Дејан Ајдачић, Лидија Непоп-Ајдачић

Поредбена српскo-украјинска фразеологија

Београд: Алма, 2015. – 242 с. – (Библиотека Монографије; књ. 6) ISBN 978-86-7974-371-8


Садржај


Увод 7

 1. Поредбена фразеологија словенских језика. Теоретске основе и термини 9
 2. Фразеолошки речници украјинског и српског језика и вишејезички речници устаљених поређења Словена 17
 3. Украјински и српски фразеологизми у поредбеним међусловенским истраживањима 24
 4. Застарели, активно коришћени и нови фразеологизми 34
 5. Еквивалентне и нееквивалентне фразеолошке јединице. Фразеолошка синонимија 40
 6. Устаљена поређења 45
 7. Небеска тела и природне појаве 51
 8. Бог и ђаво 64
 9. Биљке 71
 10. Животиње 82
 11. Делови тела 98
 12. Предмети 121
 13. Боје 136
 14. Бројеви 143
 15. Оними 154
 16. Фразеологизми са глаголима бити, радити, имати, дати 165
 17. Изглед човека 173
 18. Својства и стања људи 177
 19. Карактер и емоционална стања људи 183
 20. Социјални положај и однос према другима 190
 21. Асиметрија вредности 197
 22. Иронични и шаљиви фразеологизми 201
 23. Прикривени кодови у српским и украјинским фразеологизмима 205
 24. Фразеологизми у новинским текстовима и медијима 209
 25. Фразеологизми у књижевним текстовима 214
 26. Поређењe српских и украјинских фразеологизама паремиолошког порекла 220

Додатак 1.Теме за самосталан рад. Додатак 2. Питања за проверу практичног знања. Додатак 3. Примери из изабраних фразеолошких речника. Додатак 4. Списак поредбених фразеолошких речника (српски или хрватски према другим словенским језицима) 224

Препоручена литература 235

О ауторима 240


Увод

Приручник Поредбена српско-украјинска фразеологија по први пут у филологији осветљава међусобне односе и разлике између фразеолошких система ових словенских језика. На мало обрађеном пољу српско-украјинских фразеолошких поређења појавило се много задатака, чије је решавање било могуће само уз понирање у фразеолошке речнике и обраћање истраживањима која красе пољску, руску, украјинску, хрватску фразеолошку лексикографију и литературу.

Ова књига је у свом првобитном облику написана на украјинском језику Порівняльна сербсько-українська фразеологія за студенте србистике прве године магистратуре на катедри за словенску филологију Института филологије Кијевског националног универзитета „Тарас Шевченко“.

Као лектор из Србије, на катедри за словенску филологију Дејан Ајдачић је претходних година предавао „Српску фразеологију“ студентима четврте године, а потом и предмет „Упоредна словенска (српско-украјинска) фразеологија“. Припрема за часове и вежбе довела је до разматрања ефективности различитих начина излагања грађе, теоретских аспеката поређења, као и размишљања о разликама језичкe слике света одраженој у фразеологизмима Украјинаца и Срба. У сарадњи са Лидијом Непоп-Ајдачић, којој је украјински матерњи језик, у приручнику је изведено многострано поређење заједничких и посебних црта фразеологизама и фразеолошког система српског и украјинског језика. Незаобилазну помоћ при томе давали су нам радови не само украјинских и српских, већ и руских, пољских и хрватских фразеолога, посебно оних који су се бавили међусловенским језичким поређењима.

Фразеолошки корпус на основу кога је направљен овај приручник чине речници устаљених поређења, речници фразеологизама и вишетомни једнојезички речници. У овом, српском, издању – украјински фразеологизми су дати у изворном облику, без транслитерације и превода на српски језик, јер је приручник намењен славистички образованим или заинтересованим читаоцима, студентима и филолозима који непознате речи могу да пронађу у речницима. Буквалан превод појединих фразеологизама прикривене семантичке мотивације, као и објашњења појединих реалија из украјинске историје и културе, понегде су предложени, како би српски фразеолози лакше разумели начин обликовања значења. Фразеологизми су одштампани курзивом, без акцената. Реч(и) наведене у квадратним заградама означавају да оне могу да буду алтернативно коришћене, уместо пред њима наведеним речима, на пример штап [батина] са два краја – штап са два краја или батина са два краја. Заменице у одговарајућим падежима, на пример ‘коме – чему’, ‘кога – чега’, за форме које се мењају дате су у угластим заградама <коме>. Факултативне компонентe фразеологизама, као речи које могу бити у саставу фразеологизма, али без којих се њихово значење не мења – датe су у округлим заградама (і) голки не підточиш. У примерима фразеологизама глаголи су представљени само у једном виду.

Приручник чини 26 лекција са пратећим питањима, вежбама за самосталан рад и пратећом литературом о теми која се обрађује. Литература је сређена по азбучном реду презимена аутора. Имена аутора написана латиницом су представљена најпре ћирилицом, у фонетској транскрипцији, а потом и у изворном облику. После општих питања, разматрају се фразеолошка поређења по идеографским (тематским) групама. Ограничени обим и језгровито излагање су резултат чињенице да је публикација намењена студентима филологије. Иако је ова књига рађена за украјинске студенте српске филологије, она ће бити од користи и српским студентима украјинистике, те свима онима који су вољни да усаврше своје познавање два језика, славистима које интересује фразеологија и језичка слика света у фразеологизмима два народа. Надамo се да ће приручник указати на могућа шира и дубља разматрања овде отворених тема и навести друге филологе да представе своје погледе и тумачења.

Захваљујемo првим читаоцима овог приручника, рецензентима Вероники Јармак, Сергеју Јермоленку и Олени Снитко за подршку, савете и сугестије. Изражавамо велику захвалност Олги Паламарчук, шефу катедре за славистику Института филологије за подршку у настанку овог приручника. Српско издање се појављује у преводу Дејана Ајдачића.


Представљање књиге

Институт за српски језик САНУ, Београд. Учесници Даринка Гортан Премк, Рајна Драгићевић, Људмила Поповић, Дејан Ајдачић 20.02.2015.

Катедра за славистику, Филолошки факултет, Београд. Учесници Људмила Поповић и Дејан Ајдачић. 26.02.2015.


Прикази

Драгићевић, Рајна: "О српској и украјинској фразеологији" (Дејан Ајдачић и Лидија Непоп Ајдачић, Поредбена српско-украјинска фразеологија, Алма, Београд, 2015) // Књижевност и језик, Београд, LXII, 1–2, 2015. – с. 211–217.

Ярмак, Вероніка: Порівняльна слов’янська фразеологія в її сучасному вимірі. Рецензія // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті академіка Леоніда Булаховського. – Київ, вип. 27, 2015. – с. 414–416.


Гортан Премк, Даринка: Дејан Ајдачић, Лидија Непоп Ајдачић: Поредбена српско-украјинска фразеологија. Београд, Алма 2015, стр. 242. // Лингвистичке актуелности, 26, 2015. с. 67-70.

Делови књиге на интернету

Українські та сербські фразеологізми в порівняльних міжслов’янських дослідженнях // Компаративні дослідження словя'нських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського. – Київ, 2014. Вип. 25. – С. 3–9. http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/kdsmil/kdsmil_2014_25.pdf

Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонентом ‘глава’ // Компаративні дослідження словя'нських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 3–8.

http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/kdsmil/kdsmil_2014_26.pdf


Информација на сајту издавача

Алма Издавчка кућа: Монографије


Издање на украјинском језику

Деян Айдачич, Лідія Непоп-Айдачич: Порівняльна сербсько-українська фразеологія: Навчальний посібник. – Київ : «Освіта України»; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – 272 с. ISBN 978-617-7241-49-1

На Растку објављено: 2015-07-02
Датум последње измене: 2019-03-20 10:36:46
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује