Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora • folklore

Фолклор, етнологија, антропологија, предање


 • Александрина Цермановић-Кузмановић и Драгослав Срејовић: Словенска религија и митологија
  (Из Лексикона религија и митова Старе Европе, Савремена администрација, Београд, 1992)
  Одреднице: Словенска религија, Баба Јага, Баник, Белобог, Дажбог, Домовој, Хорс, Јарила (Јарило), Јаровит, (Геровит, Gerovitus), Кикимора, Купала, Лешиј (Лесовик, Лесовој, Лешак, Лесник), Марена (Марана, Морена, Маржана, Маржена), Мокош, Мора (Мара, Маруха), Нав, нави, Перун, Полудница, Поренуције (Поренутиус), Поревит (Поревит), Прорицање, Рујевит (Rugievithus), Русалке, Симаргл, Стрибог, Сварог, Сварожић, Световид, Триглав (Triglaus, Trigelawus, Triglous, Tryglaw), Тројан, Вампир, Велес, Виле, Вођаној
 • Спасоје Васиљев: Словенска митологија, прво издање, 1928.
  Садржај: Предговор, Ι. Увод, II Извори за Словенску Митологију, III Литература о Словенској митологији, IV Врховни Бог, V Перун, VI Световид, VII Волос – Велес, VIII Триглав, IX Стрибог., X Симаргл, XI Мокоша, XII Радгост, XIII Тројан, XIV Руђевид – Геровид (Јаревид) – Поревид, XV Припегала – Подага, XVI Јула – Црнобог, XVII Весна – Девана – Сива (Жива) – Морана, XVIII Вукодлак, XIX Виле – Русаљке – Вештице – Куга – Јагабаба, XX Рођенице (Рожанице) – Суђенице (Суђаје), Усуд, XXI Домовој – Шотек – Буожик, XXII Храмови – Идоли – Свештеници – Жртве – Празници – Пророштва, XXIII Нав – П'кл' – Погреб – Гробља – Култус прецима
 • Предраг Пипер: Увод у славистику 1, 1998.
  Поглавља: Славистика / Словени / Словени данас - кратак преглед основних података / Словени од етничког формирања до раног средњег века / Развој словенске писмености / Јужнословенски језици и књижевности / Источнословенски језици и књижевности / Западнословенски језици и књижевности (међу њима и поглавље: Лужичкосрпски књижевни језици) / Словенски књижевни микројезици
 • Презентација часописа Кодови словенских култура - Home page of journal Codes of Slavic Cultures
  Часопис Кодови словенских култура посвећен је духовној, пре свега народној култури словенских народа. Међународна редакција годишњака подстиче интердисциплинарни приступ у усмереност истраживања у области фолклористике, етнолингвистике и етносемиотике, антропологије, као и етимологије, балканистике и индоевропеистике. Текстови се штампају на руском и српском језику. Часопис почев од 1996. године излази једном годишње, а сваки број је посвећен унапред одређеној теми – до сада су објављене свеске о биљкама, храни и пићу, свадби и деловима тела. Свака свеска садржи и резимее текстова на енглеском, изабрану тематску библиографију, и регистар.


 


 

Click here for Domowina official site