Портрети савременика: Сања Мацура

Биографије и фотографије аутора (осим ако другачије није назначено) су под лиценцом Creative Commons: Ауторство-Делити под истим условима Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International www.creativecommons.org •


Сања Мацура (рођ. Савић) рођена је 8. маја 1974. год. у Бањој Луци, Република Српска, гдје је завршила основну школу и Гимназију (1992), студиј разредне наставе на Педагошкој академији (1994) и студиј српског језика и књижевности на Филозофском факултету (1999), на којем је и одбранила магистарски рад „Јован Дучић као књижевни критичар“ (2003).

Докторску дисертацију под називом „Поетика романа Слободана Селенића“ одбранила је 2007. год. на Филолошком факултету у Београду.

Од 1999. године запослена је на Универзитету у Бањој Луци. Редовни је професор за УНО Теорија књижевности на Филолошком факултету. Била је члан Струковног вијећа УБЛ и водитељ Студијског програма српског језика и књижевности (2011–2015). Члан је редакција научних часописа Књижевна историја, Филолог и ЛИК.

У својству сарадника учествовала је у шест научних пројеката. Ангажована је као наставник на трећем циклусу студија на Филозофском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву. Учествовала је на четрдесетак научних конференција, објавила пет књига (четири научне монографије и универзитетски уџбеник), педесетак научних радова и два уџбеника за предуниверзитетски ниво наставе. Учествовала је у раду више жирија за додјеле књижевних награда. Члан је Матице српске и Друштва наставника српског језика и књижевности РС.

Подручја њеног посебног интересовања су теорија прозе и савремени српски роман.

Селективна библиографија:

а) Књиге:

 1. Мацура, С. Епитаф затртима – Романи Слободана Селенића, Графомарк, Лакташи, 2011.
 2. Мацура, С. Наративни лавиринт – Улазак, НУБРС, Бања Лука, 2012.
 3. Мацура, С. Наративни лавиринт – Улазак, друго допуњено и измијењено издање, НУБРС, Бања Лука, 2018.
 4. Мацура, С. Наративни лавиринт – У средишту, НУБРС, Бања Лука, 2018.
 5. Мацура, С. Увод у теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2018.

б) Научни радови:

 1. Мацура, С. Јован Дучић као књижевни критичар,  Дучићеве вечери поезије 2000-2003, Требиње, 2004, 223-230.
 2. Мацура, С. Мотив дошљака у романима Слободана Селенића, Слика Другог у балканским и средњоевропским књижевностима, зборник радова, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2006, 347-354;
 3. Мацура, С. Поетика романа Слободана Селенића, Књижевна историја, Београд, 134-135, XL, 2008, 167-178.
 4. Мацура, С. Типологија ликова у романима Слободана Селенића, Филолог, II/2010, стр. 100-114.
 5. Мацура, С. Функција идеологије у роману “Сара” Петра Сарића, Зборник радова са научног скупа Естетско и идеолошко у књижевности, Филолошки факултет Бања Лука, 2011, 5-15.
 6. Мацура, С. Адреса Анушићеве Атлантиде, Наука и политика, зборник радова, Филозофски факултет Источно Сарајево, Пале, 2011, 327-332.
 7. Мацура, С. Жене као носиоци мушке родне улоге у приповиједној прози Боре Станковића, VI научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, ФИЛУМ Крагујевац, 2011, 313-322.
 8. Мацура, С. Наратив и вријеме у „Времену власти“ I и II Д. Ћосића, Српска проза данас – Књижевно дјело Добрице Ћосића, Билећа-Гацко, 2011, 93-105.
 9. Мацура, С. Наратив и вријеме у роману „Понорница“ Слендера Куленовића, Међународни научни скуп Меша Селимовић и Скендер Куленовић у српском језику и књижевности, АНУРС - Филолошки факултет БЛ - Филозофски факултет Ист. Сарајево, 2011, 332-343.
 10. Мацура, С. Експлицитна поетика Слободана Селенића, Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 48, кн. 1, сб. Б, 26-30 ноември 2010 г., Пловдив, 2011, 397-414.
 11. Мацура, С., Шмуља, С. Morte a Venezia“ di Tomas Man e „Morte a Venedik“ di Meša Selimović, Convegno internationale Il sogno italiano, Аtti del il II Convegno internazionale di Studi dell’AIBA (Associayione degli Italianisti nei Balcani), Lulu Press, NC, USA, 2013, 169-179.
 12. Мацура, С. Наратив и вријеме у романима Јована Радуловића, Наука и традиција, зборник радова са научног скупа, Филозофски факултет Пале, 2013, 459-469.
 13. Мацура, С. Наратив и ликови у циклусу приповиједака о Симеуну Ђаку Петра Кочића, Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета Републике Српске II - Књижевни класици Републике Српске: Кочић и Ћопић (ур. Милош Ковачевић), тематски зборник радова, Филозофски факултет Пале, 2013, 277-296.
 14. Мацура, С. Наратив и ликови у роману „Отворен прозор“ Десанке Максимовић, Над целокупним делом Десанке Максимовић, тематски зборник радова, Задужбина „Десанка Максимовић“, Београд, 2013, 129-144.
 15. Macura S., Milekić V. L’immagine di Venezia nel romanzo serbo contemporaneo, Convegno internationale L’Italia altrove, Аtti del il III Convegno internazionale di Studi dell’AIBA (Associazione degli Italianisti nei Balcani), Lulu Press, NC, USA, 2014, 21-30.
 16. Мацура, С. Наративни слојеви у роману „Босански џелат“ Ранка Рисојевића, Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета Републике Српске III – Слика Босне и Херцеговине у дјелима савремених писаца Републике Српске (ур. Милош Ковачевић), тематски зборник радова, Филозофски факултет Пале, 2014, 231-255.
 17. Мацура, С. Два писца једног града, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2013/14. годину, Филолошки факултет Универзитета у Београду, година IX, Београд, 2014, 207-224.
 18. Мацура, С. Слика Другог у романима Ранка Рисојевића, Наука и слобода, Зборник радова са научног скупа Наука и слобода, Филозофски факултет Пале, 2015, 747-762.
 19. Мацура, С. Ограде и оквири књижевности у Републици Српској, Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета Републике Српске IV – Будућност српског језика и књижевности у Републици Српској и процеси (дез)интеграција (ур. Милош Ковачевић), тематски зборник радова, Филозофски факултет Пале, 2015, 233-252.
 20. Мацура,  С. Функција виртуелног наратива у роману „Осма офанзива“ Бранка Ћопића, Зборник радова са научног скупа „Бранко Ћопић“ (ур. А.  Вранеш), Андрићев институт, Андрићград, 2015, 99-122.
 21. Мацура, С. Позадински наративи, Први свјетски рат – одраз у језику, књижевности и култури, Зборник радова с научног скупа (13-14.10.2014.), Филолошки факултет, Бања Лука, 2016, 184–196. (Рад за Миланкин пројекат 2015)
 22. Мацура, С. У Симанином вјековном кругу, ЛИК – Литература и култура, год. 2, бр. 2, Андрићев институт – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Андрићград – Москва, 2016, 35-50.
 23. Мацура, С. Функција диобе у роману „Сара“ Петра Сарића, Philologia Mediana, год. VIII, бр. 8, Ниш, 2016, 297-312.
 24. Мацура, С. Суноврат у смијех, Радови (филолошка свеска), Филозофски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, 18, 2016, 69-79.
 25. Мацура, С. Статичност динамичности или динамичност статичности у књижевнотеоријском контексту, Језик, књижевност, време, Зборник радова (ур. В. Лопичић и Б. Мишић Илић), Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2017, 435-446.
 26. Мацура, С. Истинитост наратива и наративна истина у „Сумњи у биографију“ Радослава Братића, Братићева Херцеговина – Зборник радова о умјетничкој прози Радослава Братића, Ћоровићеви сусрети – Српска проза данас (ур. Ј. Делић), СПКД Просвјета, Билећа, 2017, 215-229.
 27. Мацура, С. Бањолучки триптих, Књижевна историја, Београд, год. XLIX, 161, 2017, 51-69.
 28. Мацура, С. Злостављање и (његова) сјенка, Philologia Mediana, год. IX, бр. 9, Ниш, 2017, 143-164.
 29. Мацура,  С. Особине фокализованог приповиједања у приповијеци „Мргуда“ Петра Кочића, Зборник радова са научног скупа „О Петру Кочићу“ (ур. А.  Вранеш), Андрићев институт, Андрићград, 2017, 65-84.
 30. Мацура С. Наративизација простора у романима Анђелка Анушића.  Језик, књижевност, простор. Зборник радова (ур. В. Лопичић и Б. Мишић Илић), Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2018, 243-253.
 31. Мацура С. Наративни поступци у Кочићевом „Зулуму Симеуна Ђака“, Српски језик, XXIII, 2018, 349-362.
 32. Мацура С. Савремени роман(и) српске (о)крајине: Виртуелни наратив као начин испољавања прошлости, Филолог, IX, 17, 2018, 52-69.
 33. Мацура,  С. (Не)пристајање на злостављање, Зборник радова са научног скупа „Иво Андрић у нашем времену“ (ур. А.  Вранеш), Андрићев институт, Андрићград, 2018, 97-114.
 34. Мацура,  С. Град на длану – слика Бање Луке у Романима Р. Рисојевића, Зборник радова са научног скупа „Сан о граду“ (ур. А.  Вранеш), Андрићев институт, Андрићград, 2018, 233–262.
 35. Мацура С. Функција фокализоване нарације у приповијеци „Злостављање“ Иве Андрића, Значај српског језика за очување српског културног идентитета – 1: Иво Андрић и српски језик (ур. М. Ковачевић), Андрићев институт, Одјељење за српски језик, Вишеград, 2018, 241–262.

 

На Растку објављено: 2019-01-30
Датум последње измене: 2019-01-30 16:22:17
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује