безболно су се утопили у српско етничко море.

Под ударцима сеобе народа и напада на Римско царство у Дакији, Власи су се, одлуком императора Аурелијана, преселили (271-275) из Дакије на Балкан[50] и настанили у данашњој северној Бугарској где je основана нова римска провинција Дакија Аурелијана. У тој провинцији они дочекују прву словенску сеобу, која их потискује на планину Балкан. Временом су се толико намножили да су под вођством Асена I (1186-1196) и Петра (1196-1197) подигли (1185-1186) влашко-бугарски устанак, ослободили Бугарску, створили Друго бугарско царство и постали родоначелници влашко-бугарске династије.[51]

Нешто због пренасељености новог завичаја, нешто због страха од страдања у борбама устаника, Власи се селе према Македонији, прелазе у северну Грчну, а потом стижу на границе данашње Арбаније и њеним падинама и пашњацима иду према северу и Србији.[62] Српска држава задржава их, неко време на својим границама, али их освајања српских краљева укључују у државу Немањића. Тада се они крећу масивима планина западно од Метохије, затим горама Горњег Пилота и Зете. Немањићи покушавају да законским прописима сузбију кретање Влаха и Арбанаса, који се заједно селе, бавећи се полуномадским сточарењем.[53] Полазило je за руком краљевима Владиславу,[54] Милутину и цару Душану,[55] али после Душанове смрти, цар Урош и сам сведен на обласног господара, а од 1365. године до смрти (1371), готово, лишен власти и владања, препустивши управу краљу Вукашину Мрњавчевићу (1365-1371), није био у стању, као ни остали обласни господари да се успешно носи са влашко-арбанаском инвазијом и насељавањем српских крајева и области.[56] Влашко-арбанаско заузимање плодних предела нарочито je интензивирано пред Маричку битку, кад влашко-арбанаска племена преплаве Зету и приморски појас Арбаније уз јадранску обалу.[57] Ипак, Власи нису радикално променили етничку слику крајева у које су доспели, већ се увелико словенизују што са Арбанасима није случај.

У време владавине Немањића Србијом, Арбанаси се крећу заједно са Власима и живе са њима у некој врсти етничке симбиозе.[58] Заједничка и<Ѐој  樀攀 㼀㸄䄄䈄㸄堄㄄㠄㴄〄 㠀㬄㠄 ㄀〄䀄 㰀㔄䄄䈄㸄 㸀㐄〄㨄㬄㔄 䄀䌄 㨀䀄㔄㴄䌄㬄㠄 㼀䀄㔄㰄〄 㜀〄㼄〄㐄䌄 ἀ㸄㬄䌄㸄䄄䈄䀄㈄〄⸄ ᰀ㔄刄䌄䈄㠄㰄Ⰴ 㜀〄 䀀〄㜄㬄㠄㨄䌄 㸀㐄 ሀ㬄〄䔄〄Ⰴ က䀄㄄〄㴄〄䄄㠄 䄀䌄 䄀〄 䄀㸄㄄㸄㰄 㴀㸄䄄㠄㬄㠄 㠀 㐀㸄 㐀〄㴄〄䄄 㜀〄㐄䀄㘄〄㬄㠄 㴀㔄䈄㸄㬄㔄䀄〄㴄䈄㴄㸄䄄䈄 㼀䀄㔄㰄〄 䄀䌄䄄㔄㐄㠄㰄〄Ⰴ 㼀䀄㔄㈄〄䄄䔄㸄㐄㴄㸄Ⰴ 㘀㔄刄 㜀〄 㸀䈄㠄㰄〄娄㔄㰄 䈀䌄刄㠄䔄 㐀㸄㄄〄䀄〄Ⰴ 㜀㔄㰄处㔄 㠀 㴀〄堄〄㰄㴄㠄䠄䈄㈄㸄⸄㰀匀唀倀㸀嬀㔀㤀崀㰀⼀匀唀倀㸀 ⌀㼄㸄䀄㴄㸄 㸀䄄䈄〄堄䌄嬄㠄 ㈀㔄䀄㴄㠄 䈀㸄㰄㔄 㠀 㴀㔄 㘀㔄㬄㔄嬄㠄 㐀〄 䄀㔄 㼀䀄㠄㬄〄㌄㸄㐄㔄 㴀㸄㈄㠄㰄 䌀䄄㬄㸄㈄㠄㰄〄 㘀㠄㈄㸄䈄〄 㠀 䄀䌄䄄㔄㐄㠄㰄〄Ⰴ 㨀䌄㬄䈄䌄䀄㠄 㠀 䘀㠄㈄㠄㬄㠄㜄〄䘄㠄堄䄄㨄㠄㰄 䈀㔄㨄㸄㈄㠄㴄〄㰄〄Ⰴ 㸀㴄㠄 䄀䌄 㜀㬄㸄䄄䈄〄㈄处〄娄㔄㰄Ⰴ 䈀㔄䀄㸄䀄㸄㰄 㠀 㼀䀄㸄㌄㸄㴄㸄㰄 㰀㠄䀄㴄㸄㌄ 䄀䈄〄䀄㸄䄄㔄㐄㔄㬄〄䜄㨄㸄㌄ 䄀䈄〄㴄㸄㈄㴄㠄䠄䈄㈄〄Ⰴ 㨀䀄㔄㴄䌄㬄㠄 䌀 㴀〄䄄㠄㬄㴄䌄  䀄㄄〄㴄㠄㜄〄䘄㠄堄䌄 ℀䀄㄄〄 㠀 䄀㈄㠄䔄 㐀䀄䌄㌄㠄䔄 㴀〄䀄㸄㐄〄Ⰴ 䜀㠄堄〄 樀攀 䄀䌄㐄㄄㠄㴄〄 ㄀㠄㬄〄 ∀㈀㔄㸄㰄〄 㘀〄㬄㸄䄄㴄〄∄㰀匀唀倀㸀嬀㘀 崀㰀⼀匀唀倀㸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀ሀ㔄嬄 䈀〄㐄〄Ⰴ 䌀䄄㬄㸄㈄㴄㸄 䀀㔄䜄㔄㴄㸄Ⰴ က䀄㄄〄㴄〄䄄㠄 䀀〄㜄㈄㠄堄〄堄䌄 㰀㔄䈄㸄㐄㸄㬄㸄㌄㠄堄䌄 䄀㈄㸄㌄ 㜀〄㈄㸄堄㔄㈄〄䜄㨄㸄㌄ 䠀㠄䀄㔄娄〄 㠀 䜀㠄䠄嬄㔄娄〄 㸀㄄㬄〄䄄䈄㠄Ⰴ 㨀㸄堄㔄 䄀䌄 㴀〄 ㌀㬄〄㈄㴄㠄㰄 㼀䀄〄㈄䘄㠄㰄〄 娀㠄䔄㸄㈄㔄 㔀㨄䄄㼄〄㴄㜄㠄堄㔄⸄ ਀㠄䔄㸄㈄㸄 ㌀㬄〄㈄㴄㸄 㸀䀄䌄㘄堄㔄 䄀䌄 䈀㔄䀄㸄䀄 㠀 䄀㔄堄〄娄㔄 䄀䈄䀄〄䔄〄Ⰴ 㼀䀄㸄㌄㸄㴄 㠀 㜀㬄㸄䄄䈄〄㈄处〄娄㔄 䄀䈄〄䀄㸄䄄㔄㐄㔄㬄〄䘄〄 㠀 㴀〄䄄㠄㬄㴄㸄 㸀䈄㠄㰄〄娄㔄 娀㠄䔄㸄㈄㠄䔄 㠀㰄〄娄〄⸄ ∀〄㨄㈄㸄  䀄㄄〄㴄〄䄄㨄㸄 㼀㸄㴄〄䠄〄娄㔄 㼀䀄㸄䌄㜄䀄㸄㨄䌄堄㔄 㰀〄䄄㸄㈄㴄㔄 䄀㔄㸄㄄㔄 㜀〄䈄㔄䜄㔄㴄㸄㌄ 䄀䈄〄㴄㸄㈄㴄㠄䠄䈄㈄〄Ⰴ   䈀㸄 堀㸄䠄 ㈀㠄䠄㔄 㼀㸄㌄㸄㐄䌄堄㔄  䀄㄄〄㴄〄䄄㨄㠄㰄 㼀䀄㠄㐄㸄䠄㬄㠄䘄〄㰄〄 㠀 娀㠄䔄㸄㈄㠄㰄 㸀䄄㈄〄堄〄娄㠄㰄〄 䄀䀄㼄䄄㨄㠄䔄 㨀䀄〄堄㔄㈄〄Ⰴ 㸀㐄 㨀㸄堄㠄䔄 䄀䌄 㴀㔄㨄㠄 㼀㸄䄄䈄〄㬄㠄 㠀 㜀〄䌄㈄㔄㨄 㸀䄄䈄〄㬄㠄  䀄㄄〄㴄〄䄄㨄㠄⸄㰀匀唀倀㸀嬀㘀㄀崀㰀⼀匀唀倀㸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀᐀㸄㬄〄䄄㨄㸄㰄 㴀〄 䈀㔄䀄㠄䈄㸄䀄㠄堄䌄 㐀〄㴄〄䠄娄㔄 က䀄㄄〄㴄㠄堄㔄Ⰴ က䀄㄄〄㴄〄䄄㠄 䄀㔄 㨀䀄㔄嬄䌄 䌀 ㈀㔄㬄㠄㨄㠄㰄 㐀䀄䌄㘄㠄㴄〄㰄〄Ⰴ㰀匀唀倀㸀嬀㘀㈀崀㰀⼀匀唀倀㸀 㼀䀄㈄㸄 㨀〄䈄䌄㴄䄄㨄㠄Ⰴ㰀匀唀倀㸀嬀㘀㌀崀㰀⼀匀唀倀㸀   㼀㸄䈄㸄㰄 㼀㬄㔄㰄㔄㴄䄄㨄㠄 㸀䀄㌄〄㴄㠄㜄㸄㈄〄㴄㠄Ⰴ 䠀䈄㸄Ⰴ 䈀〄㨄㸄刄㔄Ⰴ 㼀㸄㌄㸄㐄䌄堄㔄 娀㠄䔄㸄㈄㸄㰄 䠀㠄䀄㔄娄䌄Ⰴ 堀㔄䀄 䄀䌄Ⰴ 䌀 㴀㔄㐄㸄䄄䈄〄䈄㨄䌄 䘀㔄㴄䈄䀄〄㬄㴄㔄 㐀䀄㘄〄㈄㴄㔄 ㈀㬄〄䄄䈄㠄Ⰴ 㼀㬄㔄㰄㔄㴄〄 㬀〄㨄䠄㔄 㼀䀄㠄㬄〄㌄㸄刄㔄㴄〄 䄀䌄㼄䀄㸄䈄䄄䈄〄㈄处〄娄䌄 䈀䌄䀄䄄㨄㸄堄 䄀㠄㬄㠄Ⰴ  㬄㠄 㠀 㴀〄䄄䈄䌄㼄䌄 㼀䀄㔄㰄〄 㐀䀄䌄㌄㠄㰄 㠀㴄㸄㼄㬄㔄㰄㔄㴄㠄㰄 㴀〄䀄㸄㐄㠄㰄〄 㠀 㼀㸄堄㔄㐄㠄㴄䘄㠄㰄〄⸄ ᴀ〄 䈀〄堄 㴀〄䜄㠄㴄Ⰴ က䀄㄄〄㴄〄䄄㠄 䄀䌄Ⰴ 堀㔄㐄㴄䌄 䈀㠄㼄㠄䜄㴄䌄 䄀㬄㸄㈄㔄㴄䄄㨄䌄 㜀㔄㰄处䌄 㨀〄㨄㈄〄 堀㔄 က䀄㄄〄㴄㠄堄〄 ㄀㠄㬄〄 㠀 㠀㜄㌄㬄㔄㐄〄㬄〄 㼀䀄㔄 娀㠄䔄㸄㈄㸄㌄ 㐀㸄䄄㔄处〄㈄〄娄〄Ⰴ ㌀㸄䈄㸄㈄㸄Ⰴ 㼀㸄䈄㼄䌄㴄㸄 㐀㔄䄄㬄㸄㈄㔄㴄㠄㜄㸄㈄〄㬄㠄㰄匀唀倀㸀嬀㘀㐀崀㰀⼀匀唀倀㸀 㠀  䀄㄄〄㴄㠄㜄㸄㈄〄㬄㠄⸄㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀䠀㌀㸀㔀㰀⼀䠀㌀㸀ഀ਀㰀倀㸀ᴀ〄 㸀䄄㴄㸄㈄䌄 䄀㈄㔄㌄〄 㠀㜄㴄㔄䈄㸄㌄Ⰴ 㰀㸄㘄㔄 䄀㔄 㜀〄㨄处䌄䜄㠄䈄㠄Ⰴ 㐀〄 䄀䌄 ℀䀄㄄㠄Ⰴ ℀䀄㼄䄄㨄〄 ἀ䀄〄㈄㸄䄄㬄〄㈄㴄〄 䘀䀄㨄㈄〄 㠀 䄀䀄㼄䄄㨄〄 㐀䀄㘄〄㈄〄 ᴀ㔄㰄〄娄㠄嬄〄 㠀㰄〄㬄㠄 㠀 㠀㌄䀄〄㬄㠄 㜀㴄〄䜄〄堄㴄䌄 䌀㬄㸄㌄䌄 㴀〄 㼀䀄㸄䄄䈄㸄䀄㠄㰄〄 㐀〄㴄〄䠄娄㔄 က䀄㄄〄㴄㠄堄㔄Ⰴ 㐀〄 䄀䌄 㸀䄄䈄〄㈄㠄㬄㠄 㜀㴄〄䜄〄堄㴄㔄 䈀䀄〄㌄㸄㈄㔄 㠀 䄀㼄㸄㰄㔄㴄㠄㨄㔄 䄀㈄㸄㌄ 㼀䀄㠄䄄䌄䄄䈄㈄〄 䌀 㸀㈄㸄堄 㜀㔄㰄处㠄Ⰴ 㴀〄䀄㸄䜄㠄䈄㸄 ጀ㸄䀄娄㸄堄 က䀄㄄〄㴄㠄堄㠄Ⰴ 㜀〄 㨀㸄堄䌄 樀攀 堀㸄䠄 ࠀ㸄㈄〄㴄 ☀㈄㠄堄㠄嬄 㼀䀄㠄㰄㔄䈄㴄㸄 㐀〄 㴀㔄 䄀〄㰄㸄 䌀 ㌀㔄㸄㰄㸄䀄䐄㸄㬄㸄䠄㨄㸄㰄Ⰴ 㴀㔄㌄㸄 㠀 䌀 㔀䈄㴄㠄䜄㨄㸄㰄Ⰴ 㨀䌄㬄䈄䌄䀄㴄㸄㰄 㠀 ㈀㔄䀄䄄㨄㸄㰄 㼀㸄㌄㬄㔄㐄䌄 䜀㠄㴄㠄 堀㔄㐄㴄䌄 䘀㔄㬄㠄㴄䌄 䄀〄 ☀䀄㴄㸄㰄 ጀ㸄䀄㸄㰄Ⰴ ᨀ㸄䄄㸄㈄㸄㰄 㠀 ᰀ㔄䈄㸄䔄㠄堄㸄㰄⸄㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀ᜀ〄 㘀〄处㔄娄㔄 樀攀 䠀䈄㸄 䄀㔄 㐀〄㴄〄䄄 䄀䈄㠄䘄〄堄㔄㰄 㼀㸄㬄㠄䈄㠄䜄㨄㠄䔄Ⰴ 㴀㔄㴄〄䌄䜄㴄㠄䔄Ⰴ 㴀㔄䘄㠄㈄㠄㬄㠄㜄〄䘄㠄堄䄄㨄㠄䔄 㠀 ㈀〄㴄 㨀䌄㬄䈄䌄䀄㴄㠄䔄 䌀䈄㠄䘄〄堄〄 㠀 㼀䀄㠄䈄㠄䄄〄㨄〄 㸀㴄㔄㰄㸄㌄䌄嬄〄㈄〄 㼀䀄㠄䄄䈄䌄㼄 䈀㠄㰄 䄀㼄㸄㰄㔄㴄㠄䘄㠄㰄〄 㠀 䈀䀄〄㌄㸄㈄㠄㰄〄 㠀 娀㠄䔄㸄㈄㸄㰄 㠀㴄䈄㔄䀄㐄㠄䄄䘄㠄㼄㬄㠄㴄〄䀄㴄㸄㰄 㼀䀄㸄䌄䜄〄㈄〄娄䌄⸄ ࠀ㔄䀄Ⰴ က䀄㄄〄㴄㠄堄〄 樀攀Ⰰ 㼀㸄 䄀㈄㔄㰄䌄 㸀㴄㸄㰄 䠀䈄㸄 樀攀 䌀 䄀䀄㔄㐄娄㔄㰄 ㈀㔄㨄䌄 ㄀㠄㬄〄Ⰴ 㠀㼄〄㨄Ⰴ 㸀䄄䈄〄㬄〄 䄀㬄㸄㈄㔄㴄䄄㨄〄 㜀㔄㰄处〄Ⰴ  㬄㠄 㠀 㜀㔄㰄处〄 䌀 㨀㸄堄㸄堄 䄀䌄 ℀㬄㸄㈄㔄㴄㠄 㠀 娀㠄䔄㸄㈄㠄 䈀䀄〄㌄㸄㈄㠄 㴀㔄㰄㠄㬄㸄䄄䀄㐄㴄㸄Ⰴ 㼀㬄〄㴄䄄㨄㠄 㠀 䄀㠄䄄䈄㔄㰄〄䈄䄄㨄㠄 䌀㴄㠄䠄䈄〄㈄〄㴄㠄 㠀 㜀〄㰄〄㬄㸄 䌀㴄㠄䠄䈄㔄㴄㠄⸄㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀䠀㌀㸀 ᔄ℄⸄ᰄᔄ㰄⼀䠀㌀㸀ഀ਀㰀䠀㐀㸀℀㔄䀄㄄䬄 㠀 ℀㔄䀄㄄䄄㨄〄伄 ἀ䀄〄㈄㸄䄄㬄〄㈄㴄〄伄 ☀㔄䀄㨄㸄㈄ ㈀ က㬄㄄〄㴄㠄㠄 ㈀ 㼀㔄䀄㠄㸄㐄 ᴀ㔄㰄〄㴄㠄䜄㔄㤄 ⠀㄀㄀㘀㘀ⴀ㄀㌀㜀㄀⤀㰀⼀䠀㐀㸀ഀ਀㰀倀㸀ሀ 䈀㔄䜄㔄㴄㠄㠄 䈀䀄㠄㴄〄㐄䘄〄䈄䰄 䄀 㼀㸄㬄㸄㈄㠄㴄㸄㤄 ㈀㔄㨄㸄㈄ ℀㔄䀄㄄䬄 伀㈄㬄〄伄丄䈄䰄䄄伄 㘀㠄䈄㔄㬄伄㰄㠄 က㬄㄄〄㴄䘄㠄Ⰴ   ℀㔄䀄㄄䄄㨄〄伄 ἀ䀄〄㈄㸄䄄㬄〄㈄㴄〄伄 ☀㔄䀄㨄㸄㈄ ㈀ 䴀䈄㠄䔄 䀀〄㰄㨄〄䔄 䄀䌄䤄㔄䄄䈄㈄䌄㔄䈄 㸀㨄㸄㬄㸄 䄀㔄䨄㰄㠄 ㈀㔄㨄㸄㈄⸄ Ḁ㄄㬄〄䄄䈄㠄 က㬄㄄〄㴄䘄㠄 㴀〄䔄㸄㐄㠄㬄㠄䄄䰄 ㈀ ㌀䀄〄㴄㠄䘄〄䔄 䄀㔄䀄㄄䄄㨄㸄㌄㸄 ㌀㸄䄄䌄㐄〄䀄䄄䈄㈄〄 㸀㨄㸄㬄㸄 䠀㔄䄄䈄㠄 ㈀㔄㨄㸄㈄⸄ ἀ㸄䄄㨄㸄㬄䰄㨄䌄Ⰴ 㼀䀄㸄㄄㬄㔄㰄䬄Ⰴ 㨀㸄䈄㸄䀄䬄㔄  ㈄䈄㸄䀄 䴀䈄㸄㤄 䄀䈄〄䈄䰄㠄 䀀〄䄄䄄㰄〄䈄䀄㠄㈄〄㔄䈄Ⰴ ㈀䔄㸄㐄伄䈄 ㈀ 䀀〄㰄㨄㠄 㼀㔄䀄㠄㸄㐄〄 ㈀㬄〄㐄㔄㴄㠄伄 㐀㠄㴄〄䄄䈄㠄㠄 ᴀ㔄㰄〄㴄㠄䜄㔄㤄 ⠀㄀㄀㘀㘀ⴀ㄀㌀㜀㄀⤀Ⰰ 䈀㸄 㸀㴄 㼀䀄㸄䄄㬄㔄㘄㠄㈄〄㔄䈄 㼀㔄䀄㔄䄄㔄㬄㔄㴄㠄㔄 ㈀㬄〄䔄㸄㈄ 㠀  䀄㴄〄䌄䈄㸄㈄Ⰴ 㨀㸄䈄㸄䀄㸄㔄 ㈀ 㰀㴄㸄㌄㸄㰄 㠀㜄㰄㔄㴄㠄㬄㸄 䴀䈄㴄㠄䜄㔄䄄㨄䌄丄 㨀〄䀄䈄䌄 က㬄㄄〄㴄㠄㠄 㠀 䴀䈄䌄 䄀㬄〄㈄伄㴄䄄㨄䌄丄 䄀䈄䀄〄㴄䌄 㼀䀄㔄㈄䀄〄䈄㠄㬄㸄 ㈀  㬄㄄〄㴄䄄㨄䌄丄⸄ က㈄䈄㸄䀄 䈀㸄㘄㔄 㼀䀄㸄䄄㬄㔄㘄㠄㈄〄㔄䈄 䀀〄㄄㸄䈄䌄 㠀 ㈀㬄㠄〄㴄㠄㔄 ᜀ㔄䈄䄄㨄㸄㤄Ⰴ ᄀ䌄㐄㠄㰄㬄伄㴄䄄㨄㸄㤄Ⰴ ἀ䀄㠄㜄䀄㔄㴄䄄㨄㸄㤄Ⰴ ─㈄㸄䄄䈄〄㴄䄄㨄㸄㤄 㠀 ᄀ〄㴄䰄䄄㴄㸄㤄 㔀㼄〄䀄䔄㠄㠄 ℀㔄䀄㄄䄄㨄㸄㤄 ἀ䀄〄㈄㸄䄄㬄〄㈄㴄㸄㤄 ☀㔄䀄㨄㈄㠄Ⰴ 䜀〄䄄䈄㠄 㨀㸄䈄㸄䀄䬄䔄 㴀〄䔄㸄㐄㠄㬄㠄䄄䰄 㴀〄 䈀㔄䀄㠄䈄㸄䀄㠄㠄 㴀䬄㴄㔄䠄㴄㔄㤄 က㬄㄄〄㴄㠄㠄Ⰴ 㠀 ㈀ 㠀䈄㸄㌄㔄 㼀䀄㠄䔄㸄㐄㠄䈄 㨀 ㈀䬄㈄㸄㐄䌄Ⰴ 䜀䈄㸄 㠀䄄䈄㸄䀄㠄丄 က㬄㄄〄㴄㠄㠄 㴀㔄㈄〄㜄㰄㸄㘄㴄㸄 㼀㸄㴄伄䈄䰄 ㄀㔄㜄 㠀䄄䈄㸄䀄㠄䜄㔄䄄㨄㸄㌄㸄 㼀䀄㸄䠄㬄㸄㌄㸄 ℀㔄䀄㄄㸄㈄Ⰴ  Ⰴ 㨀 䄀〄㘄〄㬄㔄㴄㠄丄Ⰴ 㼀〄㰄伄䈄㴄㠄㨄㠄 ℀㔄䀄㄄㸄㈄ ㈀ 䴀䈄㸄㤄 䄀䈄䀄〄㴄㔄 㼀㸄䜄䈄㠄 㼀㸄㬄㴄㸄䄄䈄䰄丄 䌀㴄㠄䜄䈄㸄㘄㔄㴄㠄⸄㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀䠀㐀㸀ᴀ〄㼄㸄㰄㔄㴄㔄㰄⼀䠀㐀㸀ഀ਀㰀倀㸀㄀⸀ ℀䀄㄄㠄 䄀䌄 䄀㔄 㐀㸄䄄㔄㬄㠄㬄㠄 䌀 က䀄㘄 㴄㠄堄䌄Ⰴ 㘀㌀㘀⸀ ㌀㸄㐄㠄㴄㔄 ⠀䔀渀挀椀挀氀漀瀀攀搀椀愀 䤀琀愀氀椀愀渀愀Ⰰ 䄀氀戀愀渀椀愀⤀Ⰰ 㠀㬄㠄 㘀㌀㠀⸀ ⠀䔀渀挀礀挀氀漀瀀愀攀搀椀愀 䈀爀椀琀愀渀椀挀愀⸀ 䄀氀戀愀渀椀愀⤀Ⰰ 㠀㬄㠄 㘀㐀 ⸀ ⠀ᄀ㸄㬄䰄䠄〄伄 ℀㸄㈄㔄䈄䄄㨄〄伄 䴀㴄䘄㠄㨄㬄㸄㼄㔄㐄㠄伄Ⰴ က㬄㄄〄㴄㠄伄⤄⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㈀⸀ ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄〄 䄀䀄㼄䄄㨄㸄㌄ 㴀〄䀄㸄㐄〄Ⰴ 䤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄⸄ ㄀㤀㠀㄀Ⰰ ㄀㐀㜀ⴀ㄀㐀㠀⸀ 堀⸀ ᠀㴄〄㬄弄㠄㨄Ⰴ Ḁ䄄㰄〄㴄䄄㨄㸄 䘀〄䀄䄄䈄㈄㸄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㜀㐀Ⰰ ㈀㌀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㌀⸀ ∀㔄䀄㠄䈄㸄䀄㠄堄〄 㐀〄㴄〄䠄娄㔄 က䀄㄄〄㴄㠄堄㔄Ⰴ 㼀㸄䄄㬄㔄 䀀㠄㰄䄄㨄㠄䔄 㸀䄄㈄〄堄〄娄〄 ⠀㈀㜀⸀ 㼀䀄㔄 ─䀄㠄䄄䈄〄⤄Ⰰ 㼀〄 䄀㈄㔄 㐀㸄 㼀㸄㐄㔄㬄〄 ☀〄䀄䄄䈄㈄〄 ⠀㌀㤀㔀⤀ ㄀㠄㬄〄 樀攀 䌀 䄀〄䄄䈄〄㈄䌄 䀀㠄㰄䄄㨄㔄 㠀㰄㼄㔄䀄㠄堄㔄⸄ ἀ㸄䄄㬄㔄 㼀㸄㐄㔄㬄㔄 㼀䀄㠄㼄〄㬄〄 樀攀 ᠀䄄䈄㸄䜄㴄㸄㰄⸄ ⌀ 䤀嘀 ㈀㔄㨄䌄Ⰴ 㸀䄄㈄〄堄〄堄䌄 樀攀 㠀 㼀䌄䄄䈄㸄䠄㔄 ጀ㸄䈄㠄Ⰴ   㬀㸄㨄〄㬄㴄㸄 䄀䈄〄㴄㸄㈄㴄㠄䠄䈄㈄㸄 䄀㨄㬄〄娄〄 䄀㔄 䌀 ጀ䀄䜄㨄䌄⸄ ሀ㔄㨄 㨀〄䄄㴄㠄堄㔄Ⰴ က㈄〄䀄㠄 㼀䀄㸄䈄㔄䀄䌄堄䌄 ጀ㸄䈄㔄Ⰴ 㼀〄 䄀㔄 က䀄㄄〄㴄㠄堄〄 㼀㸄㴄㸄㈄㸄 㼀䀄〄㜄㴄㠄⸄ ☀〄䀄 ࠀ䌄䄄䈄㠄㴄㠄堄〄㴄 ⠀㔀㈀㜀ⴀ㔀㘀㔀⤀ 㼀䀄㸄䈄㔄䀄䌄堄㔄 က㈄〄䀄㔄 ⠀㔀㌀㔀⤀Ⰰ   㴀㸄㈄〄 䄀㬄㸄㈄㔄㴄䄄㨄㸄ⴄ ㈄〄䀄䄄㨄〄 㴀〄堄㔄㜄㐄〄 堀㸄䠄 堀㔄㐄㴄㸄㰄 㸀䄄䈄〄㈄处〄 㜀㔄㰄处䌄 ㄀㔄㜄 䄀䈄〄㴄㸄㈄㴄㠄䠄䈄㈄〄⸄ Ḁ㈄㸄 㼀㸄䈄㈄䀄刄䌄堄㔄  䀄㄄〄㴄〄䄄㨄〄 䈀㸄㼄㸄㴄㸄㰄〄䄄䈄㠄㨄〄Ⰴ 㸀㴄㸄㰄〄䄄䈄㠄㨄〄 㠀 㐀䀄䌄㌄㔄 䄀䀄㸄㐄㴄㔄 㴀〄䌄㨄㔄Ⰴ ⠀㈀⸄ က⸄ ᰀ⸄ ℀㔄㬄㠄䤄㔄㈄Ⰴ ℀㬄〄㈄伄㴄䄄㨄㸄㔄 㴀〄䄄㔄㬄㔄㴄㠄㔄 ㈀ က㬄㄄〄㴄㠄㠄Ⰴ ℀㸄䐄㠄伄Ⰴ ㄀㤀㌀㄀㰀匀唀倀㸀㄀㰀⼀匀唀倀㸀 㠀 ㄀㤀㠀㄀㰀匀唀倀㸀㈀㰀⼀匀唀倀㸀⤀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㐀⸀ ἀ㸄 ㈀㠄㜄〄㴄䈄㠄堄䄄㨄㸄堄 䈀䀄〄㐄㠄䘄㠄堄㠄Ⰴ 㨀㸄堄䌄 樀攀 㜀〄㄄㔄㬄㔄㘄㠄㸄 䘀〄䀄 ᨀ㸄㴄䄄䈄〄㴄䈄㠄㴄 ἀ㸄䀄䐄㠄䀄㸄㌄㔄㴄㠄䈄 ⠀㤀㄀㌀ⴀ㤀㔀㤀⤀Ⰰ ℀䀄㄄㠄 䄀䌄 㼀䀄㠄㰄㠄㬄㠄 䔀䀄㠄䠄嬄〄㴄䄄䈄㈄㸄 㸀㐄㰄〄䔄 㼀㸄 㐀㸄䄄㔄处〄㈄〄娄䌄 䌀 㐀㸄㄄〄 䘀〄䀄〄 ᠀䀄〄㨄㬄㠄堄〄 ⠀㘀㄀ ⴀ㘀㐀㄀⤀Ⰰ ጀ⸄ Ḁ䄄䈄䀄㸄㌄㸄䀄䄄㨄㠄Ⰴ ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄〄 ሀ㠄㜄〄㴄䈄㠄堄㔄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㔀㤀Ⰰ ㈀㌀㌀Ⰰ ㈀㌀㘀㬀 ℀䈄〄㴄㸄堄㔄 ℀䈄〄㴄㸄堄㔄㈄㠄嬄Ⰴ ᄀ㸄䀄㄄〄 㜀〄 䄀〄㰄㸄䄄䈄〄㬄㴄㸄䄄䈄 ᨀ〄䈄㸄㬄㠄䜄㨄㔄 䘀䀄㨄㈄㔄 䌀 ᴀ㔄㰄〄娄㠄嬄㨄㸄堄 㐀䀄㘄〄㈄㠄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㄀㈀Ⰰ ㄀㠀ⴀ㌀㘀⤀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㔀⸀ ℀⸄ ଀㠄䀄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ἀ䀄〄㈄㸄䄄㬄〄㈄㴄〄 䘀䀄㨄㈄〄 䌀 䄀䀄㔄㐄娄㸄㈄㔄㨄㸄㈄㴄㸄堄 䄀䀄㼄䄄㨄㸄堄 㐀䀄㘄〄㈄㠄Ⰴ ℀㼄㸄㰄㔄㴄㠄䘄〄 㸀 㜀㔀 ⴀ㌀㸄㐄㠄䠄娄㠄䘄㠄  䌄䈄㸄㨄㔄䐄〄㬄㴄㸄䄄䈄㠄 ℀ἄ☄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㘀㤀Ⰰ ㌀㔀ⴀ㌀㘀㬀 ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄〄 ☀䀄㴄㔄 ጀ㸄䀄㔄Ⰴ 䤀Ⰰ ∀㠄䈄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㘀㜀Ⰰ ㌀㔀㐀㬀 က⸁ 刀愀搀漀樀椀ഀ椁܀Ⰱ 䰀愀 搀愀琀愀 搀攀 氀愀 挀漀渀瘀攀爀猀椀漀渀 搀攀猀 匀攀爀戀攀猀Ⰰ 䈀礀稀愀渀琀椀漀渀Ⰰ 堀堀䤀䤀Ⰰ ㄀㤀㈀㈀Ⰰ ㈀㔀㌀ⴀ㈀㔀㘀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㘀⸀ ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄〄 䄀䀄㼄䄄㨄㸄㌄ 㴀〄䀄㸄㐄〄Ⰴ 䤀Ⰰ ㄀㐀㜀㬀 ጀ⸄ Ḁ䄄䈄䀄㸄㌄㸄䀄䄄㨄㠄Ⰴ 䠀⸀ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ ㈀㌀㈀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㜀⸀ ℀⸄ ℀䈄〄㴄㸄堄㔄㈄㠄嬄Ⰴ 䠀⸀ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ ㄀㠀ⴀ㈀㠀⸀ ᐀〄 ᨀ〄䈄㸄㬄㠄䜄㨄〄 䘀䀄㨄㈄〄 㴀㠄 㼀㸄䜄㔄䈄㨄㸄㰄 堀䤀䤀䤀 ㈀㔄㨄〄 㴀㠄堄㔄 㠀㰄〄㬄〄 㐀䌄㄄处㔄㌄ 䌀㼄㸄䀄㠄䠄䈄〄 䌀 က䀄㄄〄㴄㠄堄㠄 䄀㈄㔄㐄㸄䜄㔄 㠀 㐀㸄㨄䌄㰄㔄㴄䈄〄 㠀㜄 䈀㸄㌄ ㈀䀄㔄㰄㔄㴄〄⸄ ∀〄㨄㸄 䄀㔄Ⰴ 㼀㸄䄄㬄㔄 㬀〄䈄㠄㴄䄄㨄㸄㌄ 㸀䄄㈄〄堄〄娄〄 ☀〄䀄㠄㌄䀄〄㐄〄 ⠀㄀㈀ 㐀⤀Ⰰ ∀䄀㼄㸄㰄㠄娄㔄 㴀㔄㨄㠄 ᐀㰄㠄䈄〄䀄 㨀㴄㔄㜄 က䀄㄄〄㴄㠄堄㔄Ⰴ 㨀㸄堄㠄 樀攀 㰀㸄㬄㠄㸄 㼀〄㼄䌄 ᠀㴄㸄㨄㔄㴄䈄㠄堄〄 䤀䤀䤀 ⠀䤀嘀⤀Ⰰ ⠀㄀㄀㤀㠀ⴀ㄀㈀㄀㘀⤀ 䄀〄 㼀㸄䄄䀄㔄㐄㸄㈄〄娄㔄㰄 㐀䀄〄䜄㨄㸄㌄ 㴀〄㐄㄄㠄䄄㨄䌄㼄〄 ᴀ㠄㨄㸄㬄㔄Ⰴ 㐀〄 ㄀䌄㐄㔄 㼀㸄䌄䜄㔄㴄 䌀 㜀〄㼄〄㐄㴄㸄堄 ㈀堄㔄䀄㠄Ⰴ 㨀㸄堄〄 㰀䌄 䄀㈄㔄 㐀㸄 䈀㸄㌄ ㈀䀄㔄㰄㔄㴄〄 㴀㠄堄㔄 ㄀㠄㬄〄 㼀䀄㠄䄄䈄䌄㼄㴄〄∄⸀ ⠀䄀⸀ 匀⸀ 䐀愀戀椀渀漀瘀椀܀Ⰱ 䬀漀琀漀爀 甀 搀爀甀最漀洀 猀欀愀搀愀爀猀欀漀洀 爀愀琀甀Ⰰ 刀愀搀 䨀䄀娀唀Ⰰ ㈀㔀㜀 娀愀最爀攀戀 ㄀㤀㌀㜀Ⰰ ㈀㔀㠀ⴀ㈀㔀㤀㬀 䄀挀琀愀 䄀氀戀愀渀椀愀攀Ⰰ 䤀Ⰰ ㌀㜀⼀㄀㄀㌀⤀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㠀⸀ ℀⸄ ℀䈄〄㴄㸄堄㔄㈄㠄嬄⸄ 㴀⸄ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ ㄀㘀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㤀⸀ ࠀ⸄ ᨀ〄㬄㠄嬄Ⰴ ☀䀄㨄㈄㔄㴄㔄 㼀䀄㠄㬄㠄㨄㔄 䌀 䄀䀄㼄䄄㨄㠄㰄 㜀㔄㰄处〄㰄〄 㐀㸄 䄀䈄㈄〄䀄〄娄〄  䀄䔄㠄㔄㼄㠄䄄㨄㸄㼄㠄堄㔄 ㄀㈀㄀㤀⸀ ㌀㸄㐄㠄㴄㔄Ⰴ ℀〄㈄〄 ᴀ㔄㰄〄娄㠄嬄 ⴀ ℀㈄㔄䈄㠄 ℀〄㈄〄Ⰴ 㠀䄄䈄㸄䀄㠄堄〄 㠀 㼀䀄㔄㐄〄娄㔄Ⰴ ℀ငᴄ⌄Ⰴ 㨀娄⸄ 嘀䤀䤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㜀㤀Ⰰ ⴀ㔀㌀Ⰰ 䄀〄 䄀䈄〄䀄㠄堄㸄㰄 㬀㠄䈄㔄䀄〄䈄䌄䀄㸄㰄⸄ ሀ⸄ 㠀 ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄〄 䄀䀄㼄䄄㨄㸄㌄ 㴀〄䀄㸄㐄〄Ⰴ 䤀Ⰰ ㌀㄀㔀ⴀ㌀㈀ ⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㄀ ⸀ 䨀⸀ ᨀ〄㬄㠄嬄Ⰴ ᴀ⸄ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ 㔀㄀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㄀㄀⸀ Ḁ ᄀ䀄㸄堄䌄 㠀 㴀〄㜄㠄㈄䌄 㔀㼄㠄䄄㨄㸄㼄㠄堄〄Ⰴ 㨀㸄堄㔄 樀攀 ⠀㄀㈀㈀ ⤀ 䌀䄄䈄〄㴄㸄㈄㠄㸄 ℀㈄㔄䈄㠄 ℀〄㈄〄Ⰴ ㈀⸄ ℀㼄㠄䄄㠄 ℀㈄⸄ ℀〄㈄㔄Ⰴ 㠀㜄㐄⸄ ሀ⸄ ଀㸄䀄㸄㈄㠄嬄〄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㈀㘀Ⰰ ㄀㤀㘀㬀 ᠀⸄ ࠀ〄䄄䈄䀄㔄㘄㸀㈄Ⰴ ─䀄㠄䄄㸄㈄䌄处〄 㐀㔄䜄〄㴄䄄㨄㸄㌄ 㨀䀄〄处〄 㸀㐄 ㌀㸄㐄㠄㴄㔄 ㄀㌀㈀㘀Ⰰ ጀ㬄〄䄄㴄㠄㨄 ℀⌄ᐄⰄ 㘀㤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㠀㠀㄀Ⰰ ㌀㔀㜀ⴀ㌀㔀㤀㬀 ሀ⸄ ᰀ〄䀄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ἀ䀄〄㈄㸄䄄㬄〄㈄㴄㸄 㰀㸄㴄〄䠄䈄㈄㸄 㠀 㰀〄㴄〄䄄䈄㠄䀄㠄 䌀 䄀䀄㔄㐄娄㸄㈄㔄㨄㸄㈄㴄㸄堄 ℀䀄㄄㠄堄㠄Ⰴ ℀䀄㔄㰄䄄㨄㠄 ᨀ〄䀄㬄㸄㈄䘄㠄Ⰴ ㄀㤀㈀ Ⰰ 㤀㌀㬀 ᠀⸄  䌄㈄〄䀄〄䘄Ⰴ ἀ䀄㠄㬄㸄㜄㠄 㜀〄 䄀䀄㼄䄄㨄䌄 㼀㸄㈄㔄䄄䈄Ⰴ ᬀ㔄䈄㸄㼄㠄䄄 䴀䌀Ⰰ ᴀ㸄㈄㠄 ℀〄㐄Ⰴ ㄀㠀㠀㜀Ⰰ 㘀㜀ⴀ㜀㈀㬀 ᨀ⸄ ࠀ㠄䀄㔄䜄㔄㨄Ⰴ ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄〄 ℀䀄㄄〄Ⰴ 䤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㔀㈀Ⰰ ㄀㜀 㬀 䄀⸀ ጀ〄㈄䀄㠄㬄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ℀㈄㔄䈄㠄 ℀〄㈄〄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀  Ⰰ ㄀㌀㠀ⴀ㄀㐀 㬀  ⸄ ጀ䀄䌄堄㠄嬄Ⰴ ἀ䀄〄㈄㸄䄄㬄〄㈄㴄〄 䄀䀄㼄䄄㨄〄 䘀䀄㨄㈄〄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㈀ Ⰰ ㄀㤀㬀 ᴀ⸄  〄㐄㸄堄䜄㠄嬄Ⰴ ℀㈄㔄䈄㠄 ℀〄㈄〄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㔀㌀Ⰰ ㌀㌀㘀㬀 䴀⸀ ἀ䌄䀄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ℀䀄㼄䄄㨄㠄 㔀㼄㠄䄄㨄㸄㼄㠄 㠀 㰀㠄䈄䀄㸄㼄㸄㬄㠄䈄㠄 䄀䀄㔄㐄娄㔄㌄〄 ㈀㔄㨄〄⸄ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㌀㜀Ⰰ 㐀 㠀 ㄀㈀㬀 ℀⸄ ଀㠄䀄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ 㴀⸄ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ ㌀㤀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㄀㈀⸀ ᔀ㰄㠄㬄 ␀㠄䠄㔄䀄 㠀 ࠀ〄䀄㸄䄄㬄〄㈄ ἀ㠄䜄 㠀㜄䀄〄䜄䌄㴄〄㬄㠄 䄀䌄 㐀〄 樀攀 䌀 ℀䀄㄄㠄堄㠄 ᴀ㔄㰄〄娄㠄嬄〄Ⰴ 㼀䀄㔄㰄〄 䄀䀄㔄㐄娄㸄㈄㔄㨄㸄㈄㴄㠄㰄 㼀㸄㈄㔄处〄㰄〄Ⰴ ㄀㠄㬄㸄 ㄀㈀⸀    ሀ㬄〄䔄〄Ⰴ 㸀㐄㴄㸄䄄㴄㸄Ⰴ 㠀   ㈀㬄〄䠄㨄㠄䔄 㼀㸄䀄㸄㐄㠄䘄〄Ⰴ   က䀄㄄〄㴄〄䄄〄 䌀㼄㸄㬄〄 㰀〄娄㔄⸄ ⠀䔀⸀ 䘀椀猀挀栀攀爀Ⰰ 䐀椀攀 䠀攀爀欀甀渀昀琀 搀攀爀 刀甀洀愀渀攀渀Ⰰ 䈀愀洀戀攀爀最Ⰰ ㄀㤀 㐀Ⰰ ㄀㈀㄀㬀 倀椀ഀⰁ 唀戀攀爀 搀椀攀 䄀戀猀琀愀洀洀甀渀最 搀攀爀 刀甀洀愀渀攀渀Ⰰ 䰀攀椀瀀稀椀最Ⰰ ㄀㠀㠀 Ⰰ 㔀㜀⸀⤀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㄀㌀⸀ ℀⸄ ଀㠄䀄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ 㴀⸄ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ ㌀㤀㬀 ᐀⸄ ᨀ〄䠄㠄嬄Ⰴ ℀㈄㔄䈄㠄 ℀〄㈄〄Ⰴ ℀㼄㸄㰄㔄㴄㠄䘄〄 ℀ἄ☄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㘀㤀Ⰰ ㈀㘀㬀 倀⸀ ሀ㔄䄄㔄㬄㠄㴄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄〄 ℀䀄㼄䄄㨄㔄 ἀ䀄〄㈄㸄䄄㬄〄㈄㴄㔄 䘀䀄㨄㈄㔄 䄀〄 㴀〄䀄㸄㐄㴄㸄㰄 㠀䄄䈄㸄䀄㠄堄㸄㰄Ⰴ 䤀⸀ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㘀㘀Ⰰ 㐀ⴀ㔀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㄀㐀⸀ Ȁ⸄ ℀㼄⸄  〄㐄㸄堄㠄䜄㠄嬄Ⰴ ᄀ䌄㐄㠄㰄处〄㴄䄄㨄㠄 㔀㼄㠄䄄㨄㸄㼄㠄Ⰴ ᄀ㸄㌄㸄䄄㬄㸄㈄处㔄Ⰴ 䤀Ⰰ ㌀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㈀㘀Ⰰ ㈀㘀㔀㬀 ᨀ⸄ ἀ㔄堄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ᰀ㸄䀄〄䜄㨄㠄 㼀㸄㰄㔄㴄㠄㨄Ⰴ ᄀ〄㴄〄䈄䄄㨄㠄 ㈀㔄䄄㴄㠄㨄Ⰴ 堀Ⰰ ㈀Ⰰ ሀ䀄䠄〄䘄Ⰴ ㄀㤀㤀 Ⰰ ㌀㌀ⴀ㌀㐀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㄀㔀⸀ ऀ⸄ ᨀ㸄㈄〄䜄㔄㈄㠄嬄Ⰴ ℀㈄㔄䈄㸄䄄䈄㔄䐄〄㴄䄄㨄〄 䔀䀄㠄䄄㸄㈄䌄处〄Ⰴ ℀㼄㸄㰄㔄㴄㠄㨄 ℀ᨄငⰄ 䤀嘀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㠀㤀 Ⰰ ㄀ⴀ㈀㌀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㄀㘀⸀ ऀ⸄ ℀䈄㸄堄〄㴄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ℀䈄〄䀄㠄 䄀䀄㼄䄄㨄㠄 䀀㸄㐄㸄䄄㬄㸄㈄㠄 㠀 㬀㔄䈄㸄㼄㠄䄄㠄Ⰴ 䤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄ⴄ℀䀄⸄ ᨀ〄䀄㬄㸄㈄䘄㠄Ⰴ ㄀㤀㈀㜀Ⰰ ㄀㠀㄀Ⰰ ㄀㠀㘀㬀 ᠀䄄䈄㠄Ⰴ ℀䈄〄䀄㠄 䄀䀄㼄䄄㨄㠄 㜀〄㼄㠄䄄㠄 㠀 㴀〄䈄㼄㠄䄄㠄Ⰴ 䤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀 ㈀Ⰰ 㔀ⴀ㘀Ⰰ ㄀䀄⸄ ㄀ 㬀 ሀ⸄ ἀ㔄䈄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ἀ䀄㔄㌄㬄㔄㐄 䘀䀄㨄㈄㔄㴄㠄䔄 䄀㼄㸄㰄㔄㴄㠄㨄〄 㨀䀄㸄㜄 㼀㸄㈄㔄䄄㴄㠄䘄䌄 䄀䀄㼄䄄㨄㸄㌄ 㴀〄䀄㸄㐄〄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㔀 Ⰰ 㔀 ⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㄀㜀⸀ ऀ⸄ ᨀ㸄㈄〄䜄㔄㈄㠄嬄Ⰴ ℀㈄㔄䈄㸄䄄䈄㔄䐄〄㴄䄄㨄〄 䔀䀄㠄䄄㸄㈄䌄处〄Ⰴ 㐀㐀ⴀ㔀㤀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㄀㠀⸀ ᐀㔄㄄〄䀄䄄㨄〄 㔀㼄㠄䄄㨄㸄㼄㠄堄〄 㼀㸄㜄㴄〄䈄〄 樀攀 㠀 㴀〄㜄㠄㈄〄㴄〄 䌀 㠀㜄㈄㸄䀄㠄㰄〄 㨀〄㸄 ᐀䀄䌄㌄〄 㐀〄㄄〄䀄䄄㨄〄Ⰴ ᐀䀄䌄㌄〄 㐀㔄㄄〄䀄䄄㨄〄 㠀 ᐀㸄娄㸄㐄㔄㄄〄䀄䄄㨄〄⸄ ⠀ऀ⸄ ᨀ㸄㈄〄䜄㔄㈄㠄嬄Ⰴ ᠀䄄䈄㸄⸄⤀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㄀㤀⸀  ⸄ ጀ䀄䌄堄㠄嬄Ⰴ ᐀㔄㄄〄䀄䄄㨄〄 㔀㼄㠄䄄㨄㸄㼄㠄堄〄Ⰴ ᴀ〄䀄㸄㐄㴄〄 㔀㴄䘄㠄㨄㬄㸄㼄㔄㐄㠄堄〄Ⰴ 䤀Ⰰ ᜀ〄㌄䀄㔄㄄Ⰴ ㄀㤀㈀㘀Ⰰ 㐀㠀㄀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㈀ ⸀ ᠀⸄ ⼀䄄䈄䀄㔄㄄㸄㈄Ⰴ ℀䈄〄䀄〄 ℀㔄䀄㄄嘄伄 㠀 က㬄㄄〄㴄嘄伄Ⰴ ℀㼄㸄㰄㔄㴄㠄㨄 ℀ᨄငⰄ ─䰄䤀Ⰰ 㐀䀄⸄ 䀀〄㜄⸄ ㌀㘀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀 㐀Ⰰ ㄀㐀㈀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㈀㄀⸀ ᠀䄄䈄㠄Ⰴ ἀ㠄䠄㨄㸄㼄㔄堄〄Ⰴ ᴀ〄䀄㸄㐄㴄〄 㔀㴄䘄㠄㨄㬄㸄㼄㔄㐄㠄堄〄Ⰴ 䤀䤀䤀Ⰰ ᜀ〄㌄䀄㔄㄄Ⰴ ㄀㤀㈀㠀Ⰰ ㌀㤀㜀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㈀㈀⸀ 䴀⸀ ℀㸄㨄㸄㬄㸄䄄㨄㠄Ⰴ ∀䌄䀄䄄㨄㠄 㐀㸄㨄䌄㰄㔄㴄䈄㠄 㜀〄 㠀䄄䈄㸄䀄㠄堄〄䈄〄 㴀〄 㰀〄㨄㔄㐄㸄㴄䄄㨄㠄㸄䈄 㴀〄䀄㸄㐄⸄ Ḁ㼄䠄㠄䀄㴄㠄 㼀㸄㼄㠄䄄㴄㠄 㐀㔄䐄䈄㔄䀄 㸀㐄 堀嘀 ㈀⸄ 䤀䤀䤀Ⰰ ℀㨄㸄㼄处㔄Ⰴ ㄀㤀㜀㐀Ⰰ ㌀㈀㐀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㈀㌀⸀ ᠀䄄䈄㸄⸄㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㈀㔀⸀ ⌀㜄 䄀〄㰄㸄 㔀㼄㠄䄄㨄㸄㼄䄄㨄㸄 䄀䀄㔄㐄㠄䠄䈄㔄 ἀ㠄䠄㨄㸄㼄㔄堄䌄Ⰴ 䈀䌄 䄀䌄 ㄀㠄㬄〄 㸀㨄㸄㬄㴄〄 䄀㔄㬄〄Ⰴ 㼀〄䠄娄〄䘄㠄Ⰴ 䠀䌄㰄㔄 㠀 䀀㠄㄄㸄㬄㸄㈄㠄 㴀〄 ☀䀄㴄㸄㰄 ᐀䀄㠄㰄䌄Ⰴ  㬄㠄 娀㠄䔄㸄㈄㸄 䌀㄄㠄䐄㠄䘄㠄䀄〄娄㔄 㸀䈄㔄㘄〄㴄㸄 樀攀 㴀㔄㐄㸄䄄䈄〄䈄㨄㸄㰄 㠀㜄㈄㸄䀄〄⸄㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㈀㘀⸀ 䴀⸀ ℀㸄㨄㸄㬄㸄䄄㨄㠄Ⰴ ᠀䄄䈄㸄⸄ 䨀⸀ 堀⸀ ሀ〄䄄㠄处㔄㈄㠄嬄Ⰴ 㴀〄㈄㸄㐄㠄 㐀〄 䄀䌄 ጀ㸄䀄娄㠄 㠀 ᐀㸄娄㠄 ᐀㔄㄄〄䀄Ⰴ 堀㸄䠄 㼀㸄䜄㔄䈄㨄㸄㰄 㴀〄䠄㔄㌄ ㈀㔄㨄〄Ⰴ 䌀 㔀䈄㴄㠄䜄㨄㸄㰄 㼀㸄㌄㬄㔄㐄䌄 ㄀㠄㬄㠄 㰀㔄䠄㸄㈄㠄䈄㸄㌄ 䄀〄䄄䈄〄㈄〄 㠀 㐀〄 䄀䌄 㠀䔄 က䀄㄄〄㴄〄䄄㠄 㜀㄄㸄㌄ ㄀䀄㸄堄㴄㸄㌄ 䄀㬄㸄㈄㔄㴄䄄㨄㸄㌄ 䄀䈄〄㴄㸄㈄㴄㠄䠄䈄㈄〄Ⰴ 㠀䄄㬄〄㰄㠄㜄㸄㈄〄㴄㸄㌄ 㠀  䀄㄄〄㴄㠄㜄㸄㈄〄㴄㸄㌄ 㠀㬄㠄 㴀㔄Ⰴ 䄀㰄〄䈄䀄〄㬄㠄 㜀〄 夀〄䀄㰄㠄ⴄ樀攀⸀ ⠀䨀⸀ 堀⸀ ሀ〄䄄㠄处㔄㈄㠄嬄Ⰴ က䀄㴄〄䌄䈄㠄 㴀〄䠄㔄 㨀䀄㈄㠄 ⴀ က䀄㴄〄䌄䈄〄䠄㠄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀 㔀⤀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㈀㜀⸀ 䴀漀渀甀洀攀渀琀愀 刀愀最甀猀椀渀愀Ⰰ 䤀䤀䤀Ⰰ 娀愀最爀攀戀Ⰰ ㄀㠀㤀㔀Ⰰ 㐀㤀Ⰰ 㤀㌀Ⰰ ㄀㌀㄀Ⰰ ㄀㘀㄀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㈀㠀⸀ 䈀⸀ ᰀ〄䀄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ᴀ⸄ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ 㜀㌀ⴀ㜀㐀㬀 ᠀⸄ ᄀ㸄㘄㠄嬄Ⰴ ἀ䀄㔄㈄㬄〄㨄〄 ⴀ ∀䌄㰄㄄〄Ⰴ ᜀ㄄㸄䀄㴄㠄㨄 ␀㠄㬄⸄ 䐀〄㨄Ⰴ 嘀䤀䤀 ㄀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㘀㌀Ⰰ ㄀㤀㜀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㈀㤀⸀ ἀ㸄䄄㬄㔄 㼀处〄䜄㨄〄娄〄 ᬀ䌄䠄䈄㠄䘄㔄Ⰴ 䌀 ㈀䀄㔄㰄㔄 㜀㔄䈄䄄㨄㸄㌄ 㰀㠄䈄䀄㸄㼄㸄㬄㠄䈄〄 က䀄䄄㔄㴄㠄堄〄Ⰴ 䄀㔄㐄㠄䠄䈄㔄 㸀㈄㔄 㔀㼄〄䀄䔄㠄堄㔄 㼀䀄㔄㰄㔄䠄䈄㔄㴄㸄 樀攀 䌀 ἀ䀄㔄䜄㠄䄄䈄䌄 ᨀ䀄〄堄㠄㴄䄄㨄䌄Ⰴ ⠀ऀ⸄ ℀䈄㸄堄〄㴄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ἀ㸄㈄㔄处〄 ᄀ〄㬄䠄㔄 Ȁ䌄䀄刄㔄㈄㠄嬄〄Ⰴ ἀ䀄㠄㬄㸄㜄㠄 ᨀࠄ᠄␄Ⰴ 堀䤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㌀㄀Ⰰ 㔀㠀㬀 ᠀⸄ ᄀ㸄㘄㠄嬄Ⰴ Ḁ 㼀䀄㸄㼄〄䄄䈄㠄 㰀〄㴄〄䄄䈄㠄䀄〄 ℀㈄⸄ ᰀ㠄䔄〄㠄㬄〄 㴀〄 ἀ䀄㔄㈄㬄〄䘄㠄Ⰴ က㴄〄㬄㠄 ␀㠄㬄⸄ 䐀〄㨄Ⰴ 嘀䤀䤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㘀㜀Ⰰ 㜀㠀㬀 ᠀⸄  䌄㈄〄䀄〄䘄Ⰴ ሀ㬄〄㐄㠄㨄㔄 㜀㔄䈄䄄㨄㔄 㠀 䘀䀄㴄㸄㌄㸄䀄䄄㨄㔄Ⰴ ἀ䀄㸄䄄㈄堄㔄䈄〄Ⰴ 䤀Ⰰ ☀㔄䈄㠄娄㔄Ⰴ ㄀㠀㤀㈀Ⰰ ㄀㘀㬀 ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄〄 ☀䀄㴄㔄 ጀ㸄䀄㔄Ⰴ 䤀䤀 ㈀Ⰰ ∀㠄䈄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㜀 Ⰰ 㐀㈀ⴀ㄀ 㜀 㠀 ㄀㈀㄀ⴀ㄀㔀 ⸀ ࠀ㔄㐄㴄㸄 ㈀䀄㔄㰄㔄 ㄀㠄㬄〄 樀攀 䌀 ᄀ䌄㐄㈄㠄Ⰴ 㼀㸄䈄㸄㰄 㴀〄 ᨀ㸄㰄䌄Ⰴ   ⠀㄀㐀㠀㐀⤀ ᠀㈄〄㴄 ☀䀄㴄㸄堄㔄㈄㠄嬄 㼀䀄㔄㴄㔄㸄 樀礀 樀攀 㴀〄 ☀㔄䈄㠄娄㔄⸄㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㌀ ⸀ ἀ䀄㈄㠄 㼀㸄㰄㔄㴄 ᜀ㔄䈄䄄㨄㔄 㔀㼄〄䀄䔄㠄堄㔄 樀攀 㠀㜄 ㄀㌀㘀 ⴀ㄀㌀㘀㄀⸀ ㌀㸄㐄㠄㴄㔄Ⰴ  㬄㠄 㴀㔄㰄〄 䄀䌄㰄娄㔄 㐀〄 樀攀 㸀㴄〄 㼀㸄䄄䈄〄㬄〄 㰀㠄䈄䀄㸄㼄㸄㬄㠄堄〄 ㈀㔄嬄 ㄀㌀㐀㘀⸀ ㌀㸄㐄㠄㴄㔄⸄䴀漀渀甀洀攀渀琀愀 刀愀最甀猀椀渀愀Ⰰ 䤀䤀䤀Ⰰ 娀愀最爀攀戀 ㄀㠀㤀㔀Ⰰ 㐀㤀 㠀 㐀〄处㔄⸄㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㌀㄀⸀ ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄〄 ☀䀄㴄㔄 ጀ㸄䀄㔄Ⰴ 䤀䤀 ㈀Ⰰ ㈀㌀ 㠀 㐀〄处㔄㬄  ⸄ ᰀ㠄䔄〄处䜄㠄嬄Ⰴ ᨀ䀄〄堄 䄀䀄㼄䄄㨄㸄㌄ 䘀〄䀄䄄䈄㈄〄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㜀㔀Ⰰ 㐀㌀ⴀ㔀㐀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㌀㈀⸀ ἀ䀄㈄〄 㼀㸄㈄㔄处〄 㸀 㸀䄄㴄㠄㈄〄娄䌄 ᜀ㔄䈄䄄㨄㔄 㔀㼄㠄䄄㨄㸄㼄㠄堄㔄 㴀㠄堄㔄 䄀〄䜄䌄㈄〄㴄〄⸄ ࠀ㔄㐄㠄㴄㠄 䄀㼄㸄㰄㔄㴄㠄㨄 㨀㸄堄㠄 ㌀㸄㈄㸄䀄㠄 㸀 ㈀㬄〄䄄䈄㔄㬄㠄㴄䄄䈄㈄䌄 ᜀ㔄䈄䄄㨄㔄 㔀㼄㠄䄄㨄㸄㼄㠄堄㔄 㼀㸄䈄㠄䜄㔄 䄀 㨀䀄〄堄〄 堀嘀 ㈀㔄㨄〄Ⰴ ⠀䄀⸀ 䴀愀礀攀爀Ⰰ 䬀漀琀漀爀猀欀椀 猀瀀漀洀攀渀椀挀椀Ⰰ 䤀Ⰰ 娀愀最爀攀戀Ⰰ ㄀㤀㔀㄀Ⰰ ㄀㐀㤀㬀 䤀⸀ 匀琀椀樀攀瀀ഀ攁瘀椀܀Ⰱ 倀爀攀瘀氀愀欀愀Ⰰ 䠀椀猀琀漀爀椀樀猀欀愀 爀愀猀瀀爀愀瘀愀Ⰰ 䨀甀最漀猀氀漀瘀攀渀猀欀愀 猀洀漀琀爀愀Ⰰ ㌀Ⰰ 娀愀最爀攀戀Ⰰ ㄀㤀㌀ Ⰰ⤀ ᴀ㔄㰄〄 䄀䌄㰄娄㔄 㐀〄 堀㔄 㸀㈄〄 㔀㼄〄䀄䔄㠄堄〄Ⰴ 䌀 ㈀䀄㔄㰄㔄 㼀䌄㴄㸄㌄ 㼀䀄㸄䘄㈄〄䈄〄 ℀䀄㼄䄄㨄㔄 䘀䀄㨄㈄㔄 㠀㰄〄㬄〄 㼀㸄䄄㔄㐄㔄 㠀 㠀㰄〄娄〄 㸀㨄㸄 ℀㨄〄㐄䀄〄Ⰴ 䌀 ᜀ〄㐄䀄㠄㰄㠄 㠀 ᜀ〄㄄㸄堄〄㴄㠄Ⰴ 堀㔄䀄 䄀䌄 䈀㸄 ㄀㠄㬄㔄 娀㔄㴄㔄 㠀䄄䈄㸄䜄㴄㔄 ㌀䀄〄㴄㠄䘄㔄⸄㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㌀㌀⸀ 䴀⸀ ἀ䌄䀄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ℀䀄㼄䄄㨄㠄 㔀㼄㠄䄄㨄㸄㼄㠄 㠀 㰀㠄䈄䀄㸄㼄㸄㬄㠄䈄㠄 䄀䀄㔄㐄娄㔄㌄ ㈀㔄㨄〄Ⰴ ─䀄㠄䠄嬄〄㴄䄄㨄㸄 㐀㔄㬄㸄Ⰴ 䤀䤀䤀Ⰰ 㐀ⴀ㘀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㌀㜀Ⰰ 㐀 㠀 ㄀㈀⸀ Ȁ⸄ ℀㬄㠄堄㔄㼄䜄㔄㈄㠄嬄Ⰴ ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄〄 ℀䀄㼄䄄㨄㔄 ἀ䀄〄㈄㸄䄄㬄〄㈄㴄㔄 䘀䀄㨄㈄㔄Ⰴ 䤀Ⰰ ᰀ㠄㴄䔄㔄㴄Ⰴ ㄀㤀㘀㈀⸀ 㤀㠀㬀 䠀⸀  䌄㘄㠄䜄㠄嬄Ⰴ ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄〄 ℀䀄㼄䄄㨄㔄 䘀䀄㨄㈄㔄Ⰴ 䤀䤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㠀㤀㈀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㌀㐀⸀ ጀ⸄ Ḁ䄄䈄䀄㸄㌄㸄䀄䄄㨄㠄Ⰴ ἀ㠄䄄㰄㸄 ᐀㠄㰄㠄䈄䀄㠄堄〄 ─㸄㰄〄䈄㠄堄〄㴄〄 ℀㈄㔄䈄㸄㰄 ℀〄㈄㠄Ⰴ ℀㈄㔄䈄㸄䄄〄㈄䄄㨄㠄 㜀㄄㸄䀄㴄㠄㨄Ⰴ ㈀Ⰰ ᠀㜄㈄㸄䀄㠄Ⰴ ㌀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㌀㠀Ⰰ 㐀 ㈀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㌀㔀⸀ က䀄䔄㠄㔄㼄㠄䄄㨄㸄㼄 ᐀〄㴄㠄㬄㸄Ⰴ ᘀ㠄㈄㸄䈄㠄 㨀䀄〄处㔄㈄〄 㠀  䀄䔄㠄㔄㼄㠄䄄㨄㸄㼄〄 䄀䀄㼄䄄㨄㠄䔄Ⰴ 㠀㜄㐄⸄ Ȁ⸄ ᐀〄㴄㠄䜄㠄嬄〄Ⰴ ᜀ〄㌄䀄㔄㄄Ⰴ ㄀㠀㘀㘀Ⰰ 㼀䀄㔄㈄⸄ ᬀ⸄ ᰀ㠄䀄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㌀㔀Ⰰ ㄀ 㐀㬀 ℀⸄ ᴀ㔄㴄〄㐄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ᄀ㸄㌄㸄䀄㸄㐄㠄䘄〄 ऀ㔄㈄㠄䠄㨄〄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㌀㈀Ⰰ ㌀㌀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㌀㘀⸀ ᠀⸄ 䌀㴀〄㌄〄䀄㸄㈄Ⰴ ᠀䄄䈄㸄䀄㠄伄 㴀〄 Ḁ䔄䀄㠄㐄䄄㨄〄䈄〄  䀄䔄㠄㔄㼄㠄䄄㨄㸄㼄㠄伄Ⰴ 䤀䤀Ⰰ ℀㸄䐄㠄伄Ⰴ ㄀㤀㌀㈀Ⰰ ㄀㔀㘀ⴀ㄀㔀㜀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㌀㜀⸀ ᠀⸄ ࠀ〄䄄䈄䀄㔄㄄㸄㈄Ⰴ ─䀄㠄䄄㸄㈄䌄处〄 ᐀㔄䜄〄㴄䄄㨄㸄㌄ 㨀䀄〄处〄 㸀㐄 ㌀㸄㐄㠄㴄㔄 ㄀㌀㈀㘀Ⰰ ጀ㬄〄䄄㴄㠄㨄 ℀⌄ᐄⰄ 㐀㤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㠀㠀㄀Ⰰ ㌀㘀㈀ⴀ㌀㘀㔀㬀  ⸄ ጀ䀄䌄堄㠄嬄Ⰴ ᔀ㼄〄䀄䔄㠄堄䄄㨄〄 ㈀㬄〄䄄䈄㔄㬄㠄㴄䄄䈄㈄〄 䌀 䄀䀄㔄㐄娄㸄㈄㔄㨄㸄㈄㴄㸄堄 ℀䀄㄄㠄堄㠄Ⰴ ᄀ㸄㌄㸄䄄㬄㸄㈄处㔄Ⰴ 嘀䤀䤀Ⰰ ㈀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㌀㈀Ⰰ ㄀㈀㈀ⴀ㄀㌀ 㬀 䴀⸀ ᴀ㠄㨄㸄㬄㠄嬄Ⰴ ሀ㬄〄䄄䈄㔄㬄㠄㴄䄄䈄㈄㸄 ℀㈄㔄䈄㔄 ᄀ㸄㌄㸄䀄㸄㐄㠄䘄㔄 㴀〄 ऀ㔄㈄㠄䠄㠄Ⰴ ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄䄄㨄㠄 䜀〄䄄㸄㼄㠄䄄Ⰴ 堀堀䤀䤀䤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㜀㘀Ⰰ 㐀㄀ⴀ㐀㠀⸀ ࠀ⸄ ⠀〄䐄〄䀄㠄㨄Ⰴ ─䀄㠄䄄㸄㈄䌄处〄 䘀〄䀄〄 ℀䈄㔄䐄〄㴄〄 ᐀䌄䠄〄㴄〄Ⰴ ጀ㬄〄䄄㴄㠄㨄 ᐀℄℄Ⰴ 堀嘀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㠀㘀㈀Ⰰ ㈀㘀㤀㬀  ⸄ ᠀㈄〄㴄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ሀ㬄〄䄄䈄㔄㬄㠄㴄䄄䈄㈄㸄 㰀〄㴄〄䄄䈄㠄䀄〄 ℀㈄㔄䈄㠄䔄 က䀄䔄〄㴄㌄㔄㬄〄 㨀㸄㐄 ἀ䀄㠄㜄䀄㔄㴄〄Ⰴ ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄䄄㨄㠄 䜀〄䄄㸄㼄㠄䄄Ⰴ 嘀䤀䤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㔀㜀Ⰰ ㌀㔀㜀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㌀㠀⸀ ἀ䀄㔄㰄〄 ㌀㸄䀄娄㸄堄 㬀㠄䈄㔄䀄〄䈄䌄䀄㠄 䄀㔄㬄〄㨄 ᜀ〄㼄〄㐄Ⰴ ᬀ〄㨄㸄䠄〄 㠀 ᨀ㸄䠄〄䀄㠄䠄䈄〄 ㄀㠄㬄〄 䄀䌄 㐀㸄㄄䀄〄 ἀ䀄㠄㜄䀄㔄㴄䄄㨄㔄 㔀㼄㠄䄄㨄㸄㼄㠄堄㔄Ⰴ   㐀〄㴄〄䄄 䄀䌄 䌀 က䀄㄄〄㴄㠄堄㠄⸄㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㌀㤀⸀ ℀⸄ ଀㠄䀄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ 㴀⸄ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ ㌀㤀㬀 ᐀⸄ ᨀ〄䠄㠄嬄Ⰴ 㴀⸄ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ ㈀㘀㬀  ⸄ ሀ㔄䄄㔄㬄㠄㴄㸄㈄㠄嬄Ⰴ 㴀⸄ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ 㐀ⴀ㔀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㐀 ⸀ 䴀⸀ ἀ䌄䀄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ᴀ⸄ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ 㐀ⴀ㘀㬀 ℀⸄ ᴀ㸄㈄〄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ 㜀〄㨄㸄㴄䄄㨄㠄 䄀㼄㸄㰄㔄㴄㠄䘄㠄Ⰴ 㔀㄀㔀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㐀㄀⸀ ऀ⸄ ᨀ㸄㈄〄䜄㔄㈄㠄嬄Ⰴ ℀㈄㔄䈄㸄䄄䈄㔄䐄〄㴄䄄㨄〄 䔀䀄㠄䄄㸄㈄䌄处〄Ⰴ ㄀ 㬀 䴀⸀ ᰀ㠄㬄㸄堄㔄㈄㠄嬄Ⰴ ᐀㔄䜄〄㴄䄄㨄㔄 䔀䀄㠄䄄㸄㈄䌄处㔄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㠀㠀 Ⰰ 㘀㐀⸀ ᐀㔄䜄〄㴄䄄㨄㸄 ㈀㬄〄䄄䈄㔄㬄㠄㴄䄄䈄㈄㸄 㜀〄䌄㜄㠄㰄〄㬄㸄 樀攀 㜀〄㼄〄㐄㴄㔄 㐀㔄㬄㸄㈄㔄 㸀㄄㬄〄䄄䈄㠄 ─㈄㸄䄄㴄㸄 㠀 㼀䀄㠄㼄〄㐄〄㬄㸄 樀攀 㠀䄄䈄㸄㠄㰄㔄㴄㸄堄 㔀㼄㠄䄄㨄㸄㼄㠄堄㠄⸄ ⠀ ⸄ ᠀㈄〄㴄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ᐀㔄䜄〄㴄䄄㨄㸄 ㈀㬄〄䄄䈄㔄㬄㠄㴄䄄䈄㈄㸄Ⰴ ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄䄄㨄㠄 䜀〄䄄㸄㼄㠄䄄Ⰴ 䤀嘀 ⠀㄀㤀㔀㈀ⴀ㔀㌀⤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㔀㐀Ⰰ ㄀㜀㐀ⴀ㈀㈀㘀⤀⸀ ἀ䀄㔄㰄〄 娀㔄㌄㸄㈄㠄㰄 㴀〄㬄〄㜄㠄㰄〄 䈀䀄㠄㴄〄㔄䄄䈄 䄀㔄㬄〄 㸀㈄㸄㌄ ㈀㬄〄䄄䈄㔄㬄㠄㴄䄄䈄㈄〄 䄀〄㐄〄 䄀䌄 䌀 ㌀䀄〄㴄㠄䘄〄㰄〄 က䀄㄄〄㴄㠄堄㔄⸄ ℀㔄㬄㸄 ሀ䀄㰄㸄䠄〄 㠀 娀㔄㌄㸄㈄〄 㸀㨄㸄㬄㠄㴄〄 㼀䀄㠄㼄〄㐄〄㬄㠄 䄀䌄 ㈀㬄〄䄄䈄㔄㬄㠄㴄䄄䈄㈄䌄 ℀㈄㔄䈄㸄㌄ ℀䈄㔄䐄〄㴄〄 䌀 ᄀ〄娄䄄㨄㸄堄Ⰴ  㬄㠄 ㌀〄 樀攀 ℀䈄㔄䐄〄㴄 ᐀㔄䜄〄㴄䄄㨄㠄 ⠀㄀㌀㈀㄀ⴀ㄀㌀㌀㄀⤀ 㼀䀄㔄㐄〄㸄 䄀㈄㸄堄㸄堄 㜀〄㐄䌄㘄㄄㠄㴄㠄⸄ ⠀ጀ⸄ ⠀㨄䀄㠄㈄〄㴄㠄嬄Ⰴ ሀ㬄〄䄄䈄㔄㬄㠄㴄䄄䈄㈄㸄 ℀㈄⸄ ℀䈄㔄䐄〄㴄〄 䌀 ᄀ〄娄䄄㨄㸄堄Ⰴ ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄䄄㨄㠄 䜀〄䄄㸄㼄㠄䄄Ⰴ 嘀䤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㔀㘀Ⰰ ㄀㜀㜀ⴀ㈀  Ⰰ ㄀㤀㈀⤀⸀ ∀㸄 䄀㔄㬄㸄 㠀㰄〄㬄㸄 樀攀 ㈀㘀 㨀䌄嬄〄⸄ ⠀ᰀ⸄ ᰀ㠄㬄㸄堄㔄㈄㠄嬄Ⰴ 䠀⸀ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ ㄀㄀㜀⤀⸀ ᨀ䀄〄䄄䈄〄㈄处〄㴄㔄 樀攀 㠀㰄〄㬄㸄 㔀  㨀䌄嬄〄Ⰴ ㄀㔀  㰀⸄ ㌀㬄〄㈄〄Ⰴ 㐀 䄀㈄㔄䠄䈄㔄㴄㠄㨄〄 ⠀ᰀ⸄ ᰀ㠄㬄⸄ ㌀㘀⤀ ⠀㠄㼄䜄〄㴄㔄Ⰴ 㐀㜀Ⰰ ㄀㐀 Ⰰ ㌀Ⰰ ⠀㌀㈀⤀㬀 ℀㸄䠄〄㴄㔄Ⰴ ㌀㄀Ⰰ ㄀㄀㌀Ⰰ ㄀Ⰰ ⠀㌀㌀⤀㬀 ∀䀄㔄㄄㸄㼄㸄处㔄 ⠀∀䀄㸄㼄㸄堄〄⤄Ⰰ 㘀㜀Ⰰ ㄀㐀㜀Ⰰ ㌀Ⰰ ⠀㈀㜀⤀㬀 ᄀ〄㄄㠄堄〄㴄㔄Ⰴ ㌀㔀Ⰰ 㤀㐀Ⰰ ㈀Ⰰ ⠀㈀㠀⤀㬀 ᄀ䌄娄〄㴄㔄Ⰴ 㘀㄀Ⰰ ㈀ ㌀Ⰰ ㄀Ⰰ ⠀㌀㐀⤀㬀ᬀ䌄㘄〄㴄㔄Ⰴ ㈀㤀Ⰰ 㜀㐀Ⰰ  Ⰰ ⠀㈀㤀⤀㬀 ጀ㸄䀄〄㴄㔄Ⰴ 㜀㐀Ⰰ ㈀㌀ Ⰰ ㌀Ⰰ ⠀㌀ ⤀㬀 ጀ䀄㔄㈄〄Ⰴ ㄀㄀Ⰰ ㌀㐀Ⰰ  Ⰰ ⠀㌀㐀⤀㬀 ሀ㬄〄䔄㠄娄〄 ⠀㄀㈀㤀⤀ 堀㔄 ㄀㠄㬄〄 㨀〄䈄䌄㴄 ㄀㔄㜄 䄀䈄〄㬄㴄㠄䔄 䄀䈄〄㴄㸄㈄㴄㠄㨄〄㬄 㠀 ᄀ䌄处䌄㄄㠄Ⰴ 㔀㜀Ⰰ ㄀㔀㜀Ⰰ  Ⰰ ⠀㌀㜀⤀⸀ ⴀ ⠀ἀ䀄㈄㠄 ㄀䀄㸄堄 㸀㜄㴄〄䜄〄㈄〄Ⰴ 㐀〄㨄㬄㔄Ⰴ 㨀䌄嬄㔄Ⰴ 㐀䀄䌄㌄㠄 㰀䌄䠄㨄㔄 ㌀㬄〄㈄㔄Ⰴ 䈀䀄㔄嬄㠄 䄀㈄㔄䠄䈄㔄㴄㠄㨄㔄Ⰴ   䌀 㜀〄㌄䀄〄㐄〄㰄〄 䄀䈄䀄〄㴄㠄䘄䌄 㐀㔄㬄〄 ᰀ⸄ ᰀ㠄㬄㸄堄㔄㈄㠄嬄〄⤄⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㐀㈀⸀ ἀ䀄㠄㬄㸄䠄䘄㠄 㨀 㸀㄄堄〄䠄娄㔄娄䌄 㠀㜄㈄㸄䀄〄 䄀䀄㼄䄄㨄㔄 㠀䄄䈄㸄䀄㠄堄㔄Ⰴ ጀ㬄〄䄄㴄㠄㨄 ℀⌄ᐄⰄ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㠀㜀㤀Ⰰ ㈀㄀㘀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㐀㌀⸀ က䀄䔄㠄㔄㼄㠄䄄㨄㸄㼄 ᐀〄㴄㠄㬄㸄Ⰴ ᴀ⸄ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ 㠀㜄㐄⸄ Ȁ⸄ ᐀〄㴄㠄䜄㠄嬄Ⰴ ㄀㐀㤀ⴀ㄀㔀 㬀 㼀䀄㔄㈄⸄ ᬀ⸄ ᰀ㠄䀄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ㄀㄀㌀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㐀㐀⸀ ℀䈄⸄ ᴀ㸄㈄〄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ᄀ〄娄䄄㨄〄Ⰴ ጀ㬄〄䄄 ℀ᨄငⰄ ㌀㈀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㠀㤀㈀Ⰰ ㄀ⴀ㔀㔀㬀 ሀ⸄ ἀ㔄䈄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ἀ䀄㔄㌄㬄㔄㐄 䘀䀄㨄㈄㔄㴄㠄䔄 䄀㼄㸄㰄㔄㴄㠄㨄〄Ⰴ ㄀㘀㬀 ሀ⸄ ᰀ〄䀄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ἀ䀄〄㈄㸄䄄㬄〄㈄㴄㸄 㰀㸄㴄〄䠄䈄㈄㸄Ⰴ 㤀㌀ⴀ㤀㐀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㐀㔀⸀ က䀄䔄㠄㔄㼄㠄䄄㨄㸄㼄 ᐀〄㴄㠄㬄㸄Ⰴ ᴀ⸄ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ 㠀㜄㐄⸄ Ȁ⸄ ᐀〄㴄㠄䜄㠄嬄〄Ⰴ ㌀㘀 㬀 㼀䀄㔄㈄⸄ ᬀ⸄ ᰀ〄䀄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ㈀㜀㐀㬀 ᠀䄄䈄㠄Ⰴ ㄀㐀㤀ⴀ㄀㔀 㬀 ㈀㜀㈀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㐀㘀⸀ ጀ⸄ ⠀㨄䀄㠄㈄〄㴄㠄嬄Ⰴ ሀ㬄〄䄄䈄㔄㬄㠄㴄䄄䈄㈄㸄 ℀㈄㔄䈄㸄㌄ ℀䈄㔄䐄〄㴄〄 䌀 ᄀ〄娄䄄㨄㸄堄Ⰴ ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄䄄㨄㠄 䜀〄䄄㸄㼄㠄䄄Ⰴ 嘀䤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㔀㘀Ⰰ ㄀㜀㘀ⴀ㄀㤀㤀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㐀㜀⸀ ℀㔄㬄〄 ᐀㠄㴄㸄䠄㠄 㠀 ℀㔄㬄䘄㔄 㼀䀄㠄㼄〄㐄〄㬄〄 䄀䌄 㸀㈄㸄㰄 ㈀㬄〄䄄䈄㔄㬄㠄㴄䄄䈄㈄䌄 ⠀ጀ⸄ ⠀㨄䀄㠄㈄〄㴄㠄嬄Ⰴ ᴀ⸄ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ ㄀㤀㄀ⴀ㄀㤀㈀⤀Ⰰ   䄀〄㐄〄 䄀䌄 䌀 က䀄㄄〄㴄㠄堄㠄Ⰴ 㠀䄄䈄㸄 㨀〄㸄 㠀 ሀ䀄㰄㸄䠄㨄㔄 㼀㬄〄㴄㠄㴄㔄Ⰴ ᨀ㸄㬄䠄䈄㠄䘄〄 㠀  㠄㨄〄㈄〄䘄 㠀 ∀㰀㔄刄㔄 㠀㰄∄ ⠀℀㼄㸄㰄㔄㴄㠄㨄Ⰴ ℀ᨄငⰄ 䤀嘀Ⰰ 䄀䈄䀄⸄ 㔀Ⰰ 䐀 㐀 ⤀⸀ ሀ⸄ 堀㸄䠄 ℀䈄⸄ ᴀ㸄㈄〄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ᜀ〄㨄㸄㴄䄄㨄㠄 䄀㼄㸄㰄㔄㴄㠄䘄㠄 䄀䀄㼄䄄㨄㠄䔄 㐀䀄㘄〄㈄〄 䄀䀄㔄㐄娄㔄㌄ ㈀㔄㨄〄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㄀㈀Ⰰ㘀㈀㈀ⴀ㌀㄀㬀 䄀⸀ ℀㸄㬄㸄㈄堄㔄㈄Ⰴ Ḁ㐄〄㄄䀄〄㴄㠄 䄀㼄㸄㰄㔄㴄㠄䘄㠄 䄀䀄㼄䄄㨄㸄㌄ 㼀䀄〄㈄〄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㈀㘀Ⰰ 㠀㤀ⴀ㤀㤀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㐀㠀⸀ 䄀⸀ 䴀⸀ ℀㔄㬄㠄䤄㔄㈄Ⰴ ℀㬄〄㈄伄㴄䄄㨄㸄㔄 㴀〄䄄㔄㬄㔄㴄㠄㔄 ㈀ က㬄㄄〄㴄㠄㠄Ⰴ ℀㸄䐄㠄伄Ⰴ ㄀㤀㌀㄀㰀匀唀倀㸀㄀㰀⼀匀唀倀㸀Ⰰ㄀㤀㠀㄀㰀匀唀倀㸀㈀㰀⼀匀唀倀㸀Ⰰ 㠀㠀ⴀ㤀㄀Ⰰ 㠀 㐀〄处㔄㬄 䈀⸀ 䨀⸀ ∀䀄㠄䐄䌄㴄㸄䄄㨄㠄Ⰴ ᜀ〄㼄〄㐄㴄〄 ᰀ〄㨄㔄㐄㸄㴄㠄堄〄Ⰴ 㴀㔄㨄㠄 㨀〄䀄〄㨄䈄㔄䀄㠄䄄䈄㠄䜄㴄㠄 㔀䈄㴄㠄䜄㨄㠄 㼀䀄㸄㄄㬄㔄㰄㠄Ⰴ 䈀愀氀挀愀渀椀挀愀Ⰰ 嘀䤀䤀䤀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㜀㜀Ⰰ 㘀㔀㐀㬀 䨀⸀ ሀ䌄㨄㰄〄㴄㸄㈄㠄嬄Ⰴ Ḁ䄄䈄〄䘄㠄 㠀 䈀䀄〄㌄㸄㈄㠄 䄀㬄㸄㈄㔄㴄䄄㨄㸄㌄ 䄀䈄〄㴄㸄㈄㴄㠄䠄䈄㈄〄 䌀 䄀堄㔄㈄㔄䀄㴄㸄堄 က㬄㄄〄㴄㠄堄㠄Ⰴ ᄀ㠄㄄㬄㠄㸄㌄䀄〄䐄䄄㨄㠄 ㈀堄㔄䄄㴄㠄㨄Ⰴ 堀䤀䤀䤀Ⰰ ㄀Ⰰ ☀㔄䈄㠄娄㔄Ⰴ ㄀㤀㠀㐀Ⰰ ㄀㌀㤀ⴀ㄀㐀㐀㬀 ᐀⸄ ᄀ㸄㌄㐄〄㴄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ᨀ娄㠄㌄〄 㸀 ᨀ㸄䄄㸄㈄䌄Ⰴ ℀ငᴄ⌄ 㔀㘀㘀Ⰰ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㠀㔀Ⰰ㄀㜀ⴀ㌀㤀㬀 䴀⸀ ᰀ㔄㨄㔄㴄㜄㠄 㠀 က⸄ ᠀㄄䀄㠄Ⰴ ἀ䌄䈄㸄㈄〄娄㔄 㼀㸄 䄀㬄㸄㈄㔄㴄䄄㨄㠄㰄 㜀㔄㰄处〄㰄〄 ∀䌄䀄䄄㨄㔄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㠀㘀㠀Ⰰ ㄀㠀㘀ⴀ㄀㠀㜀㬀 䄀⸀ 匀⸀ 䐀愀戀椀渀漀瘀椀܀Ⰱ 䬀漀琀漀爀 甀 搀爀甀最漀洀 猀欀愀搀愀爀猀欀漀洀 爀愀琀甀Ⰰ㈀㔀㘀ⴀ㌀⸀ Ḁ㈄㸄 䄀䌄 䄀〄㰄㸄 㴀㔄㨄㔄 㰀㸄㴄㸄㌄䀄〄䐄㠄堄㔄 㠀 䀀〄㐄㸄㈄㠄 㸀 㸀㈄㸄㰄 㼀䀄㸄㄄㬄㔄㰄䌄Ⰴ 㰀〄㐄〄 㸀 娀㔄㰄䌄 㰀㸄㘄㔄 㐀〄 䄀㔄 䐀㸄䀄㰄㠄䀄〄 䜀㠄䈄〄㈄〄 ㄀㠄㄄㬄㠄㸄䈄㔄㨄〄⸄㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㐀㤀⸀ Ḁ 㼀䀄㠄䄄䌄䄄䈄㈄䌄 ሀ㬄〄䔄〄 䌀 㼀䀄㸄䠄㬄㠄㰄 ㈀㔄㨄㸄㈄㠄㰄〄 㼀〄 㠀 䌀 㐀㈄〄㐄㔄䄄㔄䈄㸄㰄Ⰴ 㼀㸄䄄䈄㸄堄㔄 ㄀䀄㸄堄㴄〄 㐀㸄㨄䌄㰄㔄㴄䈄〄⸄ ℀㰄〄䈄䀄〄 䄀㔄 㐀〄 㠀䔄 㐀〄㴄〄䄄 䌀 က䀄㄄〄㴄㠄堄㠄 㠀㰄〄 㠀㜄㰄㔄刄䌄 㘀 ⸀    㠀 ㄀  ⸀   ⸀ ᜀ㈄〄㴄㠄䜄㴄㠄 㼀㸄㼄㠄䄄 ᨀ䀄〄处㔄㈄㠄㴄㔄 က㬄㄄〄㴄㠄堄㔄 ⠀㄀㤀㌀㄀⤀ 㜀〄㄄㔄㬄㔄㘄㠄㸄 樀攀 㐀〄 㠀䔄 樀攀 ㄀㠄㬄㸄 㸀㨄㸄 㘀 ⸀    ⠀䔀渀挀椀欀氀漀瀀攀搀椀愀 䤀琀愀氀椀愀渀愀Ⰰ 䄀氀戀愀渀椀愀⤀⸀ ᔀ㴄㌄㬄㔄䄄㨄㠄 㨀㸄㴄㜄䌄㬄 䌀 ࠀ〄娄㠄㴄㠄 ᜀ⸄ ℀䈄堄䌄〄䀄䈄 ⠀㄀㠀㘀 ⤀ 䈀㈄䀄㐄㠄㸄 樀攀 㐀〄Ⰴ 堀㔄 䌀 䄀㔄㈄㔄䀄㴄㸄㰄 ᔀ㼄㠄䀄䌄 䈀〄㐄〄 ㄀㠄㬄㸄 ㌀㈀⸀    ሀ㬄〄䔄〄 㠀 ㄀㠀⸀    ℀㬄㸄㈄㔄㴄〄 ⠀䄀爀挀栀椀瘀攀猀 搀椀瀀氀漀洀愀琀椀焀甀攀猀 搀甀 䴀椀渀椀猀琀攀爀攀 搀攀猀 䄀昀昀愀椀爀攀猀 攀琀爀愀渀最攀爀攀猀Ⰰ 䌀漀爀爀攀猀瀀漀渀搀攀渀挀攀 瀀漀氀椀琀椀焀甀攀 挀漀渀猀甀氀愀椀爀攀Ⰰ 吀甀爀焀甀椀攀Ⰰ ᘀ‡㐀㄀Ⰰ 琀⸀ ㄀㄀Ⰰ 昀 㤀 ⴀ㤀㜀⤀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㔀 ⸀ ᨀ䀄〄䈄㨄〄伄 㠀䄄䈄㸄䀄㠄伄  䌄㰄㠄㴄㠄㠄Ⰴ 䀀㔄㐄⸄ ሀ⸄ ᴀ⸄ ሀ㠄㴄㸄㌄䀄〄㐄㸄㈄Ⰴ ᰀ㸄䄄㨄㈄〄Ⰴ ㄀㤀㠀㜀Ⰰ ㄀㌀㬀 က⸄ 匀 䐀愀戀椀渀漀瘀椀܀Ⰱ 伀瀀⸀ 挀椀琀⸀ ㄀㌀㤀Ⰰ ㈀㔀㄀Ⰰ 椀 搀愀氀樀攀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㔀㄀⸀ ጀ⸄ Ḁ䄄䈄䀄㸄㌄㸄䀄䄄㨄㠄Ⰴ ᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄〄 ሀ㠄㜄〄㴄䈄㠄堄㔄Ⰴ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㔀㤀Ⰰ ㌀㜀㠀ⴀ㤀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㔀㈀⸀ 䄀⸀ 匀⸀ 䐀愀戀椀渀漀瘀椀܀Ⰱ 伀瀀⸀ 挀椀琀⸀ ㈀㔀㈀Ⰰ ㈀㔀㠀⸀ ㈀㘀㠀ⴀ㈀㘀㤀Ⰰ ㈀㜀㄀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㔀㌀⸀ ᠀䄄䈄㠄Ⰴ ㈀㐀㤀Ⰰ ㈀㔀㄀Ⰰ ㈀㔀㜀Ⰰ ㈀㘀㄀ⴀ㈀㘀㈀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㔀㐀⸀ ἀ䀄㔄 㨀䀄〄处〄 ᰀ㠄㬄䌄䈄㠄㴄〄Ⰴ 㨀䀄〄处 ሀ㬄〄㐄㠄䄄㬄〄㈄ ⠀㄀㈀㌀㐀ⴀ㄀㈀㐀㌀⤀ 䌀 㼀㸄㈄㔄处㠄 㰀〄㴄〄䄄䈄㠄䀄䌄 ሀ䀄〄娄〄㴄㠄 ⠀㄀㈀㐀㄀ⴀ㐀㈀⤀ 㜀〄㄄䀄〄娄䌄堄㔄 က䀄㄄〄㴄〄䄄㠄㰄〄 㐀〄 䌀 ጀ㸄㐄㠄娄䌄Ⰴ 㼀㸄 ㈀䀄䔄㸄㈄㠄㰄〄 ἀ㬄〄㴄㔄Ⰴ ጀ䌄㌄㬄㔄㈄㔄 㠀 ᨀ䀄䌄䠄㔄㈄㠄䘄㔄 㠀㰄〄堄䌄 㜀㠄㰄㸄㈄㠄䠄䈄〄⸄㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㔀㔀⸀ ᜀ〄㄄䀄〄㴄㔄 က䀄㄄〄㴄〄䄄㠄㰄〄 㨀㸄㐄㠄䐄㠄㨄䌄堄㔄 ᜀ〄㨄㸄㴄㠄㨄 䘀〄䀄〄 ᐀䌄䠄〄㴄〄 ⠀㄀㌀㐀㘀⤀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㔀㘀⸀ ἀ㸄䄄㬄㔄 㼀䀄㸄㼄〄䄄䈄㠄 䄀䀄㼄䄄㨄㸄㌄ 䘀〄䀄䄄䈄㈄〄 㔀䈄㴄㠄䜄㨄〄 䄀㬄㠄㨄〄 㴀㔄㨄㠄䔄 㨀䀄〄堄㔄㈄〄 ⠀ᜀ㔄䈄㔄 㠀 ─㔄䀄䘄㔄㌄㸄㈄㠄㴄㔄⤄ ⌀ 堀䤀嘀Ⰰ   㼀㸄㌄㸄䈄㸄㈄㸄 堀嘀 ㈀㔄㨄䌄Ⰴ ㌀㸄䈄㸄㈄㸄 㐀〄 樀攀 㼀䀄㸄㰄㔄娄㔄㴄〄⸄ ⠀᠀䄄䈄㸄䀄㠄堄〄 ☀䀄㴄㔄 ጀ㸄䀄㔄Ⰴ 䤀䤀 ㈀Ⰰ ㈀⸄ ℀㈄㠄堄㔄䈄 䄀䈄㸄䜄〄䀄䄄㨄㠄䔄 㐀䀄䌄㘄㠄㴄〄⤄㬀 䄀⸀ 匀⸀ 䐀愀戀椀渀漀瘀椀܀Ⰱ 伀瀀⸀ 挀椀琀⸀ ㈀㘀㤀Ⰰ ㈀㜀㄀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㔀㜀⸀ 䄀⸀ 匀⸀ 䐀愀戀椀渀漀瘀椀܀Ⰱ 伀瀀⸀ 挀椀琀⸀ ㈀㔀㠀㬀 䬀⸀ ࠀ㠄䀄㔄䜄㔄㨄Ⰴ ἀ㸄㬄㸄㘄〄堄 㠀 㼀䀄㸄䠄㬄㸄䄄䈄 ㌀䀄〄㐄〄 ᐀䀄〄䜄〄Ⰴ ጀ㬄〄䄄㴄㠄㨄 ℀ጄᐄⰄ ᄀ㔄㸄㌄䀄〄㐄Ⰴ ㄀㤀㄀㈀Ⰰ 䤀䤀Ⰰ 㘀ⴀ㜀⸀ 㠀 㐀〄处㔄⸄㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㔀㠀⸀ ℀⸄ 吀愀最氀椀愀瘀椀渀椀Ⰰ 䰀攀砀椀挀漀渀 䴀愀爀猀椀氀椀愀渀甀洀 愀琀甀搀攀猀 攀琀 爀攀挀栀攀愀爀挀栀攀猀Ⰰ 䈀甀挀栀愀爀攀猀琀Ⰰ ㄀㤀㌀ Ⰰ ᘀㄡ㘀㄀㔀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㔀㤀⸀ 䴀⸀ 怀甁昀昀氀愀礀Ⰰ 倀漀瘀椀樀攀猀琀 猀樀攀瘀攀爀渀椀栀 䄀爀戀愀渀愀猀愀Ⰰ 䄀爀栀椀瘀 稀愀 愀爀戀愀渀愀愀欁甀 猀琀愀爀椀渀甀Ⰰ 樀攀稀椀欀 椀 攀琀渀漀氀漀最椀樀甀Ⰰ 䤀䤀Ⰰ 䈀攀漀最爀愀搀Ⰰ ㄀㤀㈀㐀Ⰰ ㈀㈀㐀㨀 匀瀀⸀ 吀栀愀愀氀氀漀挀稀礀Ⰰ 䐀椀攀 愀氀戀愀渀椀猀挀栀攀 䐀椀愀猀瀀漀爀愀Ⰰ 䄀氀戀⸀ 䘀漀爀猀挀栀Ⰰ 䤀Ⰰ ㌀㄀㜀㬀 䘀⸀ 䈀漀瀀瀀攀Ⰰ 䰀✀ 䄀氀戀愀渀椀攀 攀琀 一愀瀀漀氀攀漀渀Ⰰ 倀愀爀椀猀Ⰰ ㄀㤀 㐀Ⰰ 䄀瀀瀀攀渀搀椀挀攀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㘀 ⸀ 䨀⸀ 䜀⸀ 䠀愀栀渀Ⰰ 䄀氀戀愀渀椀猀挀栀攀 匀琀甀搀椀攀渀Ⰰ 䨀攀渀愀Ⰰ ㄀㤀㔀㐀Ⰰ 㘀㌀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㘀㄀⸀ က⸄ ᰀ⸄ ℀㔄㬄㠄䤄㔄㈄⸄ ᴀ⸄ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ 㘀㘀㘀㘀 㐀〄处㔄⸄㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㘀㈀⸀ 䄀渀漀渀礀洀椀 䐀攀猀挀爀椀瀀琀椀漀 䔀甀爀漀瀀愀攀 伀爀椀攀渀琀愀氀椀猀Ⰰ 攀搀⸀ Ḁ⸄ 䜀漀爀欀愀Ⰰ 䌀爀愀挀漀瘀椀愀攀Ⰰ ㄀㤀㄀㘀⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㘀㌀⸀ Ḁ 㨀〄䈄䌄㴄㠄㰄〄  䀄㄄〄㴄〄䄄㨄㠄㰄 㸀㈄㸄㌄ 㼀㔄䀄㠄㸄㐄〄 㠀㰄〄 㴀〄堄㈄㠄䠄㔄 䌀 㼀㸄㈄㔄处〄㰄〄 ᴀ㔄㰄〄娄㠄嬄〄Ⰴ 㐀㔄䜄〄㴄䄄㨄㸄堄Ⰴ 䄀㈄㔄䈄㸄䄄䈄㔄䐄〄㴄䄄㨄㸄堄 㠀 㐀䀄䌄㌄㠄㰄 㸀 㨀㸄堄㠄㰄〄 樀攀 䌀 㸀㈄㸄㰄 䀀〄㐄䌄 ㈀㔄嬄 ㄀㠄㬄㸄 䀀㔄䜄㠄⸄㰀⼀倀㸀ഀ਀㰀倀㸀㘀㐀⸀ က⸄ ᰀ⸄ ℀㔄㬄㠄䤄㔄㈄Ⰴ ᴀ⸄ 㐀㔄㬄㸄Ⰴ ㄀㔀㌀ⴀ㈀㜀㄀⸀ 䨀⸀ ␀⸄ ∀䀄㠄䐄䌄㴄㸄䄄㨄㠄Ⰴ ᜀ〄㼄〄㐄㴄〄 ᰀ〄㨄㔄㐄㸄㴄㠄堄〄Ⰴ 㘀㐀㜀ⴀ㘀㐀㠀Ⰰ 㘀㔀㄀Ⰰ 㘀㔀㔀⸀ Ḁ㈄〄 㐀㈄〄  䌄䈄㸄䀄〄 䌀㨄〄㜄䌄堄䌄 㴀〄  䀄㄄〄㴄〄䄄㨄㸄 䠀㠄䀄㔄娄㔄 䌀 㼀䀄〄㈄㸄堄 က䀄㄄〄㴄㠄堄㠄Ⰴ 㜀〄䈄㠄㰄 ᰀ〄㨄㔄㐄㸄㴄㠄堄㠄Ⰴ 㐀㸄㨄 堀㔄 㜀㴄〄䜄〄堄〄㴄 ㄀䀄㸄堄 㐀㔄㬄〄 㼀㸄䄄㈄㔄嬄㔄㴄 䠀㠄䀄㔄娄䌄 䌀 㸀䄄䈄〄㬄㔄 㐀㔄㬄㸄㈄㔄 㐀〄㴄〄䠄娄㔄 ࠀ䌄㌄㸄䄄㬄〄㈄㠄堄㔄⸄ ᄀ㠄㬄㸄 樀攀Ⰰ 㰀㔄刄䌄䈄㠄㰄Ⰴ 䄀㔄㸄㄄〄 ℀㬄㸄㈄㔄㴄〄 㠀㜄 က䀄㄄〄㴄㠄堄㔄 䌀 堀䌄㘄㴄䌄 ᠀䈄〄㬄㠄堄䌄⸄ က䀄㄄〄㴄㠄堄〄 䄀㔄Ⰴ 䈀〄㨄㸄Ⰴ 㴀㔄 䄀〄㰄㸄 㐀㔄䄄㬄㸄㈄㔄㴄㠄㜄㸄㈄〄㬄〄Ⰴ 㴀㔄㌄㸄Ⰴ 㼀䀄㠄㰄〄娄㔄㰄 㠀䄄㬄〄㰄〄 㠀 㐀㔄䔄䀄㠄䄄䈄㠄堄〄㴄㠄㜄㸄㈄〄㬄〄⸄ ⌀ 䄀䀄㔄㐄娄㔄㰄 ㈀㔄㨄䌄 㼀䀄㠄㬄㠄㨄㔄 䄀䌄 ㄀㠄㬄㔄 䄀〄䄄㈄㠄㰄 㐀䀄䌄㨄䜄㠄堄㔄⸄ ᨀ〄㐄〄 堀㔄 㨀䀄〄处 ⌀䀄㸄䠄 䤀 ⠀㄀ ㈀㐀㌀ⴀ㄀㈀㜀㘀⤀ 㠀㜄㌄䌄㄄㠄㸄 㼀䀄㔄䄄䈄㸄Ⰴ 䈀〄㐄〄䠄娄㠄  䀄䔄㠄㔄㼄㠄䄄㨄㸄㼄 ࠀ㸄〄㴄㠄㨄㠄堄㔄 䤀 ⠀㄀㈀㜀㈀ⴀ㄀ ㈀㜀㘀⤀Ⰰ 㸀㄄㸄堄㠄䘄〄 㸀㐄䌄 䌀 ─䌄㰄⸄ က㬄㠄 㨀〄㐄 樀攀 㨀䀄〄处 䌀㰄䀄㸄Ⰴ  䀄䔄㠄㔄㼄㠄䄄㨄㸄㼄 㸀㐄㔄 䌀 ἀ㠄㬄㸄䈄 ㌀㐄㔄 樀攀 㼀㸄䄄㬄㔄 䈀䀄㠄 ㌀㸄㐄㠄㴄㔄 䌀㰄䀄㸄 ⠀㄀ ㈀㜀㤀⤀Ⰰ ㄀㠄㸄 䄀〄䔄䀄〄娄㔄㴄Ⰴ   㼀㸄䈄㸄㰄 樀攀 娀㔄㌄㸄㈄㸄 䈀㔄㬄㸄 㼀䀄㔄㴄㔄䈄㸄 䌀 ℀㸄㼄㸄嬄〄㴄㔄⸄ ⠀က䀄䔄㠄㔄㼄㠄䄄㨄㸄㼄 ᐀〄㴄㠄㬄㸄Ⰴ ᘀ㠄㈄㸄䈄㠄 㨀䀄〄处㔄㈄〄Ⰴ 㠀㜄㐄⸄ Ȁ⸄ ᐀〄㴄㠄䜄㠄嬄Ⰴ ㈀㠀㤀Ⰰ 㼀䀄㔄㈄⸄ ᬀ⸄ ᰀ㠄䀄㨄㸄㈄㠄嬄Ⰴ ㈀㔀㜀⤀⸀ Ḁ㈄〄堄 㼀㸄㐄〄䈄〄㨄 㴀㔄䄄䌄㰄娄㠄㈄㸄 䄀㈄㔄㐄㸄䜄㠄 㸀 䔀䀄㠄䠄嬄〄㴄䄄㨄㸄㰄 㠀 䄀㬄㸄㈄㔄㴄䄄㨄㸄㰄 ἀ㠄㬄㸄䈄䌄Ⰴ 䌀 㨀㸄㰄㔄 樀攀 堀㔄㐄〄㴄  䀄䔄㠄㔄㼄㠄䄄㨄㸄㼄 㠀 㰀㸄㌄〄㸄 㴀〄嬄㠄 㰀㠄䀄〄 㠀 ㄀㠄䈄㠄 䄀〄䔄䀄〄娄㔄㴄 ∀㸀㐄 ㄀㬄〄㌄㸄㈄㔄䀄㴄㠄䔄 㠀 䔀䀄㠄䄄䈄㸄处䌄㄄㠄㈄㠄䔄 㰀䌄㘄㔄㈄〄∄⸀㰀⼀倀㸀ഀ਀ഀ਀㰀㼀 椀渀挀氀甀搀攀 ∀⸀⸀⼀琀瀀氀⼀猀甀戀ⴀ昀漀漀琀⸀甀琀挀⸀瀀栀瀀∀ 㼀㸀ഀ਀Ѐ