Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Др Нада Ђорђевић

Иржи Мудра, Ян Петр: Учебник верхне-лужицкого языка.

"Домовина", Будышин и "Русский язик", Москва 1983.

У чврстом повезу и на доброј хартији, крајем 1983. појавило се обећано издање уџбеника горњолужичкосрпског језика од Ј. Мудре и Ј. Петра у преводу на руски језик.

Чешко издање било је у две свеске, броширано и намењено чешким студентима (вид. Зборник за славистику 25, 1983, 168-169). Ова књига је плод сарадње два издавачка предузећа, Домовине из Будишина и Руског језика. из Москве.

Руско издање, иако намењено студентима у Совјетском Савезу, има далеко већи значај, јер ће послужити свим славистима широм света које буде интересовао овај језик. Иако не само стога, него и због његове уџбеничке вредности, треба поздравити преводилачки труд С. С. Скорвуда.

 


 

Click here for Domowina official site