Неолошки часопис

Новоречје


>> Аутори и наслови чланака у „Новоречју“ бр. 1-6
>> Округли сто о конкурсима и сајтовима за нове речи 21. 11. 2022.
>> Округли сто "Сливенице и остали типови неологизама у словенским језицима" 12. 05. 2022. >> Упутства ауторима о припреми рукописа за часопис "Новоречје"
>> Оkrugli sto o anglokalizmima u jezicima balkanskih Slovena 8.XI 2021.
>> Piotr Mirocha: Działalność czasopisma "Novoreĉje" na tle serbskich i polskich badań nad neologizmami, Poznańskie Studia Slawistyczne, 19, 2020, s. 429–443. PDF


Новоречје, бр. 6 (2022)

Ч л а н ц и. Рајна Драгићевић: Уводна реч 9–10; Александар М. Милановић: Из историјата српских сливеница 13–17; Диана Благоева: Неологизация чрез блендинг в съвременното българско словообразуване 18–30; Mija Michelizza: Prekrivanke kot odraz aktualnega družbeno-političnega dogajanja: analiza slovenskih primerov na Twitterju 31–42; Amela Šehović, Elmа Durmišević: Slivenice na bosanskohercegovačkim internetskim portalima 43–62; Рајна Драгићевић: Мотивација, творба и значење српских сливеница 63–74; Milica Mihaljević: Tvorbena analiza hrvatskoga koronavirusnog nazivlja (s posebnim obzirom na stopljenice i sraslice) 75–90; Јована Јовановић, Слободан Новокмет: Нове сливенице у именовању појмова из периода епидемије ковида 19 у језику медија 91–105; Дејан Ајдачић: Неологизми у фантастици пољског писца Јацека Дукаја и аспекти њиховог превода 106–117; Маја Вукојевић: Експлоатација сливеница ради постизања хумористичких ефеката 118–138; Ђорђе Оташевић: Оказионалне сливенице у савременој српској афористици: творбена анализа 139–155.

П р и к а з и и осврти. Анђела Васиљевић: Речник новијих англицизама [Tvrtko Prćić, Jasmina Dražić, Mira Milić i saradnici] 159–164;

Г р а ђ а. Весна Ђорђевић, Марина Николић, Ђорђе Оташевић: Грађа за речник нових речи (6) 167–182; Ђорђе Оташевић: Речник деантропонимних неологизама (3) 183–187.


Новоречје, бр. 5 (2021)

Ч л а н ц и. Предговор 9, Диана Благоева: Семантични трансформации при най-новите англицизми в българския език 13–20; Boris Kern: „Angloslovenščina“ 21–31; Domen Krvina, Andrej Perdih, Mija Michelizza: Slovenski anglokalizmi v slovarjih in besedilih 32–47; Milica Mihaljević: Anglizmi i pseudoanglizmi u hrvatskome jeziku 48–64; Ивана Лазић Коњик: Узроци англокализације у српском језику 65–72; Слободан Новокмет: Статус и положај нових англицизама из домена телевизије и филма у српском језику 65–72; Јована Јовановић: Англицизми у номинацији појмова везаних за епидемију вируса ковид 19 82–96; Илияна Генев-Пухалева: Как се „глокализира“ българската кулинарна терминология? 97–102; Дејан Ајдачић: Англокализам кул у српском језику 103–112.

П р и к а з и и осврти. Ивана Лазић Коњик: „Српске сливенице, монографија проф. Ранка Бугарског“ 115–120; Ђорђе Оташевић: „Нове речи и речници нових речи“ 121–123.

Г р а ђ а. В. Ђорђевић, М. Николић, Ђ. Оташевић: Грађа за речник нових речи (5) 127–147; Ђорђе Оташевић: Речник деантропонимних неологизама (2) 158–157.

Б и б л и о г р а ф и ј е. Ђорђе Оташевић: Библиографија радова на словенским језицима и енглеском о неологизмима везаним за актуелну пандемију : избор (2) 161–163.


Новоречје, бр. 4 (2021)

Ч л а н ц и. Рајна Драгићевић: Лапор плава и тупе сива – (не)одрживост неологизама за нијансе боја у српском језику 9–18; Ивана Лазић Коњик: Англобализми и други неологизми у најновијем периоду развоја српског језика 19–28; Ђорђе Оташевић: О семантичкој дефиницији неологизама антивакцинаш и антивакцинаштво 29–32; Слободан Новокмет: Ко су вакцинаши 33–38; Дејан Ајдачић: О конкуренцији нових речи при називању нових ствари (свемирски брод, аватар) 39–49; Милош Јоцић: Српски и српско-енглески појмови из културе, поетике, теорије и индустрије видео-игара 50–75; Ђорђе Оташевић: Родни парови у речницима нових речи и секундарност феминатива 75–78.

Г р а ђ а. В. Ђорђевић, М. Николић, Ђ. Оташевић: Грађа за речник нових речи (4) 81–112; Ђорђе Оташевић: Речник деантропонимних неологизама (1) 113–121; Milicа Đurić Rečnik skraćenica i izraza uz dramu Nacija degeneracija 122–130.

Б и б л и о г р а ф и ј е.Ђорђе Оташевић: Библиографија радова на словенским језицима и енглеском о неологизмима везаним за актуелну пандемију : избор (1) 133–136.

П о н о в н о ...Слободан Новокмет: Номинација симбола @ (ЕТ) у савременом српском језику МСЦ (Научни састанак слависта у Вукове дане 46, 2017) 139–151; Слободан Новокмет: Форманти страног порекла веб и сајбер у српском језику (Научни састанак слависта у Вукове дане 43, 2014.) 152–167; Дејан Ајдачић: Нове словенске речи и метафоре на интернету (април 1999) (Мова і культура, Київ, 2000) 168–172; Пјотр Мироха: Делатност часописа „Новоречје“ у оквиру српских и пољских истраживања неологизама (превод текста из часописа „Poznańskie Studia Slawistyczne“ 19, 2020) 186–197.


Новоречје, бр. 3 (2020)

Чланци Рајна Драгићевић: Оцртавање данашњице у новој лексици: ‘фикусоманија’ у српским електронским медијима 9–18; Дејан Ајдачић, Маја Матић: Називи жена - германизми са семантичким отклоном у српском језику 19–28; Дејан Ајдачић: Називи жена и глобализација – англицизми у српском језику 29–42; Ђорђе Оташевић: Фемининуми (феминативи) у речницима нових речи 43–66; Јована Јовановић: Да ли је ‘бедак’ нова реч? 67–71

Прикази и осврти Ђорђе Оташевић: Неологизми и оказионализми у медијском дискурсу(Анна Сергеевна Зотова, Словообразование в современном медиадискурсе 75–76; Ђорђе Оташевић: Изабрани радови Н. З. Котелове(Н.З. Котелова: Избранные работы) 77–78; Јована Иваниш: Неологизми XXI века(Ђорђе Оташевић, 100 неологизама XXI века) 79–81

Грађа В. Ђорђевић, М. Николић, Ђ. Оташевић: Грађа за речник нових речи (3) 85–163

Поново објављујемо Ranko D. Bugarski: Jedan agresivni srpski sufiks: -ijáda 167–173; Душанка Вујовић: Интернетски речник сленга 'Вукајлија' 174–183; Ђорђе Оташевић: Вредновање нових речи 184–187


Новоречје, бр. 2 (2020)

Чланци Ђорђе Оташевић: Творба деантропонимних политичких неологизама (од презимена Вучић и Ђилас) 9–36; Дејан Ајдачић: Ауторски неологизми-индивидуализми Димитрија Митриновића (1913) и Драгана Алексића (1922) 37–46; Јована Јовановић: Феминизам у језику – новији називи за женска занимања 47–50.

Прилози Јована Јовановић: Тренерка и још понешто 55–57.

Грађа В. Ђорђевић, М. Николић, Ђ. Оташевић: Грађа за речник нових речи (2) 61–126.

Поново објављујемо Рајна Драгићевић: Неке тенденције у творби речи у савременом српском језику 129–139; Ђорђе Оташевић: Исцрпност описних речника 140–142.


Новоречје, бр. 1 (2019)

Начела Новоречја.

Чланци Ђорђе Оташевић: Семантичке дефиниције нових фемининума 5–6.

Грађа Ђорђе Оташевић: Грађа за речник нових речи (1) 9–21; Из разговора Белешка 25; Ђорђе Оташевић: Нове речи и лежећи полицајци 26; Александар Милановић: „Награда“ за најгори превод и најгору реч / Повратак речи ‘прелест’ 27.

Поново објављујемо Рајна Драгићевић (саговорник Ранко Пејовић): Фотобомбинг српског језика 31–33; Слободан Новокмет: Нове речи са суфиксом -ина и његовим варијантама усрпском језику 34–50; Јована Јовановић: Нова употреба придева хуман у савременом српском језику 51–55; Слободан Новокмет: Да ли лежећи полиајац спава или само лежи? 56–59; Дејан Ајдачић: Спортске компоненте у новим српским фразеологизмима 60–69; Ђорђе Оташевић: Нове речи и њихово бележење 70–74.У полугодишњаку Новоречје: Научно-популарни неолошки часопис (ISSN 2406-3207) објављују се: чланци – студије о творбеним, значењским и културолошким аспектима нових речи и израза у говору и писаним текстовима данашњице и минулих епоха. прилози – краћи текстови о појединим или групама нових речи, грађа – лексикографски описи нових речи. У рубрици Поново објављујемо налазе се драгоцени, раније објављивани текстови и разговори, расути по новинама и часописима, есеји текстови стваралаца о језику.

Часопис уређују: Дејан Ајдачић (главни уредник), Ђорђе Оташевић, Слободан Новокмет и Јована Јовановић. Знак часописа је „Cловосова Слова“који је направила Наташа Матовић. Oбјављени бројеви доступни су на www.alma.co.rs/Novorecje Часопис издаје Издавачка кућа Алма из Београда.


Радујемо се језички надареним словотворцима и њиховим новим милозвучним и значењем богатим речима, добро прилагођеним страним речима у српском језику, и повратку полузаборављених лепих и изражајних речи. Негодујемо када наказне и гласовно рогобатне стране речи и домаће творенице кваре српски језик. Бележимо нове позајмљенице и описујемо њихову судбину у нашем језику. Размишљамо о речима, њиховој лепоти и значењу.

Покренућемо радионицу и играоницу Новоречја која ће бити отворена за творце нових речи.На Растку објављено: 2020-10-12
Датум последње измене: 2022-02-27 14:24:39
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује