Др Емерих П. Линденмајер, живот и дело (зборник)

ЕМЕРИХ ЛИНДЕНМАЈЕР – ЖИВОТ И ДЕЛО

Зборник радова саопштени 38. састанку Секције за историју медицине

Српског лекарског друштва

Издавач

СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

Џорџа Вашингтона 19

Београд

За издавача

Академик Радоје Чоловић

Штампа

Полиграф

Милана Решетара 14

Београд

2013.

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

61:929 Линденмајер Е.(082)

СРПСКО лекарско друштво (Београд). Секција за историју медици­не. Састанак (38 ; 2013) Др Емерих Линденмајер – живот и дело : [Зборник радова 38. састанка Секције за историју медицине Српског лекарског друштва, 26. октобар 2013. године / уредници Брана Димитријевић, Зоран Вацић]. – Београд : Српско лекарско друштво, 2013 (Београд : Полиграф). – 72 стр. ; 20 cm

Тираж 200. – Стр. 5–6: Уводна реч / Брана Димитријевић. – Библио-графија уз сваки рад.

ISBN 978-86-6061-040-1

a) Линденмајер, Емерих (1806–1893) – Зборници

COBISS.SR-ID 201857292

На Растку објављено: 2013-11-13
Датум последње измене: 2013-11-13 23:54:01
 

Пројекат Растко / Историја / Историја медицине