Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora • folklore

Историја


 • Србска Лужица - Часопис пријатеља Лужичких Срба у [Краљевини] Југославији
  (1934, интегрално факсимил-издање)
  Година I, број 1, Љубљана, јуниј 1934. Часопис издаје Конзорциј "Србске Лужице" (претставник д. Јоже Лаврич). Уредник: Векослав Бучар.
  • Наш часопис "Србска Лужица" (Уредништво). [српски]
  • Позабљена прошња. [словеначки]
  • Северни Срби (Лужичани) Јужним Србима [Загранично одељење Савеза лужичко-српског ђаштва у Прагу, 1920, српски]
  • Лужичко-српски композитор Бјарнат Кравц у Југославији. [српски]
  • Лужичко-србске народне приповедке:
   • 1. Грофова хчи ин овчар, [словеначки]
   • 2. Поводни мож. [словеначки]
  • Bjarnat Krawc: Корла Август Коцор. [српски]
  • Др. Јос Пата: Из културнега живљења Лужишких Србов по световни војни. [словеначки]
  • В. Б.: Валвазорјев лужишко-србски оче наш. [словеначки и лужичкосрпски]
  • Захвала г. Бјарната Кравца [лужичкосрпски]
  • В. Цар-Емин: Др. Арношт Мука и Истра. [српски]
  • Вести из србске Лужице. [словеначки]
  • Из слованскега ин тујега света. Из Југославије. [словеначки и српски]
  • Тисковни преглед. [словеначки и српски]

Савремено стање / Contemporary situation


 


 

Click here for Domowina official site