Вероніка Ярмак

Порівняльна слов’янська фразеологія в її сучасному вимірі

Рецензія на посібник: Аjдачић Д., Непоп Аjдачић Л. Поредбена српско-украjинска фразеологиjа. [– Београд: Алма, 2015 (Београд: Скрипта интернационал). – 242 стр.]

// Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті академіка Леоніда Булаховського, Київ, вип. 27, 2015. – с. 414-416


Незважаючи на той факт, що протягом останніх десятиліть слов’янська компаративна фразеологія пережила період свого бурхливого розвитку, авторам рецензованого посібника, поза всяким сумнівом, пощастило заповнити певну лакуну й водночас сказати принципово нове слово в галузі зіставлення фразеологічних багатств сербської та української мов. Останні належать до слов’янських мов різних груп, а, отже, й ілюструють особливості (південнослов’янського) балканського й східнослов’янського (зокрема, українського) менталітету. Актуальність дослідження не викликає жодних сумнівів, адже саме такої розвідки бракувало сучасній славістиці. На нашу думку, найбільшої ваги праці надає її виразне етнолінгвістичне й когнітивне спрямування. Вона написана на найвищому, суперсучасному європейському рівні й підсумовує багаторічну роботу її авторів на ниві слов’янської філології. «Порівняльна сербсько-українська фразеологія» містить важливі типологічні зіставлення й узагальнення, систематизує й презентує вже апробований мовний матеріал з нового погляду.

Фразеологія як утілення народної мудрості й досвіду більше, ніж будь-яка інша сфера, відкриває шлях для осмислення того, що прийнято називати «картиною світу» сучасних сербів і українців. Такий підхід дає змогу в динаміці розглядати концепти, пов’язані з онтологічними категоріями буття, крізь прийму їхніх когнітивних дефініцій. У фразеологічних багатствах мов сучасних сербів та українців закарбовано споконвічні уявлення про велику кількість понять. Це органічно випливає з колективного досвіду й традиційних уявлень про них минулих поколінь пращурів слов’ян. Етнокультурні уявлення були й залишаються своєрідною константою, точкою відліку в контексті координат загальнолюдської ментальності, яка ілюструє інтегральні риси людської свідомості. У фразеологізмах гармонійно поєднуються внутрішня й зовнішня форма понять, однак природним є й те, що з плином часу деякі семи їхнього багатого семантичного спектра посилюються й розвиваються, а інші ‒ набувають маргінального характеру й відходять на задній план. Аналіз переконливо свідчить: незважаючи на те, більшість понять і образів, котрі фігурують у слов’янській фразеології, є усталеними, ‒ деякі з них є доволі динамічними й перебувають у стані постійного розвитку. Поряд зі стереотипними рисами вони розвивають нові значення й конотації, які віддзеркалюють ментальні особливості саме сербського і українського етносів.

Праця Д. Айдачича й Л. Непоп-Айдачич має й велику практичну цінність, оскільки спрямована на збільшення обсягу фактичних знань славістів широкого профілю. Одним з найвиграшніших моментів, вочевидь, є інтегративний підхід до аналізу матеріалу. У праці знаходимо кваліфіковані й тонкі зразки семантичного аналізу тропів; реконструкції значення фразеологізмів етимологічного й культурологічного характеру; когнітивного аналізу; комплексного когнітивно-етнолінгвістичного та семіотико-семантичного аналізу, вивчення культурних або концептуальних кодів; аналізу фразеологізмів у дискурсі тощо.

Посібник напрочуд вдало й логічно структуровано. Фразеологічний корпус, презентований у ньому, ілюструє поняття й лексеми, що належать до найдавнішого праслов’янського лексичного фонду, проте часто-густо зовсім по-різному осмислюються представниками двох слов’янських народів. Належна увага приділяється застарілим фразеологізмам, фразеологізмам, що активно використовуються, й новим фразеологізмам; сталим порівнянням; небесним тілам й природним явищам; протистоянню Бога й диявола і т. д. Автори не оминають увагою й назви рослини, тварин, частин тіла, предметів, кольорів, а також числівники й оніми, що фігурують у складі фразеологізмів. Цікавий контекст дослідження створюють: асиметрія цінностей; іронічні й жартівливі фразеологізми; безеквівалентна фразеологія; приховані коди в сербських і українських фразеологізмах; соціальне становище особи й ставлення до інших людей; характери й емоційні стани, зовнішній вигляд людини. Цілком слушно аналіз фразеологізмів, у яких фігурують дієслова «бити», «радити», «имати», «дати», а також порівняння сербських і українських паремій подаються в окремих розділах. Результати дослідження підсумовано в ґрунтовних висновках.

Крім того, праця Д. Айдачича й Л. Непоп-Айдачич не є посібником у вузькому сенсі цього поняття: вона є своєрідною енциклопедією уявлень про світ і життєвий досвід двох слов’янським народів, яка демонструє мовні скарби в усьому їхньому розмаїтті. Автори детально розглядають функціонування фразеологізмів у літературних і публіцистичних текстах, у мові засобів масової інформації. Зміст праці вдало доповнюють також «Додатки», а саме: теми для самостійних робіт, питання для перевірки знань, приклади з фразеологічних словників, список порівняльних фразеологічних словників тощо. Джерельна база й бібліографія також вражають своєю повнотою й вичерпністю. Однак, практична цінність рецензованої праці полягає не лише в цьому. «Порівняльна сербсько-українська фразеологія» може мати великий практичний «вихід» і при підготовці наступних курсів та спецкурсів: «Лексикологія сучасної сербської мови», «Лексикологія сучасної української мови», «Фразеологія сучасної сербської мови», «Фразеологія сучасної української мови», «Актуальні проблеми сербського мовознавства», «Культура сербської мови», «Культура української мови», «Корпусна лінгвістика», а також у лексикографічній практиці.

Таким чином, за своїм теоретичним рівнем рецензована праця практично виходить далеко за межі посібника для студентів-сербістів, які проходять перший рік навчання в магістратурі. Ідеться про глибоке порівняльне дослідження фразеологізмів двох слов’янських мов, об’єднане однією вельми актуальною науковою ідеєю, ‒ не лише глибоко вивчити семантичний і символічний плани вербальних форм втілення людського досвіду двох слов’янських народів і культур, а й презентувати важливі фрагменти картин світу двох слов’янських етносів у цілому. Монографію Д. Айдачича й Л. Непоп-Айдачич варто схвалити, адже вона органічно вписується в контекст праць відомих лінгвістів: Є. Бартміньського, С. М. Толстої, Г. Яворської, О. Герасимович та інших провідних європейських дослідників.Кандидат філологічних наук, доцент Ярмак В. І.,старший науковий співробітник відділу загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

На Растку објављено: 2015-07-19
Датум последње измене: 2015-07-19 11:13:21
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује