:: Насловна
:: Аутори
:: Језик ::
Фолклор ::
Историја ::
Уметност ::
Преводи ::
O Украјини ::
 

Микола Рјабчук

Од „Малорусије“ до „Индоевропе“: украјински аутостереотипови

Превела са украјинског Ала Татаренко

Из књиге „Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення“, Київ, Критика 2000, с. 194-219.

Овај оглед заснива се на признавању чињенице да су разни друштвени стереотипови – производи сложене узајамне повезаности колективне свести и подсвести, то јест „идеологије“ (у најширем схватању) и „колективног подсвесног“ (у интерпретацији Јунга). Етнички стереотипови имају, дакле, два главна аспекта: идеолошки, са већим или мањим елементом интелектуалне рефлексије и пропагандне манипулације, и митолошки, то јест наивни, инстинктивни, спонтани, нерефлексивни.

Склоност ка стварању митолошких, подсвесних стереотипова својствена је, по нашем мишљењу, без изузетка свим људима, свим заједницама, будући да у основу таквог подсвесног стварања митова (или заправо стварања стереотипова) лежи ксенофобски инстинкт – несвесно карактеристичан за сва људска бића без изузетка. Раније сам већ напомињао да ксенофобија (у дословном преводу – страх од туђег, неповерљивост, и, према томе, одбојност према туђем и непознатом) – представља само делимичну манифестацију знатно једноставнијег и фундаменталнијег инстинкта – инстинкта самоодржања. Као и сваки инстинкт, ксенофобија је амбивалентна: сама по себи она не може бити оцењена ни позитивно, нити негативно. С једне стране, постојање таквог инстинкта пружа живим организмима и њиховим заједницама могућност да се бране, да чувају свој идентитет, да одржавају разноврсност облика живота (међу њима и културно-цивилизацијских). А с друге стране, као и сваки „слепи“ инстинкт, ксенофобија може да се свесно користи у разним идеолошким манипулацијама, понекад чак као главна компонента читавих ксенофобских „пројеката“ – у нацизму, на пример (мржња према другим етносима), бољшевизму (мржња према „класном непријатељу"), верском фундаментализму (мржња према неверницима, безверницима, јеретицима) и т.сл.

Одавде проистиче друга основна теза која се састоји у томе што ми на подсвесном нивоу никад нећемо моћи да се до краја ослободимо ни ксенофобских инстинката, нити етничких стереотипова – јер би то било у супротности са људском (биолошком) природом. Међутим, уз помоћ свести (образовања, културе, интелектуалне рефлексије) можемо да их контролишемо и неутрализујемо или бар максимално ограничавамо њихов утицај на наше мишљење и понашање.

Излишно је објашњавати да је само овај пут социјално конструктиван, и да се једино на тај начин може спречити супротна тенденција – учвршћивање подсвесне ксенофобије и животних стереотипова на нивоу свести, идеологије, политике. Демистификација свести, раскринкавање етничких стереотипова и тежња да се на тај начин ограничи ксенофобски утицај подсвести – ово је управо та генерална стратегија интелектуалних напора, у оквиру које сам покушао да проучим делимични аспект знатно ширег проблема – аспект који је везан за аутостереотипове Украјинаца.

Сваки народ има одређене стереотипске представе не само о „другима“ (пре свега о суседима), већ и о самом себи. Овај аутостереотип (self-image) никад не бива тачан макар због тога што „реална“ слика народа – то је такође нека апстракција, прилично неодређена, променљива и отпорна на истраживања помоћу прецизних метода. Али, он никад не бива ни апсолутно погрешан, барем због тога што врши повратни утицај на понашање, на „реалну“ слику народа, који се свесно или подсвесно прилагођава свом замишљеном self-image.[1]

По правилу, аутостереотип сваког народа садржи у умереним дозама позитивне и негативне особине, разуме се, уз превладавање позитивних. Европљани могу да сматрају Американце бахатим и уображеним, истовремено третирајући исте особине код себе као понос и достојанство; Украјинци сматрају Русе нерадницима и лажовима, док себе сматрају само спорим, трапавим и промућурним; Енглези сматрају Ирце старим пијаницама, док себе виде само као љубитеље добре капљице и томе сл. Код здраве нације позитивне особине никад се не апсолутизују и не доводе до безусловне самозаљубљености, али ни негативне никад не иду до „смртних грехова“, ограничивши се само ситним и у принципу опростивим „малим греховима". Укратко, аутостереотип има, по правилу, полуозбиљни-полухуморни карактер и, као производ митског мишљења, спада у овострани свет, у „космос“, док стереотип „других“ традиционално спада у хтонски свет, у „хаос“. У оквиру „космоса“, „ојкумене“, „цивилизованог света“ аутостереотип се закономерно хармонизује, „цивилизује“: негативне особине ублажавају се, уопште хармонично се спајају са позитивним. И обрнуто, у оквиру „хаоса“, „оностраног“, „света варвара“ стереотип „туђина“ екстремизује се: негативне се особине заоштравају, карикирају, а позитивне, ако се и признају, ипак добијају негативну, претећу обојеност за „овострану“ цивилизацију. (Рецимо, Европљани могу да признају Русима одређену виталну енергију, обузетост идејом, „загонетност душе“, али доживљавају ове у принципу позитивне или амбивалентне особине пре свега као опасне за своју цивилизацију – у контексту руског експанзионизма; на сличан начин доживљавају се и позитивне вредности муслиманског света: чак се и позитивне црте јапанске цивилизације доживљавају у Европи и Америци са извесним неповерењем: ипак доминира „хтонски“ стереотип „азијске окрутности“ и „оностране“ експанзије).

У отвореним друштвима у које спадају земље Запада, сви ови реликти архаичног митског мишљења не представљају, разуме се, велику опасност већ због саме отворености тих друштава: слободни проток информација, доминација либерално-демократских вредности, правна свест, и нарочито приоритет људских права, одговарајућа просвета, наука, култура минимализују негативни утицај стереотипа на идеологију и политику, маргинализују их у друштвеној свести, ограничавају њихово функционисање чак на нивоу свакодневног живота регламентирајућим појмом political correctness (политичке исправности).

Нажалост, ситуација је сасвим другачија у затвореним друштвима у која су доскоро спадале све земље комунистичког блока, међу њима и Украјина. Као што је већ спомињано, комунистичка идеологија у својој је суштини изузетно ксенофобска и стереотипска. Њена главна покретна снага јесте „света класна борба“, формално усмерена против „експлоататорске класе“, али у пракси проширена на све оне „који нису са нама“ – „кулаке“ и „средњаке“, „штеточине“ и „црквењаке", „буржоаске националисте“ и „труле либерале", „империјалисте“ и „ционисте“, напослетку на „формалисте“, „апстракционисте“, „џезере“ итд., и тсл. Ксенофобска мржња према „другим“ била је у комунизму главни извор социјалне енергије и средство консолидације друштва, а стварање разних стереотипа – основна функција владајуће идеологије (просвете, мас-медија, квазинаучних истраживања, „тихе“ пропаганде и тд.).

Још више компликује ситуацију околност да је СССР био империја, у којој су се међуетнички односи, деформисани колонијализмом, подвргавали додатној деформацији од стране тоталитаризма: ксенофобска мржња и нетрпељивост проширивала се не само на „класне непријатеље“ (спољне и унутрашње), већ и на „националисте“, у које се бројио свако ко је покушавао на овај или онај начин да очува свој идентитет, супротстављајући се совјетско-руско-комунистичкој унификацији. Енергија „класне“ мржње и различитих етничких фобија, имплицитно разливена у совјетском друштву, произвела је наиме ту експлозивну смесу, која је након пада тоталитаризма проузроковала крваве сукобе у различитим регионима СССР-а и друге драматичне догађаје.

Интернализација туђе „колективне сенке"

Украјина, као и свака колонија, била је подвргнута свестраном утицају метрополе, чија је последица (и циљ) било наметање „аборигенима“ негативног self-imagea, негативне представе о себи. Фактички је долазило до својеврсне инверзије стереотипа: колонизовани етнос под притиском колонизатора приморан је да прими – и да га прихвати као свој властити – туђи систем стереотипа, који је при томе не само туђи, већ и отворено непријатељски и понижавајући. Представа колонизатора о колонизованим као о „варварима“, „недољудима“, носиоцима „хаоса“ намеће се колонизованим и постепено постаје њиховом властитом представом о себи, постаје изузетно негативан и разоран аутостереотип. На тај се начин разара „космос“ колонизованих, и они стварно постају носиоци наметнутог им „хаоса“, из којег имају само један излаз – асимилацију и интеграцију у „космос“ колонизатора, у туђу и у својој суштини непријатељску, ненаклоњену им цивилизацију, или пак морају и даље да играју наметнуту им „хтонску“, „деструктивну“, „недољудску“ улогу.

У јунговским терминима ови негативни стереотипови могу да буду протумачени као својеврсна материјализација „колективне сенке"[2] – тамног дела свести, свега негативног и деструктивног, које несвесно постоји у колективној (као и у индивидуалној) психи.

Када се ова сенка сурово потискује развија јунговску концепцију Оксана Грабович, негативни аспекти подсвести активирају се и енергично усмеравају на спољне објекте... Што је друштво потлаченије, то је лицемерније и тим опаснијим се показује пренос његових властитих негативних особина напоље, где се оне доживљавају као особине друге особе, групе или нације.[3]

Дакле, тврди истраживач, колонизовани народ приморан је не само да буде носилац осенченог дела доминирајуће културе, већ и да делује у њеним границама. Више од тога, будући да колонизовани народ, услед своје политичке, економске и опште зависности од колонизатора, нема могућности да пројектује на њега своје сопствене негативне особине, он је приморан да их пројектује на себе. Примајући систем вредности колонизатора, колонизовано друштво улази у све оштрији конфликт са самим собом. Абориген почиње да мрзи себе и тако чини још дубљим властито понижење и подјармљивање. Поробљена група на крају постаје омаловажаваном мањином на својој властитој земљи.[4]

Украјинско искуство сјајно се уклапа у оцртану горе теоријску парадигму.

И под пољском, и под руском управом Украјинци су преузели и интернализовали негативне пројекције доминирајућих култура, међу њима – комплекс ниже вредности (културне, цивилизацијске, моралне). Најраспрострањенија пројекција с руске стране постају слике „провинцијске Малорусије која пева и плеше“, „лукавог Малоруса“ (припростог, необразованог, али довитљивог, препреденог и превртљивог) и „хохлацке кнедле“ (нешто слично надимку „нигер“ у САД). У међувремену са пољске стране обликовао се (и учврстио у бројним списима – почев од Кристине Перацке па до Герхарда и Валаха), стереотип Украјинаца као разбојника, силеџија, анархиста, тупих, неотесаних, нетакнутих цивилизацијом варвара)[5]. Осећај властите ниже вредности и аморалности, нарочито подмуклости, пројектован дуже време од стране колонизатора на Украјинце, сада представља уствари најболнији део колонијалног наслеђа овог краја. Дубоко интернализован у колективној психи (примљен на веру) и трансформисан у негативни властити лик (self-image), овај осећај знатно компликује процес прелаза ка новим, демократским облицима егзистенције.[6]

У данашњој постколонијалној Украјини имамо фактички два дијаметрално супротна аутостереотипа: хипертрофирано негативни и – насупрот њему – хипертрофирано позитивни. Први стереотип, као што смо већ споменули, непосредан је резултат интернализације „колективне сенке“, наметнуте колонизаторима. Он је доста подробно описан у литератури као „комплекс малоруства"[7]: признавање знатном делом становништва своје секундарности и потчињености (генетске, историјско-културне, политичке, економске, интелектуалне) у односу на „старијег брата“, у односу на „велики руски народ“.

Овај стереотип формирали су руски колонизатори током више векова и са извесним корективима наследили и развили бољшевички идеолози. У складу са овим стереотипом, украјински народ третира се као нуз-продукт историјског развоја, као нека врста „историјске недоумице“, резултат „спољне интриге“ (пољско-немачко-аустријско-мађарско-јеврејске), док Руси – ако нису једини, онда су барем главни наследници Кијевске Руси, „велики народ“ (богоносац у царска времена, „упориште светског револуционарног покрета“ у совјетска времена), то јест народ са посебном историјском мисијом – да уједини око себе све Словене („словенофилство“), Европљане и Азијате („евроазијство“), читав свет (бољшевичка „светска револуција“).[8] Разуме се да се у контексту такве идеологеме Украјинци аутоматски убрајају у „неисторијске“, „бесперспективне“ народе и уопште третирају се као нека грана јединственог руског (од речи „Русија“) дрва, откинута од њега окрутним историјским силама, али ипак у сва времена испуњена иманентном чежњом за срастањем са тим дрветом, и за коначним стапањем са њим у процесу „зближавања и стапања нација“ који су најавили комунисти.[9]

У оквиру ове идеологеме Украјинцима је предавана историја (своја и руска, а још тачније – руска, са прикупљеним на одговарајући начин и исто тако интерпретираним додацима, своје), разјашњавала садашњост (колонијална зависност као срећно „братство“) и скицирала будућност (тачније – одсуство будућности, нестајање или пак „стапање“ као највише добро за чудновату „недонацију“).[10]

На свакодневном, нерефлективном нивоу исти је стереотип функционисао у облику простодушних формула, које је проглашавао мистификовани малограђанин: „а каква је разлика – Рус или Украјинац, па то је скоро једно те исто“ или „а мени је свеједно како говорити – руски или украјински“. Али, већина се при томе ипак трудила да говори руски, јер је ово, показало се, „некако згодније“ а и, истини за вољу, „пристојније“.

Механизам интелектуалног потчињавања („умственного подчинения“) према терминологији академика Вернадског,[11] или „менталног колонијализма“, према савременијој формулацији Едварда Саида[12], имао је доста префињен и за већину грађана латентан карактер.[13] Украјински језик у СССР-у (за разлику од простодушније царске Русије) формално није био забрањен, али је савршени систем просветних, пропагандних, административних мера успешно маргинализовао функционисање овог језика, максимално ограничавао могућности испољавања националног идентитета, минимализовао процес формирања националне самосвести.

Последица такве веште и усмерене политике настао је запрепашћујући феномен „националне бесвестице“ (термин Оксане Забужко)[14] прилично многобројног, 50-милионског европског етноса, који улази у XXI век с националном свешћу феудалног доба. У сваком случају, још и данас знатни број украјинског становништва идентификује себе као „овдашње“. („Нисмо ни Руси нити Украјинци, ми смо Одешани, Донбашани, Кијевљани“ – такав се одговор доста често може чути у различитим регионима Украјине).[15] Исто тако он доживљава и свој језик: „Ми овде, ето, причамо нашки, а ви тамо у граду морате причати градски“, – поучавала је моју супругу њена рођака са села, запазивши како ми и наша деца причамо ипак „нашки“, то јест украјински.

Према свим обележјима, ово је психологија чисто средњовековног етноса, који као да није прошао период стварања нације, „доба национализма“ (као што је насловио своју књигу о XIX веку Ханс Коен[16]), етноса који као да је остао негде у добу владавине хетмана – управо на прагу коначне руске колонизације Украјине, – када су сви били „руски“ и сви „православни"[17].

Према мојим приближним проценама, само трећина становништва Украјине има јасну националну самосвест и истовремено идентификује себе са украјинском политичком нацијом[18]. Две трећине чине они који нису ни Руси, ни Украјинци – то су „наши“, „овдашњи“, то су људи, који још увек налазе се на пренационалном (и преисторијском – ако је реч о новијој историји) нивоу развоја. Потенцијално они могу да постану и Руси, и Украјинци, чак грађани Кијевске Руси, а могу и да образују неку своју донбаску, херсонску или криворошку нацију (налик на „кримску“ која се, изгледа, ствара пред нашим очима.[19]

Свакако, са једне стране постоји украјинска држава, која ће, очигледно, помагати процес стварања нације, међутим, са друге постоје старе колонијалне структуре и стари колонијални кадрови, који су увек радили све могуће како би спречили тај процес, и, изгледа, још дуго ће то радити – барем зато што нису навикли (а и не знају) да раде нешто друго. Инерција старих бирократских структура и старог украјинофобског мишљења довољно је јака да се успешно супротставља напорима слабе постколонијалне и посткомунистичке државе са неразвијеним грађанским друштвом и недограђеном нацијом.

Савладавање крајње негативног стереотипа, који је колонијална влада наметнула милионима денационализованих Украјинаца, не изгледа, у сваком случају, толико лако и брзо, као што се многим чинило првих дана независности. Тако социолошка испитивања спроведена у Луганској области показују да само 24% тамошњих Украјинаца верује да ће у региону икад имати превагу украјински језик и култура, док 8% Украјинаца су сигурни да ће Донбас постати чисто руски регион, а још 55% сматрају да ће се одржати садашње стање – стање свеопштег и прилично агресивног превладавања руског језика и културе, које је по мом мишљењу углавном блиско стању језичког апартхејда, а не „двојезичности“, како нажалост тврде понеки научници – сасвим у духу совјетског „интернационализма“ и негирања „такозване (!) русификације Донбаса“.[20]

У исто време исти ови научници (Е. Виленска с В. Поклад) на посредан начин признају посебну улогу језика као средства самоидентификације Украјинаца – насупрот онима који говоре руски, који говоре мешавину руског и украјинског (суржик) (или напросто безјезичним) „овдашњим“, када, на пример, пишу: „разлике у мишљењима проузрокује углавном језик, који су респонденти назвали матерњим“ (с. 53), „фактор националне припадности није толико значајан као фактор матерњег језика“ (с. 54), „у мноштву фактора који одређују избор, доминира матерњи језик“ (с. 55), „друге социјалне карактеристике практично не утичу на формирање избора“ (с. 56), „национална припадност знатно мање одређује личне оријентације, него матерњи језик“ (с. 58). Аутори се, међутим, не усуђују да на крају из исправних запажања изведу исправан закључак: да у случају Украјине, украјинске идентичности, „матерњи језик“ по правилу, и јесте она „национална припадност“, а „национална припадност“ – то је, по правилу, онај „матерњи језик“. Ни Донбас, нити Украјина нису „бинационална заједница“, како то тврде аутори, то је у најмању руку тронационална заједница, чији су главни елементи: 1) Украјинци као чланови украјинске политичке нације, која је већ прошла или пролази „доба национализма“ не морају обавезно да буду етнички Украјинци, чак не морају да буду украјинојезични, али они се односе са поштовањем према украјинском језику и култури и признају свој украјински идентитет; 2) Руси као чланови руске политичке нације не морају да буду обавезно етнички Руси, чак не морају да буду рускојезични, уосталом, они се не односе баш увек са ниподаштавањем према украјинском језику и култури, али, шта је најбитније, идентификују се са Русијом, са руском нацијом (или њеним империјским супститутом – „совјетским народом“); 3) „Малоруси“ („хохли“) – као етнички супстрат који није постао модерна нација – ни руска, ни украјинска, нити доњецко-комунарска, а налази се у стању „овдашњих“ (Одешани, Кијевљани, Донбашани), то јест представља средњовековну етничку масу, која није прошла кроз „доба национализма“, зауставивши се на феудалној, премодерној и пренационалној етапи развоја[21].

Ова маса не поистовећује се ни са Русијом, нити са Украјином – пошто уопште не размишља у таквим категоријама, живећи у великој мери још увек у митолошком, а не у историјском времену и простору. Самоидентификација није могућа без одређене интелектуалне рефлексије, за коју ова маса није способна због своје историјске недовољне развијености. На нивоу ксенофобичних инстинката наши „овдашњи“ могу да зазиру од правих Руса („кацапа“) као и правих Украјинаца („бандера“, „националиста“, „великих патриота“). Од ових последњих они зазиру, по правилу, чак највише – баш зато што се они, такође „овдашњи“, понашају попут „тамошњих“ – „књишки“ говоре, читају књиге, заузимају се за Украјину, укратко – „праве се важни“. На фону општеприхваћене (и подржаване у совјетска времена на све могуће начине) националне индиферентности, интелектуалне безосећајности и емотивног непријатељства према било којем испољавању националног (не мешати са званично негованим совјетским), свако одступање од „норме“ и одбрана својих језичко-културних и других права било је схватано као патологија – нека „национална узнемиреност“ („национальная озабоченность"- према терминологији данашњих украјинофобичних публициста).

Ни у XIX, нити у XX веку у Украјини није дошло до карактеристичног за већину европских етноса преображаја „сељака у нацију", напротив – били су створени најповољнији услови да милиони „овдашњих“ чврсто прихвате колонизаторову мржњу и презир према свему украјинском – пре свега према језику као основној манифестацији и симболу украјинског идентитета. Отуд су наиме, сталне јадиковке Украјинаца да чак и данас у тобоже независној украјинској држави, у њеној престоници, где живи скоро 80% „овдашњих", скоро се не чује „државни језик", а покушаји његове јавне употребе изазивају осорни одговор: „Мы этого коровьего языка не понимаем“ (Ми тај крављи језик не разумемо) – или једноставније: „Да говори ты на человеческом языке!...“ (Ма реци то људски!)

У ствари, Украјинци сада сами генеришу ту мржњу којом су их напунили колонизатори и сами се брину за одговарајуће потхрањивање стереотипа, које им је оставила у аманет колонијална влада. Једно од највећих достигнућа колонијалне администрације у Украјини јесте пресађивање на источноукрајинско становништво своје властите зоолошке мржње према западним Украјинцима као најпостојанијих у свом украјинском идентитету и отпорним на усађивани негативни аутостереотип. Источни Украјинци данас немају, изгледа, већег непријатеља од „западњака", Галичана, „бандероваца", који тобоже желе да завладају целом Украјином и господаре.

У ствари, ово је класичан пример пројектовања колонизаторима властите „колективне сенке“ на колонизовани етнос, кад се као резултат јавља не само стварање негативног аутостереотипа код колонизованих, него они и усвајају колонизаторско негативно-стереотипни поглед на онај део етноса који се опире колонизацији.

Екстернализација сопственог комплекса ниже вредности

У овом контексту – у контексту антиколонијалне борбе – постаје сасвим разумљива појава још једног, дијаметрално супротног стереотипа, који смо већ спомињали – хипертрофирано-позитивног. Овај се стереотип заснива на чисто романтичној идеализованој слици нације као својеврсног оваплоћења „светског духа", „више идеје", која је тобоже имплицитно присутна у историји и само тражи путеве за своје испољавање, „инкарнацију", разуме се, уз помоћ одговарајућих „медијатора", посредника – из редова интелигенције, политичке и интелектуалне елите, посебно осетљивих на поруке „светског духа“.

Ова фихтевско-хердеровско-хегелијанска концепција у различитим својим модификацијама доминирала је у Европи и Америци у ствари до средине XX века, и тек се последњих деценија повукла пред трезнијим и реалистичнијим гледиштима.[22] У Украјини, услед њене опште заосталости, трајне захерметизованости и кочења свих друштвених и интелектуалних процеса – у ствари, још увек доминира романтична концепција нације: делимично – у науци, у великој мери – у новинарству, и беспоговорно – у песништву, прози, књижевној публицистици.

Романтична концепција украјинске нације вуче своје корене још из прве половине XIX века – из стваралаштва Тараса Шевченка и, посебно, Костомарова („Књиге постања украјинског народа“). И поред извесних каснијих модификација – у правцу већег реализма (Франко, Хвиљовиј, Виниченко) или у правцу још већег идеализма и волунтаризма (Донцов, Михновски) – главне идеје концепције остале су непромењене.

Као прво, то је својеврстан месијанизам, провиденцијална вера у „велику будућност“ украјинског народа само на основу тога да се он већ довољно напатио, испио је до краја своју чашу и сада заслужује својеврсну награду од „Бога“ или од „Историје“.[23]

Као друго, то је свестрана идеализација властите историје и незаустављиво њено настављање у најдавнија времена – све до Скита, Анта, Трипољаца, Кимеријаца, „Индоевропљана“ – сви су они при томе, почев малтене од Неандерталаца, размишљали само о стварању украјинске државе[24].

Као треће, то је идеализација националних особина украјинског народа – за разлику од суседа: „ми смо вредни, а они су лењи“; „никад нисмо никог нападали, а они су нас цело време освајали“; „ми смо творци древне земљорадничке културе, представници европске цивилизације, а они су Азијати, номади, варвари“; „ми смо одбранили Европу од источних хорди, а она нам се не одужује“; „ми смо створили прву у Европи републику (козачку), а нас нико због тога не цени“ и тако даље.[25]

Сви ови стереотипови позвани су да неутрализују својом хипертрофираном носиоцу позитивних вредности одговарајуће негативне стереотипе, које намеће колонизатор. Они, међутим, управо својом хиперболичношћу, квазинаучношћу, пропагандним карактером често проузрокују уствари супротни ефекат – барем у очима непристрасних, а камоли у очима негативно пристрасних реципијената.[26]

Нема ништа лоше у томе што, рецимо, писац гради читав историјски роман на хипотези да је цар Хуна Атила био у ствари украјински кнез Гатило. Али кад он без најмањег осећања за хумор и без трунке сумње у исправност свог мишљења лаички образлаже ову „теорију“ у прилично опсежном надринаучном поговору, онда он, највероватније, прави украјинској култури услугу која је у супротности са оном коју се надао направити. Исто се може рећи и за једног другог писца, који је одлучио да своје одушевљење хришћанством, паганством и езотеријским учењима Истока сажме у претенциозну доктрину „Украјинске Духовне Републике“ и њом усрећи своје сународнике – као неким средством за решавање свих њихових проблема.

Свака од наведених појава има право да постоји, и у развијеној пуновредној култури можемо да нађемо велики број сличних хипотеза, мистификација, авантуристичких пројеката. Али у томе се управо и састоји развијеност, да она лако и безболно апсорбује разноврсне идеје, остварујући сместа њихову стратификацију: маргинализује једне, адаптира друге, развија и уздиже треће – и све то постаје део огромног дијалогичног простора, огромног културног вишегласја.

Друго је колонијална култура, неструктурисана и нестратификована, где свака идеја води своју соло партију и где не долази до било којег дијалога или било којег вишегласја. Ситне флуктуације могу да стекну овде огромни значај, маргиналне појаве – да постану средишне, битно – да се изгуби у небитном. И све се ово не дешава у целој култури (јер култура као целина у колонијалној земљи ни не постоји), већ у њеним малим сегментима – својеврсним етнокултурним гетима са посебним системом вредности, хијерархијом, каноном, својим „језиком“ (својим монолитом) и својом, по правилу, мистификованом представом о властитој важности и утицају на (непостојећи!) културни интегритет.

За разлику од пуновредне, целовите културе, која функционише као хомеостатичан организам – са развијеним системом унутрашњих (и спољашњих) међусобних веза, са разрађеним механизмом одабирања, класификације, преноса, анализе информације, колонијална култура уопште није дијалогичан систем, она је пре скуп монологичних елемената, који су међусобно повезани прилично лабаво или пак нису ни у каквој вези. Зато на нивоу целине колонијална култура испољава приличну инертност и склоност ка стагнацији, а на нивоу сегмената – раздешеност и тенденцију ка претеривању. Етнокултурна „гета", по правилу, неадекватно реагују на информацију: хиперболизују неважно и потцењују или уопште не примећују битно. (Сличне се појаве опажају и у понеким сегментима целовитих култура, али у њима успостављени систем узајамних веза са другим сегментима и са другим културама ствара неопходан механизам корекције, минимализује екстремна одступања и стабилизује целовитост.

Из премодерног у постмодерно?

У украјинској култури два главна аутостереотипа – хипертрофирано негативни и хипертрофирано позитивни – јесу закономеран производ колонијалне и антиколонијалне свести. Разуме се, никакво измирење, никакав дијалог између ова два приступа нису могући. На нивоу идеологије имамо непомирљиве антагонисте, чији се утицај усмерава не толико једно на друго (то је скоро немогуће) колико на носиоце преидеолошке и, у нашем случају, пренационалне свести – на све те „овдашње", којим је, према њиховим изјавама, „свеједно којим језиком говорити“ и са којим народом идентификовати се.

Треба, међутим, имати на уму, да ово „свеједно“ није сасвим искрено: већина „овдашњих", и поред формално декларисане амбивалентности, сасвим једнозначно нагиње „општеразумљивом језику", а не оном „нашком“. Ово „свеједно“ фактички није разлог њихове колонијалне „малоруске“ самоидентификације, него је њена последица, својеврсно оправдање капитулације пред несвесним притиском моћних асимилацијских механизама. Формула „свеједно“ у ствари само камуфлира прилично непривлачну са етичког гледишта чињеницу ренегатства – одрицање од угњетаваног народа у корист владајућег, бекство од пониженог језика и културе ка језику и култури који доминирају.

Такође је јасно да ренегатска свест упорно негира колонијални карактер околне реалности – зато што би се у таквој реалности она осећала сувише некомфорно. Место ње ствара се митолошка реалност: формула „свеједно“ управо представља фундаменталну константу ове реалности, као, уосталом, и друга камуфлажна формула: „Украјинци и Руси – па то је једно те исто", „то је скоро један народ“.

У таквој ситуацији антиколонијална идеологија не би имала скоро никакве шансе да се такмичи са колонијалном идеологијом, с обзиром да она никад ни изблиза није имала на располагању та средства и те механизме утицаја на малограђане, које је имала на државном нивоу њена супарница (да и не говоримо о томе да је у Украјини антиколонијална идеологија могла да постоји у сва времена само илегално, жестоко прогањана од стране колонијалних званичника), – да није налазила себи неочекиваног савезника у подсвести истог малограђанина – у његовој утробној, дубинској везаности за „родну (претежно сеоску) кућу", „мајчински (или дедовски) језик", „народну песму“ и друге знакове-симболе заједничког за Украјинце семиотичког кода.

Ова подсвесна приврженост не само што је давала антиколонијалној идеологији одређене шансе и одређену социјалну базу, већ и на изненађујући начин спречавала коначни преображај „бесперспективних“ Украјинаца у „перспективне“ Русе, „кржљавих Хохола“ – у „интернационалне руске људе“. Психологија Малоруса драматично се цепала између подсвесне тежње ка „своме“ и несвесног, али свакодневно усвајаног колонизаторовог презира према истом „своме", мржње према сваком „свесном украјинству", страха од свакодневних увреда и репресија – на нивоу павловских паса, код којих уз помоћ шећера и струје формирају потребне условне рефлексе.

Управо „малоруство“ јавило се као последица овог цепања, драматичног рачвања колективне психе, када милиони „овдашњих“ не усуђују се више да се поистовећују са Украјином и украјинством, али се такође не усуђују да се тог украјинства потпуно одрекну, безусловно се поистоветивши са Русијом и руским/совјетским народом. Из ове трагичне етничке шизофреније и потиче ово компромисно-куриозно „Нисмо ни Руси, нити Украјинци, ми смо Одешани, Кијевљани, Донбашани“; отуд и оне анестезијске формуле „свеједно"и „скоро један народ“.

Пре неколико година украјински културолог Олександр Гриценко направио је доста занимљив покушај преношења класичне фројдовске поделе психичке личности („ид", „его“ и „суперего) на колективну свест етноса. При томе под „его“ он је разумео „најранији, почетно-мајчинску, несвесну компоненту, чији се спонтани пориви одређују не свесним патриотизмом, а „утробном“ тежњом ка „своме, родноме“.

Постојање украјинског „ид“ само по себи још не прави од човека Украјинца или чак „Малоруса", него само „овдашњег", укорењеног у украјинско тло. Многи су сигурно запажали да чак они неукрајинци, који су одрасли у Украјини, често веома површно упознати са „правим“ украјинским језиком и културом, ипак подсвесно сматрају „својим“ баш украјинске народне песме, баш украјинске пејзаже, напослетку – украјинске варенике и сланину, а не „национално блиске“ брезе и шчи. За њим иде русифицирани „его“, љуска руског образовања, последица моћног утицаја руске културе, не само званично натуране, већ заиста богате и разноврсне... Односи „украјинског ид“ и „русифицираног ега“ изгледа потпуно се уклапају у класичну фројдовску сему: „его“ је морао да гаси све подвсвесне или полусвесне тежње „ид“ ка „родном, украјинском“ да не доведе свог носиоца у озбиљне неприлике... Управо је активност „русифицираног ега“ спасла живот многим Украјинцима... А ако се неко није спасио, кривити треба претерано утицајни „свесно-украјински супер-его“.[27]

Укидање свих скицираних горе супротности могуће је, очигледно, само у оквиру постколонијале културе, постколонијалног друштва, које, према мишљењу низа истраживача, ствара се сада у Украјини. Једино постколонијални приступ, сматрају они, као приступ заиста дијалогичан, пружа могућност да се у њега укључе обадва антагонистичка, непомирљива и подједнако монологична приступа – колонијални и антиколонијални.[28] „Укључити се“ – не значи створити неку еклектичку смесу русофобије и украјинофобије, „индоевропства“ и „малоруства“. Ради се о нечем другом – о признавању себе наследницима обадва наслеђа: колонијалног и антиколонијалног, и о изграђивању новог идентитета који се заснива не на безусловном одобравању једног, а на критичком поновном осмишљавању сваког од њих.

И колонијално, и антиколонијално наслеђе морају да остану у историји – за оценама које им следују. Не „актуализовати“ једно од њих и „не настављати његове традиције данас, а само научити од њих неопходне лекције и извести неопходне закључке – то би било, чини се, све, шта захтева постколонијални приступ.[29] То је доста мало и истовремено пуно: јер се ради о демистификацији историје и трезвеном, реалистичком погледу на данашњицу, о развенчавању једних митова и стварању имунитета према другим, супротним.

Што се тиче нашег конкретнијег проблема – етничких стереотипова, ту је потребно, чини се, да се благовремено одрекнемо искушења избијања клина клином – замењивања хипертрофирано-негативног аутостереотипа хипертрофирано-позитивним. Постколонијални приступ предвиђа демистификацију стереотипа и њихову постепено елиминисање, тачније – маргинализацију у друштвеној свести. На идеолошком, рефлективном нивоу овај процес значи пре свега утврђивање природе стереотипа и стављање на располагање максимално широке и објективне информације из разних струка, међу њима тако „стереотипогених“ као што су историја етноса, њихова култура и живот, особености националног карактера, природа нација и етноса. На доидеологичном, нерефлективном нивоу ваља се побринути за општу атмосферу политичке коректности, што је могуће само у отвореном, плуралистичком, толерантном (нетолерантном једино према испољавању ксенофобије и нетолеранције) друштву. Посебну функцију у овом процесу може да обавља култура, која је, са једне стране, кадра продубљивати стереотипе и заоштравати ксенофобију, а с друге – демистификовати стереотипе, поигравајући се њима на разне начине, исмејавајући и очуђавајући.[30]

Савладавање оба стереотипа представља за Украјинце прилично компликован посао, с обзиром да Украјина још није постала ни заиста плуралистичко, отворено друштво, нити заиста постколонијална држава: у њој се и сада бизарно спајају више црта неоколонијализма, самоколонијализма и унутрашњег колонијализма. Бивша метропола и даље потхрањује негативни стереотип преко заједничког (у великој мери) информативног и културног простора, а такође преко бивше колонијалне администрације која је остала у ствари непромењена, без обзира на формалну промену натписа и застава, а најглавније – негативни аутостереотип има колосалну историјску и психолошку инерцију и доста успешно репродукује тај исти малоруски малограђанин. Све ово, са своје стране, провоцира још већу хипертрофију позитивног аутостереотипа, чији творци имају најзад могућност да слободно пропагирају своје погледе. Друштво формално постаје тобоже више плуралистичко, али плурализам, који није појачан за западне демократије карактеристичном толеранцијом и правном свешћу, прави друштво још у већој мери конфронтацијским и ксенофобичним.

Постколонијални приступ у таквој ситуацији изгледа као доста проблематичан, јер његове присталице закономерно налазе се у стању конфронтације и са творцима колонијалних, и са творцима антиколонијалних стереотипова. Међутим, начелну црту и, рекло би се, методу постколонијалног приступа чини његова доследна неконфронтационост, његова тежња да се подигне и да уздигне друге изнад битке. То је изузетно тешко урадити, када се двобој није завршио, али ово је, можда, једина шанса да се он заврши мање-више срећно.

Напомене

1 Ја, рецимо, не волим кафу, али, као бивши Лавовљанин, трудим се да то не показујем пред мојим кијевским познаницима да не изазивам њихово чуђење и бесмислена питања. На исти начин сигурно и многи Баварци „морају“ глумити љубитеље пива, Французи „морају“ изгледати као галантни каваљери, а Грузини – демонстрирати „широку руку“ – то јест наступати у улози која се од њих очекује у складу са постојећим стереотиповима. Уз постојање одговарајућег осећања за хумор и ироничног дистанцирања такви животни стереотипови могу да буду опште узев нешкодљив елеменат „карневализације“ нашег свакодневног живота

2 Види: Carl Gustav Jung, „The Undiscovered Self“. In: The Collected Works of C.G. Jung, vol. 10, (Princeton University Press, 1970).

3 Oxana Grabowicz, „The Legacy of Colonialism in Contemporary Ukraine: Some Key Issues“. Реферат прочитан на II конгресу Међународне асоцијације украјиниста (Лавов, 1993). Украјински превод види: Арка, 1994, ч. 2.

4 Види такође: Franz Franon, The Wretched of the Earth (New York, 1963) i V.W. Odajnyk, Jung and Politics (New York, 1983).

5 Подробни регистар ових стереотипова скупио је Мирослав Трухан у књизи „Негативний стереотип українця в польській повоєнній літературі“ (Мюнхен-Львів, 1992). Види такође чланак Олександра Гриценка „Недоречні речі“ (Сучасність, 1993, ч. 5).

6 O. Grabowicz, „The Legacy of Colonialism...“, p. 4.

7 Види у том бр. Е. Маланюк, „ Малоросійство“, Книга спостережень, т. 2 (Торонто, 1966), с. 229-246; Roman Solchanyk, „Little Russianism and the Ukrainian-Russian Relationship“, Ukraine: From Chernobyl to Sovereignty, (London: Macmillan, 1992), p. 19-20; Микола Рябчук, „Украинская литература и „малороссийский имидж“, Дружба народов, 1988, ч. 5, с. 251-254; Євген Сверстюк, Блудні сини України (Київ, 1993), с. 12-18.

8 Види: L. Greenfeld, „Scytian Rome: Russia“, Five Roads to Modernity (Cambridge, 1992); T. Hunczak (ed.), Russian Imperialism. From Ivan the Great to the Revolution (New Brunswick, New Jersey, 1974); R. Conquest (ed.) The Last Empire. Nationality and the Soviet Future (Stanford, 1986); T. Colton and R. Legvold (eds.), After the Soviet Union. From Empire to Nations (New York, London, 1992); J. Bratkiewicz, Wielkoruski szowinizm w s wietle teorii kontynuacji (Warszawa, 1991); R. Szporluk, „Introduction“, in M.N. Pokrovskii, Russia in World History (Ann Arbor, 1970); Р.Кісь „Російська месіанська ідея“, Сучасність, 1993, ч. 2.

9 Објективна истраживања украјинско-руских односа могла су да буду објављена, разуме се, само у иностранству. Навешћемо барем неколико фундаменталних радова, који су изасли у Америци и Канади: P. Potichnyj, M. Raeff, J. Pelenski and G. Zhekulin (eds.), Ukraine and Russia in Their Historical Encounter (Edmonton, 1992), S. Velychenko, National History as a Cultural Process (Edmonton, 1992); D. Saunders, The Ukrainian Impact on Russian Culture (Edmonton, 1985); A. Motyl, Dilemmas of Independence (London, NY, Edmonton, 1993); T. Kuzio, Perestroika to Independence (London, NY, Edmonton, 1994). У Украјини су објављене две монографије украјинских научника из иностранства: Б. Демкович-Добрянський, Україна і Росія. Історичні нариси на теми російського імперіалізму (Львів,1993) і П. Голубенко, Україна і Росія у світлі культурних взаємин (Київ, 1993). Два сјајна чланка Ивана Лисјака-Рудницког („Україна між Сходом і Заходом“ і „Роль України в новітній історії“) из његове књиге на енглеском Essays in Modern Ukrainian History (Edmonton, 1987) нашле су се у хрестоматији Історія філософії України (Київ, 1993). Вреди пажње такође специјални број варшавског часописа Zustriczi (1991, бр.1) са темом „Ukraina-Rosja“ са чланцима И. Дзјубе, М. Чеха, Ј. Пеленског, К. Пљушча, Р. Шпорљука, В. Скуративског и др.

10 Веома симптоматично сведочанство оставио је познати руски философ Геогиј Федоров који је након бољшевичке револуције био приморан да емигрира и да проведе већи део живота у Француској: „Буђење Украјине, а посебно сепаратистички карактер украјинофилства запањио је руске интелектуалце и остао је за њих до краја несхватљив. Пре свега стога, што смо волели Украјину, њену земљу, њен народ, њене песме, сматрали смо све то својим, блиским. Али још и стога, што смо се неопростиво мало занимали за прошлост Украјине у та три-четири века, који су створили њену народност, њену културу, другачију од Великорусије. Замишљали смо, према шемама руских националиста, да су Малоруси, скапавајући под пољским јармом, једва чекали да се уједине са Москвом. Али Русини, одбијајући католичанство, нису били странци у пољско-литванској кнежевини. Они су апсорбовали изузетно много елемената пољске културе и државности. Москва са својим источним деспотизмом била им је туђа. Када су политички мотиви навели козаке на унију са Москвом, чекало их је овде горко разочарење. наше дубоко несхватање украјинске прошлости најбоље се огледа у судовима о Мазепи“ (Г. Федотов, „Доля імперій“, Сучасність, 1993, ч. 1, с. 104).

11 Види Владимир Вернадский, „Украинский вопрос и русское общество“, Дружба народов, 1988, ч. 4.

12 Разматрајући оријентализам као својеврсну „институцију позвану да се бави Оријентом – предајући о њему званичне извештаје, ауторизујући погледе на њега, осликавајући га, учећи, колонизујући, остварујући управљање“, Е. Саид коначно дефинише ову појаву као „западни начин реконструисања, културне доминације и политичке превласти над Истоком“ (Edward Said, Orientalism. – New York, 1979, р. 3). Није тешко показати да „малоруство“ такође представља аналоган „руски начин“ свестране доминације над Украјином.

13 Класичном студијом тог механизма сматра се до данас рад Ивана Дзјубе „Интернационализам или русификација"? Написан пре више од тридесет година, он се ширио у самиздату, први пут је био објављен у иностранству (Минхен, Сучасність, 1968), преведен на низ страних језика, у том броју на енглески: Ivan Dzyuba, Internationalism or Russification? A Study in the Soviet Nationalities Problem (London, 1976). У Украјини је био легално штампан тек пред крај перестројке у часопису „Вітчизна“, 1990, бр. 5-8.

14 Види Оксана Забужко, „Філософія і культурна притомність нації“, Сучасність, 1994, ч. 3.

15 Ову ситуацију фиксирају и социолози: резимирајући наредна социолошка испитивања, Михајло Мишченко пише: „Регион утиче на политичке погледе више него класна припадност. Парафразирајући познату изреку де Гола, може се рећи да галицијски предузимач и галицијски радник имају у том смислу више заједничког, него галицијски предузимач и доњецки предузимач. Тешко је иначе пронаћи у Европи земљу, где би постојала тако јака политичка диференцијација региона. Ово је још једна потврда слабе социјалне структурираности украјинског друштва, чији је резултат његова ниска отпорност на утицај социјалних митологија. Ширење истих врши се управо по регионалној ознаци и дели нацију на регионалне групе, чије се међусобно супротстављање одвлачи од откривања и савладавања актуелних проблема“ (Міщенко, „Які партії любить підприємець?“, Вісті з України, 1994, ч. 6, с. 3). Не упуштајући се овде у анализу политичких последица такве националне недовољне развијености, нагласио бих само да таквих друштава заиста нема у Европи, али она зато постоје у Африци. Најближом за Украјину аналогијом могла би да буде Јужно-Афричка Република – наравно, са том разликом што тамошњи апартхејд има друкчији карактер: Африканац не може да промени боју коже – главни објекат дискриминације, док Украјинац може лако скинути своју „кожу“ (језик) и на тај начин ослободити се свакодневних понижења, спрдњи и разливеног у друштву ниподаштавања. Међутим, политичке последице такве социјалне неструктурираности су исте: „Грађанско друштво у Јужној Африци одражава све антагонизме ове земље. Друштвене организације не функционишу овде тако самостално као у етнички хомогеним друштвима. Под притиском спољашњих и унутрашњих снага оне се у својој делатности прилично често руководе свакојаким симболима и митовима место трезног прорачуна... Није лако пронаћи заједничке интересе, који би били довољно јаки да савладају чисто етничке деобе. Тешко наслеђе апартхејда и беда у којој живи већина Јужноафриканаца знатно компликују формирање јаких и независних структура грађанског друштва“ (Steven Friedman, „South Africa`s Reluctant Transition“, Journal of Democracy, 1992, no. 2, p. 68).

16 Види: Hans Kohn, The Age of Nationalism (N.Y., 1962)

17 Види: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, Як почала формуватися українська нація (Київ, 1991) и занимљиву полемику са њима: С. Горошко, „Лакований образ Богдана“, Політологічні читання, 1992, ч. 1. Види такође: М. Рубчак „Від периферії до центру: розвиток української національної свідомості у Львові XVI ст.“, Філософська і соціологічна думка, 1993, ч.1; Н. Яковенко, Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. (Київ, 1993); Frank Sysyn, Between Poland and the Ukraine. The Dilemma of Adam Kysil (Cambridge, 1985); Stephen Velychenko, Shaping Identity in Eastern Europe and Russia (N.Y., 1993); „Concept of Nationalhood in Early European Modernity“, Harvard Ukrainian Studies, 1986, vol. 3, nos. 3-4.

18 Подробније о томе види: мој чланак „Two Ukraines“, East European Reporter, vol. 5, no. 4 (1992).

19 Амерички истраживач Олександр Мотиљ, дефинишући нацију као заједницу људи који су свесно повезани извесним семиотичким кодовима (митовима, симболима, у које може да спада и језик, историја и т.сл.), у даљем тексту тврди: „Са становишта семиотичке мреже, украјинска нација постоји, али она није истоветна целом народу. Пред Украјином стоји важни задатак стварања нове украјинске нације. То је веома компликован задатак. Како створити општу семиотичку мрежу која би одговарала свима? Мени се чини да се таква симболика већ ствара. Дакле, може се говорити о стварању нове украјинске, понешто другачије нације, чије ће језгро остати та „права, чиста“ нација. Та „чиста“ нација у овом процесу такође доживеће преображај, неће остати иста“. Мотиль, „Держава і нація“, Quo vadis, Україно? Матеріали третьої (зимової) сесії Міжнародної школи україністики (Одеса, 1993), с. 105.

20 Е. Віленська, В. Поклад, „Національно-культурні орієнтації мешканців Луганської області“, Філософська і соціологічна думка, 1993, ч. 4, с. 53-54.

21 Према посредним прорачунима, Украјинци чине данас 30% становништва (отприлике толико колико је у марту 1991. гласало против горбачевске „обновљене федерације“); Руси – 10% (отприлике толико колико је у децембру исте године гласало против независности); осталих 60% чине, највероватније, „овдашњи“ – људи који су у марту подржали „федерацију“, а у децембру – независност (али заједно са Кравчуком-председником) и који су у принципу спремни да подрже све, што ће им одозго проследити власти – јер немају ни властитог мишљења, ни властитог избора (што представља управо једно од обележја „homo sovjeticusa“); не спадајући ни у нацију, ни у грађанско друштво, они за сада ни су субјекат историје, већ су њен објекат.

22 Види, на пример, E.J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1870 (Cambridge, 1990); W.H. MacNeill, Polyethnicity and National Unity in World History (Toronto, Buffalo,London, 1986); A.D. Smith, Theories of Nationalism (Blackwell, Oxford, Cambridge, 1986); E. Gellner, Nations and Nationalism (Ithaca, New York, 1983); K. Pomian, L`Europe et ses nations. – Paris, 1990; J.G. Kellas, Politics of Nationalism and Ethnicity (London, 1991); B. Anderson, Imagined Communities (London, New York, 1983); Roman Szporluk, Communism and Nationalism (New York, Oxford, 1988).

23 „Мисија Украјине – то је дуги крсни пут у име живота на Земљи“. Богдан Чепурко, Українці (Львів,1991), с. 4; „ Некад је шпански философ Артета-и-Гасет („Артета"- у оригиналу – М.Р.) исмејавао понеке историчаре који су сматрали да су Французи и Шпанци постојали још онда кад није било ни Француске, нити Шпаније. Философ није знао историју украјинског народа! Јер Украјинци су већ постојали, када Украјине још није било ни као државе, ни као политичког и историјског појма, нити чак као појма географског. Ово је уникатан народ, можда чак народ изабрани Богом, као Јевреји или Јермени, народ патње“. Павло Загребельний, „Гомін нашої давнини“, у књизи Іван Білик, Не дратуйте грифонів (Київ, 1993), с. 3. „Током дугих векова свог постојања украјински се народ напатио, потуцао се од немила до недрага, ал’ ипак, прекаливши се као челик, као злато у огњу, изашао је чист из патње и робства, изасао је јак и снажан, талентован и бистар... Украјински народ – то је тај див из бајке, који је постајо двапут снажнији кад су га секли напола, а кад су га секли даље – његова је снага расла и расла, и све је ишла у бој са непријатељем...“ Іван Огієнко, Українська культура (Київ, 1992), с. 138. Патетични, егзалтирани стил – карактеристична је одлика таквих излагања, чији су аутори, изгледа, више рачунају на песничку сугестију него на чињенице и аргументе.

24 Скитска и сарматска времена, бронзани век, рана антика, а пре тога више него хиљадугодишња цивилизација Кимеријаца биле су својеврсне етапе развоја, међаши спорог постајања тог етноса, који је касније добио име украјинског. Претходио му је дугачак низ култура и цивилизација, и зато је у овом дуготрајном процесу развоја чудно и парадоксално било управо то, да једна од најстаријих цивилизација Источне Европе током дугог периода свог постојања није имала своју државност..."Артур Ярещенко, „Українці, хто вони?“, Березіль, 1993, ч. 9-12, с. 121. „Мит о Антеју води порекло из земље Анта (...). Анти... то је превод на староирански имена којим су себе звали Украјинци – Крајани, садашњи Украјинци (...). Античка светлост зрачи из Украјине... Ту се појавило прво писмо... Митска Оријента налази се у срцу Европе, на западним земљама Украјине. Украјина – средиште свемира, културни континент, чији су колонизацијски пулсари ишли на Исток и на Запад, на Север и на Југ... Истовремено, УКРАЈИНА је светска величина. Трагови велике културе Украјинаца постоје широм целог света... Садашњи афрички емигранти-Туарези (Таурези), које због њихове храбрости и ратоборности зову владарима пустиње, плавооки су, правих носева, са козачким перчином на глави“ (Богдан Чепурко, исто, ч. 7-11). Не упуштајући се у било какво коментарисање наведених тврдњи (коментари су овде, чини се, сувишни), истакао бих само да украјински културолози- „Индоевропљани“, окупивши се око часописа „Индоевропа“ и сугласне му „Основе“, демонстрирају потресне филолошке летове, не задајући себи при томе бриге озбиљним проучавањем индоевропских и других језика, о санскриту да се и не говори. Захваљујући томе они успевају да шире своје „колонизацијске пулсаре“ и на Етрурце (укр. Етруски), и на Јерусалим (јер у обе речи има корен „-рус“, то јест Рус – Украјина), и на Веданту (упућује на Украјинце-Анте), чак на Индијанце Кечуа који су својевремено основали на територији садашњег Перуа државу „Тау-ант-инсују“ (види Б. Чепурко, с. 10).

25 „Потпуно је очигледно да једино стари пореклом, несумњиво висококултурни народ могао је да буде тако везан за своју земљу, њену природу, историју. Погрешно је мишљење да Украјинци потичу из Индије, Ирана или нешто томе слично. То је одавно седелачки, културно одређени, дубоко демократски и зрели етнос – једна од најмоћнијих културостваралачких формација, које се карактеришу одговарајућом концентрацијом разума и спадају у јарка огњишта цивилизације“ (Б. Чепурко, наведено дело, ч. 10). „У украјинском језику (...) одражава се борба начелно демократских, стваралачких, привредних принципа и специфично скитничког, номадског, паразитског, рушилачког синдрома; космоса и хаоса, духовности и бездуховности, природне целовитости и одређености – и сумбурне еклектике током читаве историје. У ствари то је била борба добра и зла, живота и смрти“ (исто, с. 5).

26 Индикативна је у том смислу, на пример, књига пољског писца Александра Земног „Украјинске ствари“ (Aleksander Ziemny, Rzeczy Ukrain skie. – Chotomow, 1991) где поред изразите тенденциозности и неупућености у украјинске чињенице, постулира се немало оправданих питања и запажања: „Тешко је докучити, зашто нико од украјинских научника, писаца, уметника у току више деценија није покушао да дубоко и стрпљиво сагледа сопствене, украјинске проблеме са намером да их процени критички, то јест уз помоћ живог срца и разума. Јер, чинило би се, ниједна модерна концепција нације не може да заобиђе те проблеме, само ако не жели да се већ по који пут запетља у досадним историјским клишеима, који приказују Украјину као невину грешницу, жртву судбине и најмрачнијих завера“ (с. 97-98). Фетишизирање „безгрешног“ народа, које представља, уосталом, не сувише компликован и не много захтеван посао, уништавало је у клици интелектуални рад на заиста битним унутрашњим проблемима земље, рад који би пружио могућност остваривања позитивне, мада и крајње критичке синтезе. Последица овог било је још веће – за целе деценије – кашњење Украјине у односу на друге источноевропске земље, иако су оне такође провеле више столећа под влашћу туђина“ (с. 107). Зашто су украјински интелектуалци, пита у даљем тексту писац, тако мало водили рачуна о продубљивању политичких и друштвено-културних програма, задовољавајући се лепим општим местима? Зашто, бескрајно се одушевљавајући „стихијским, загонетним, непредвидљивим, великодушним, испуњеним снаге и лепоте те разноразних апсолутних врлина народом“ нико није посебно размишљао о његовим унутрашњим проблемима? „Био је у њиховим очима монолит – и у добру, и у злу. Нешто као пра-вредност“ (с. 109). У чему је онда разлог свих украјинских незгода ? – поставља кључно питање О. Земни. „Можда у томе, што украјински предводници, људи малог формата, нису били – јер нису могли да буду – на висини догађаја? Да, али то је само мањи део истине. А већи њен део ми пажљиво заобилазимо као објекат под високим напоном. Публицисти, историчари, стручњаци из психологије и етике без претходног договора сложили су се да је реч народ – неприкосновена. Боље је да је оставе на миру, у облику обичног стререотипа, неког угрушка нејасних осећања. И да не покушавају да пронађу у њима неки појам, а још мање- функционално значење... На нашем континенту реч народ звучи претеће, а понеки немају ништа против да она уопште делује паралишуће. На мисао, наравно."(с. 130-131). Али, мада интелектуална рутина, посебно на истоку Европе, учи пребацивати кривицу за властите неуспехе на друге“, и мада „моћни северни сусед заиста је урадио све да спречи појаву независне Украјине“, „треба отворено признати да велику шансу, једину у триста година, упропастили су сами Украјинци“ (с. 135).

27 О. Гриценко, „Харківські едіпи та московський сфінкс“, Сучасність, 1992, ч. 1, с. 141-142.

28 Културне појаве (уметничка дела, културне установе, процеси у културном животу друштва) могу се сматрати колонијалним, ако оне доприносе учвршћивању или развоју империјске власти: одузимају престиж, сужавају поље активности, ограничавају видике или чак уништавају оно што је локално, аутохтоно, укратко – колонијално, а истовремено наглашавају вредност, светски формат, модерност, неопходност и природност престоничког, централног. Антиколонијалне су, дакле, оне културне појаве, које негирају легитимност империјске власти и изведених из ње идеолошких конструкција. Оне демаскирају насилност, подмуклост и незаконитост колонизатора и теже ка утврђивању алтернативне или супротне хијерархије вредности и идеала људске заједнице. У новијој европској и светској историји такве вредности и идеали су најчешће национални. Како колонијалне, тако и антиколонијалне појаве у култури одликују се монологичношћу аргументације и оријентацијом на одређени политички, социјални и културни резултат: на стабилну и максимално хомогену империју, на пример, или на независну и самосвесну нацију-државу“. Марко Павлишин, „Що пере-творюється в Ре-креаціях Юрія Андруховича?“, Сучасність, 1993, ч. 12, с. 116.

29 „Постколонијалност увиђа телеологичност колонијалних и антиколонијалних позиција, а стога и њихову искључивост и већ доказану историјом или само потенцијалну насилност, и зато се веома скептично односи према свим шемама и симболима како империјске тако и антиимперијске славе. Међутим, постколонијализам истовремено признаје реалност историје: са једне стране – истинитост и болност учињених неправди, с друге стране – незамисливост модерног без свих елемената његове претходне историје, како антиколонијалне, тако и колонијалне. Постколонијалност у култури отворена је и толерантна: она ствара ново, користећи као извор читав дијапазон културе прошлости. Она је опрезна према јасним паролама, једноставним категоријама, митовима који све објашњавају и једнозначним историјским причама, и склонија је ироничном погледу на свет. Уз све наведено, филозофско тло за постколонијализам ствара не деструктивни нихилизам, већ тежња да се избегне било које насиље, било која доминација. Доминирање колонизатора над колонизованим постколонијализам тежи да замени не новом хијерархијом владе, а стањем слободе и неспутаности које подједнако обухвата све“. (исто, с. 116). Види такође Marko Pavlyshyn, „Post-Colonial Features in Contemporary Ukrainian Culture“, Australian Slavonic and East European Studies, vol. 6, no. 2 (1992), p. 42-46.

30 Најупечатљивију за сада појаву украјинске колонијалне културе представља, несумњиво, „скандалозна“ повест Јурија Андруховича „Рекреације“ (Сучасність, 1992, ч.1). У овом контексту завређује пажњу такође проза В. Диброве, Б. Жолдака, Ј. Виничука, драма О. Лишеге „Друже Ли Бо, брате Ду Фу“, песништво О. Ирванца, В. Неборака, С. Жадана, „Нестале повеље“ (Пропала грамота), сликарство и графика М. Кумановског, В. Кауфмана, Ј. Коха, позоришне акције А. Жолдака, рок-концерти „Мртвог петла“ (Мертвий півень), „Браће Гадјукина“ (Брати Гадюкіни), Сестрице Вике (Сестричка Віка), ауторске песме кантаутора А. Миколајчука и А. Панчишина, филм А. Кастелија „Напред, у потрагу за благом хетмана Полуботка!“, лист „Пост-Поступ“ и часопис „Четвртак“ („Четвер“) и т.д. Постколонијални приступ постепено се утврђује и у украјинској културологији, философији, политологији, науци о књижевности – пре свега захваљујући страним научницима украјинског порекла, којима се у последње време придружио низ представника хуманитарних наука из Украјине.


Микола Рјабчук

Микола Рјабчук је рођен у Луцку 1953 године. Завршио је Лавовски политехнички институт (1977) и Институт за књижевност им. Горког у Москви (1988). Радио је као уредник и заменик главног уредника часописа за светску књижевност „Всесвит“, коментатор културне рубрике новина „Дан“ и одговорни уредник часописа „Критика“. Предавао је и истраживао 1994-1996 и 1999 у САД, 2002 на Средњоевропском универзитету у Будимпешти. Приповетке Рјабчука из седамдесетих година у своје су време читане из машинописа, а објављене су тек 2002. године у књизи „Било где, само не овде“ (Деінде, тільки не тут). Књига књижевних критика „Потреба за речима“ (Потреба слова) појавила се 1985, а књига поезије „Зима у Лавову“ (Зима у Львові) 1989. године. Кијевски издавач „Критика“ објавио му је две књиге из политичке антропологије и политикологије „Од Малорусије до Украјине: парадокси закаснелог стварања нације“ (Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення, објављена је и на пољском) и „Дилеме украјинског Фауста“ (Дилеми українського Фауста). Микола Рјабчук живи и ради у Кијеву. Његови текстови објављивани су на украјинском, енглеском, пољском, руском, немачком, француском, холандском, белоруском, латвијском, мађарском, бугарском и српском језику, у папирним издањима и на Интернету.

На српском су објављени Рјабчукови текстови „Неважна књижевност у важној земљи“ (у листу Данас, 27/28 јануар 2001, у додатку Weltliteratur), Иза ограде Метерниховог врта (у зборнику „Књижевни воз Европа 2000“, Геопоетика, 2002), Нехотице западњаци: парадокси украјинског нативизма и Од „Малорусије“ до „Индоевропе“: украјински аутостереотипови (сви у електронском издању у Пројекту Растко - Кијев-Лавов / Е-библиотеци украјинско-српских културних веза, www.rastko.rs/rastko-ukr).


 

Projekat Rastko
Projekat Rastko Budimpesta Sentandreja
Projekat Rastko - Rumunija
Projekat Rastko - Boka
Projekat Rastko Gracanica Pec
Projekat Rastko Cetinje
Projekat Rastko Luzica
Projekat Rastko Skadar
Projekat Rastko Bugarska
Projekat Rastko Banja Luka

 

 

 

 

// Аутори / Језик / Фолклор / Историја / Уметност / Преводи / O Украјини //
[ Пројекат Растко - Кијев- Лавов| Контакт | Пројекат Растко - Београд ]
©1997-2006. Пројекат Растко и носиоци појединачних ауторских права.