Афоризми

Администрација


Љу­бав је нај­све­ти­ја у ад­ми­ни­стра­ци­ји. Ту је ко­пи­ја увек вер­на ори­ги­на­лу. (Ра­де ЈО­ВА­НО­ВИЋ)

Ни­је те­шко би­ти фин, али је то ад­ми­ни­стра­ци­ји не­мо­гу­ће об­ја­сни­ти. (Дра­ган ОГ­ЊА­НО­ВИЋ)

Ад­ми­ни­стра­ци­ја нам је бе­смрт­на. Уми­ру са­мо од­лу­ке – ко­је спро­во­ди. (Па­вле ЈАН­КО­ВИЋ ШО­ЛЕ)

Ма­ло нам је на­ше ад­ми­ни­стра­ци­је, па мо­ра­мо да слу­ша­мо и аме­рич­ку. (Ра­до­мир СТА­НОЈ­КО­ВИЋ)

На­род је бли­зак са ад­ми­ни­стра­ци­јом. Ти­ска се пред ње­ним шал­те­ри­ма. (Ми­ро­слав СРЕ­ДА­НО­ВИЋ)

У др­жав­ној ад­ми­ни­стра­ци­ји не­ма ме­ста за ви­ше не­рад­ни­ке. Сва су по­пу­ње­на. (Ми­ли­во­је ЈО­ЗИЋ)

За сма­ње­ње ад­ми­ни­стра­ци­је уви­јек је би­ла по­треб­на ци­је­ла јед­на ад­ми­ни­стра­ци­ја. (Здрав­ко КУР­НИК)

Од чо­ве­ка до пред­ме­та са­мо је је­дан, ад­ми­ни­стра­тив­ни, ко­рак. (Ан­ђел­ко ЕР­ДЕ­ЉА­НИН)

Не жа­лим се на спо­ру ад­ми­ни­стра­ци­ју. Ме­ни је за отва­ра­ње ки­о­ска по­треб­но све­га пет ми­ну­та. (Алек­сан­дар ЧО­ТРИЋ)


На Растку објављено: 2019-04-22
Датум последње измене: 2019-04-22 20:03:05
 

Пројекат Растко / Књижевност / Библиотека афоризама