Афоризми

Адут


Аду­ти се не из­вла­че из ру­ка­ва већ из уве­ре­ња. (Де­јан ЛО­ПИ­ЧИЋ)

Не би он из­гу­био пар­ти­ју да му је­ди­ни адут ни­је би­ла цр­ве­на да­ма. (Ве­сна ДЕН­ЧИЋ)

Чу­је се глас ва­пи­ју­ћег у пу­сти­њи. То је наш глав­ни адут у ме­диј­ском ра­ту. (Ђор­ђе ОТА­ШЕ­ВИЋ)

Шта ври­је­ди што сам адут, кад су кар­те у ту­ђим ру­ка­ма. (Али­ја ХО­ЏИЋ)

Био би им адут, да ни­су ру­ка­ви би­ли крат­ки. (Ми­ли­во­је ЈО­ЗИЋ)

Глав­ни аду­ти аме­рич­ке мо­ћи су не­ви­дљи­ви ави­о­ни и ви­дљи­ве жр­тве. (Жив­ко КУ­ЛИЋ)

Има­мо до­ста аду­та. На­жа­лост, они још ни­су у игри. (Ву­ко­ман БО­ШКО­ВИЋ)

Крај­њој ле­ви­ци адут је де­сни­ца. (Де­јан ЛО­ПИ­ЧИЋ)

До­бар љу­бав­ник свој адут не кри­је у ру­ка­ву. (Па­вле ТОН­ЧИЋ)

У свим игра­ма је по­бе­ђи­вао. Имао је ја­ке по­ли­тич­ке аду­те. (Ми­ћа М. ТУ­МА­РИЋ)

Ни­смо ло­ши ко­ли­ко се ви­ди. Има­мо и тај­не аду­те. (Но­ви­ца ПЕТ­КО­ВИЋ НО­ЛЕ)


На Растку објављено: 2019-04-29
Датум последње измене: 2019-06-13 11:45:01
 

Пројекат Растко / Књижевност / Библиотека афоризама