Афоризми

Адам и ЕваВе­ру­јем и Дар­ви­ну и Би­бли­ји. Адам и Ева су би­ли мај­му­ни. (То­ми­слав МАР­КО­ВИЋ)

Где год је би­ла Ева, ту је за Ада­ма био рај.(Ра­де ЈО­ВА­НО­ВИЋ)

Да је Адам уме­сто ја­бу­ке јео пра­се­ти­ну, сви би­смо би­ли у Ра­ју. Ето до че­га је до­ве­ла здра­ва ис­хра­на. (Су­за­на ГА­ЈИЋ)

И Адам је окре­нуо но­ви лист. (Ива­на СРЕЋ­КО­ВИЋ)

Пр­ви чо­век, Адам, и пр­ва же­на, Ева, пр­ви су ма­не­ке­ни уни­секс мо­де. (Бо­шко МА­РИН­КО­ВИЋ)

Адам и Ева су Ка­на­ђа­ни. Но­се ја­во­ров лист. ОБЛАК У БЕР­МУ­ДА­МА”

Адам је ди­сао пу­ним плу­ћи­ма. А он­да му је Бог украо ре­бро... (Бо­јан ЉУ­БЕ­НО­ВИЋ)

И би све­тлост. Та­ко Ада­ма и Еву ухва­ти­ше на де­лу. (Алек­сан­дар НО­ВА­КО­ВИЋ)

Бла­го Ада­му – бар ни­је имао та­шту. (Ра­ди­во­је Ра­ле ДА­МЈА­НО­ВИЋ)

Уобра­зи­ћу да сам Адам. Сва­ка ми ка­же да сам јој пр­ви му­шка­рац. (Ра­де ЈО­ВА­НО­ВИЋ)

Адам је из­ба­чен из Ра­ја. То је по­твр­ђе­но и у ко­ми­те­ту. (Ми­лан ТО­ДО­РОВ)

Да је Бог знао за Дар­ви­но­ву те­о­ри­ју, не би се му­чио око Ада­ма и Еве. (Ра­до­слав ТИЛ­ГЕР)

Да је Адам пра­ви му­шка­рац, не би че­као да га Ева из­ве­де из Ра­ја. (Бо­шко МА­РИН­КО­ВИЋ)

Не окре­ћи­те лист. Ви­ди­те шта је Адам ура­дио. (Ми­о­драг СТО­ШИЋ)

Да је Бог за­и­ста му­шко, ис­те­рао би са­мо Ада­ма из Ра­ја. (Су­за­на ГА­ЈИЋ)

Бла­го Ада­му! Он ни­ка­да ни­је сте­зао ка­иш. (Ни­нус НЕ­СТО­РО­ВИЋ)

Адам и Ева су при­ме­ре­но ка­жње­ни. Зми­ја се, као и сва­ки под­стре­кач, опет из­ву­кла. (Ра­де ЂЕР­ГО­ВИЋ

Адам је при­мо­рао Еву на секс на­кон што су из­у­мр­ли ди­но­са­у­ру­си. („ОБЛАК У БЕР­МУ­ДА­МА”)

Да је Бог био са­мо­у­пра­вљач, Адам би зах­те­вао пи­ту са ја­бу­ка­ма. (Ми­тар ТУ­ЦО­ВИЋ)

Адам је био срећ­ни­ји од свих љу­ди ко­ји су до са­да жи­вје­ли јер сво­јој же­ни ни­је мо­рао да ку­пу­је гар­де­ро­бу. Ко­ста КРУ­ШИЋ

Адам је при­је­тио Еви да ће окре­ну­ти смо­квин лист. (Са­во МАР­ТИ­НО­ВИЋ)

Од да­нас пре­вр­ћем дру­ги лист – за­пре­ти Адам Еви. (Ра­де ЈО­ВА­НО­ВИЋ)

Дар­вин је био у пра­ву. Ева је од Ада­ма на­пра­ви­ла мај­му­на. (Ра­ди­во­је БО­ЈИ­ЧИЋ)

За Ада­ма је нај­срећ­ни­ји ме­сец био ли­сто­пад. (Ра­де ЈО­ВА­НО­ВИЋ)

Еви је спао лист и то је има­ло не­са­гле­ди­ве по­сле­ди­це за раз­вој људ­ског ро­да. (Ду­шан ПУ­А­ЧА)

Ни­је за­не­мар­љи­во ко­га је фор­ма­та био Ада­мов лист. (Ра­де ЈО­ВА­НО­ВИЋ)

Евин лист је са ли­сто­пад­ног др­ве­та. (Ве­сна ДЕН­ЧИЋ)

Ср­би не пра­те мо­ду. Ве­ћи­на се обла­чи као у вре­ме Ада­ма и Еве. (Де­јан МИ­ЛО­ЈЕ­ВИЋ)

Са­рад­ња Еве и Ада­ма би­ла је плод­на. (Жив­ко ВУ­ЈИЋ)

Чим је Еви спао лист, Адам га је ди­гао. (Вла­ди­слав ВЛА­ХО­ВИЋ)

Ева је ствар­но по­ште­на. Има­ла је са­мо Ада­ма. (Ми­тар В. ЂЕ­РИЋ)

Да је Адам имао ТВ, Ева би оста­ла не­ви­на. (Ми­јо МИ­РА­НО­ВИЋ – ГРОФ)

Мо­жда је Бог ство­рио Ада­ма, али са­мо је Ева мо­гла да га на­чи­ни му­шкар­цем. (Свје­тла­на РА­ШИЋ)


На Растку објављено: 2019-04-15
Датум последње измене: 2019-04-15 09:58:57
 

Пројекат Растко / Књижевност / Библиотека афоризама